MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Vydávanie stanovísk MO SR k civilnej výstavbe


Prehľad záujmových území Ministerstva obrany Slovenskej republiky, v ktorých je potrebné k plánovanej civilnej výstavbe vyžiadať stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky

 1. Celé územie Slovenskej republiky pre nasledujúce druhy stavieb

 1. pozemné komunikácie (1), a zariadenia na nich, najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta
 2. dráhy (2)
 3. vnútrozemské vodné cesty (3)
 4. podzemné a nadzemné siete vrátane zariadení technického vybavenia (káblové televízie, telekomunikačné, dátové, optické, koaxiálne, energetické, silové, plynové, vodovodné, teplárenské alebo kanalizačné siete; elektrárne, rozvodne elektrickej energie, transformačné stanice, meniarne a pod.)
 5. stavby vysoké 30 m a viac
 6. elektrické zariadenia vyžarujúce elektromagnetickú energiu (napr. rozhlasové a televízne vysielače, vysielacie stanice mobilných operátorov a poskytovateľov telekomunikačných služieb)
 7. veterné elektrárne
(1) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
(2) Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(3) Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 1. Záujmové katastrálne územia pre ostatné stavby, ktoré nie sú uvedené v bode 1.

Dokument vo formáte PDF   Otvoriť PDF dokument


 

Rozsah a obsah podkladov požadovaných Ministerstvom obrany Slovenskej republiky k posúdeniu pripravovanej stavby a k vydaniu záväzného stanoviska

 1. Žiadosť - obsah

Vzor žiadosti

   Otvoriť DOCX dokument

 

 1. Povinné prílohy k žiadosti

 

Poznámka:Kontaktné adresy a rozdelenie pôsobnosti


1. Organizačná zložka Ministerstva obrany Slovenskej republiky:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad správy majetku štátu
Odbor správy majetku štátu
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

e-mail: viera.kocurova@mod.gov.sk, tel.: +421 960 322 807
e-mail: zuzana.karlubikova@mod.gov.sk, tel.: +421 960 322 806

Pôsobnosť organizačnej zložky:

 1. vydáva stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky v prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov podľa § 7 písm. o) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ak ich schválenie patrí do pôsobnosti vlády Slovenskej republiky, ministerstva, ústredného orgánu štátnej správy alebo vyššieho územného celku
 2. vydáva stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky k umiestňovaniu a povoľovaniu stavieb podľa  § 7 písm. o) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ak je predmetom posudzovania
  1. stavba celoštátneho významu, za ktorú sa považuje predovšetkým diaľnica, rýchlostná cesta, hlavná železničná trať, tranzitný ropovod, jadrová elektráreň, kúpele a pod.,
  2. civilná výstavba, ktorá svojim významom podlieha schváleniu Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky,
  3. stavba navrhovaná v záujmovom katastrálnom území (1) patriacom do pôsobnosti Úradu správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“),
  4. stavba s  výškou  viac ako  50 m od terénu,
  5. rozvod elektrickej energie s napätím rovnajúcim sa alebo vyšším ako 220 kV vrátane príslušných transformačných staníc,
  6. likvidácia objektu alebo zariadenia rezortu obrany,
 3. vydáva stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky k civilnej výstavbe vo vojenskom obvode podľa zákona 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky  č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. vydáva stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky k posudzovaniu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak je navrhovaná činnosť predložená na posúdenie Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky,
 5. vydáva stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky k povoleniu banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov v záujmových katastrálnych územiach patriacich do pôsobnosti Úradu (1),
 6. vydáva stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky k určeniu, zmene alebo zrušeniu prieskumného územia  podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov v záujmových katastrálnych územiach Úradu (1).
 7. zastupuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v rozporových konaniach,
 8. je oprávnený v odôvodnených prípadoch vydať nové stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
(1) Katastrálne územia patriace do pôsobnosti Úradu sú označené v tabuľke záujmových katastrálnych území (bod 2. prehľadu záujmových území),  skratkou ÚSMŠ.2. Organizačné zložky Úradu s vymedzenou pôsobnosťou:


Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj (2)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Odbor výstavby a rutinnej štandardnej údržby
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

e-mail: helena.kovacova@mod.gov.sk, tel.: +421 960 327 573


Žilinský kraj, Banskobystrický kraj (2)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Odbor výstavby a rutinnej štandardnej údržby
Detašované pracovisko STRED
ulica ČSA 7
974 01 Banská Bystrica

e-mail: renata.meckova@mil.sk, tel.: +421 960 412 316


Prešovský kraj, Košický kraj (2)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Odbor výstavby a rutinnej štandardnej údržby
Detašované pracovisko VÝCHOD
Komenského 39/A
040 01 Košice

e-mail: martin.bednar@mil.sk, tel.: +421 960 515 788

Pôsobnosť  organizačnej zložky:

 1. vydáva stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky v prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacieho podkladu podľa § 7 písm. o) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ak ich schválenie patrí do pôsobnosti miestneho orgánu štátnej správy alebo orgánu samosprávy obce,
 2. vydáva stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky k umiestňovaniu a povoľovaniu stavieb podľa  § 7 písm. o) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ak je predmetom posudzovania
  1. stavba navrhovaná v záujmovom katastrálnom území (2) patriacom do pôsobnosti Agentúry správy majetku Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „Agentúra“) s výnimkou stavieb celoštátneho významu, ktorých posúdenie patrí do pôsobnosti Úradu,
  2. stavba s  výškou  menšou alebo rovnajúcou sa  50 m od terénu,
  3. rozvod elektrickej energie s napätím nižším ako 220 kV vrátane príslušných transformačných staníc,
  4. úprava vodného toku,
 3. vydáva stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky k posudzovaniu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak je navrhovaná činnosť  predložená na posúdenie okresným úradom,
 4. vydáva stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky k povoleniu banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov v záujmovom katastrálnom území Agentúry (2),
 5. vydáva stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky k určeniu, zmene alebo zrušeniu prieskumného územia  podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov v záujmovom katastrálnom území Agentúry (2).

(2) Katastrálne územia patriace do pôsobnosti Agentúry sú označené v tabuľke záujmových katastrálnych území ( bod 2. prehľadu záujmových území),  skratkami ASM BA, ASM DpS alebo ASM DpV


Posledná aktualizácia: 03.04.2019, 14:53