Zoznam utajovaných skutočností


N A R I A D E N I E
MINISTRA  OBRANY  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

zo 4. júna 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2004
o zozname utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov


 

Čl. 1
Základné ustanovenie

Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2004 o zozname utajovaných skutočností v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2004, rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 7/2005, nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 7/2006, nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2009, nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 96/2009 a nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2010 sa mení a dopĺňa takto:
 

  1. V čl. 1 sa za slová „doplnení niektorých zákonov“ vkladajú slová „v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“
  2. V čl. 2 sa vypúšťajú slová „č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
  3. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci dopĺňajú slová „v znení neskorších predpisov“
  4. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto nariadeniu

 

Čl. 2
Účinnosť

Toto nariadenie nadobudne účinnosť 1. júla 2015.

 

Martin  G L V Á Č, v.r.
minister obrany
Slovenskej republiky

 

 


Príloha:   Zoznam utajovaných skutočností MO SR a OS SR (324 kB) 


Posledná aktualizácia: 10.08.2015, 13:34

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu