Vybrané súvisiace právne predpisy


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu


Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce


Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi


Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme


Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky


Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy


Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva


Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov


Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme


Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami


Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch


Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov


Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)


Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945


Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli


Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisovPrávne predpisy sú dostupné na internetovej stránke www.slov-lex.sk.
Posledná aktualizácia: 18.10.2017, 13:48

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu