MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Vestníky MO SR vydané v roku 2019


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 66, 7. október 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 69/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2016 o príprave na plnenie úloh pri mimoriadnej udalosti a v čase výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 2. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 70/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2016 o príprave na plnenie úloh v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 65, 27. septembra 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2019 o určení predpokladov a požiadaviek na výkon práce

Vestník MO SR, čiastka 64, 27. septembra 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 67/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 63/2018 o výške príplatku za výkon špecializovanej činnosti

Vestník MO SR, čiastka 63, 19. septembra 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 65/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 111/2015 o požiadavkách na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie, o úrovni znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, o spôsobe ich získavania, o podmienkach uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadaviek na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 66/2019, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2019 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2019
 3. Oznámenie sekcie modernizácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na tvorbu a predkladanie požiadaviek na projekt vyzbrojovania a požiadaviek na nákup v programe Rozvoj obrany č. SEMOD-49-38/2019 z 28. augusta 2019
 4. Oznámenie Úradu hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní metodických usmernení

Vestník MO SR, čiastka 62, 5. septembra 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 63/2019 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, na Fakultu vojenského zdravotníctva Univerzity obrany, na Fakultu vojenského leadershipu Univerzity obrany a o študijných odboroch vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2020/2021
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2019 o počtoch prijímaných študentov na vysokoškolské štúdium otvárané v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2020/2021

Vestník MO SR, čiastka 61, 4. septembra 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 61/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 114/2015 o podrobnostiach služobného hodnotenia, o spôsobe oboznamovania profesionálneho vojaka so služobným hodnotením, o komisii podľa § 57 ods. 2 zákona č. 281/ 2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o náležitostiach rozhodnutia o odvolaní proti služobnému hodnoteniu a o odvolacích orgánoch v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 39/2018
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 62/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 83/2015 o kritériách na zhodnotenie dočasnej štátnej služby a podrobnostiach na vymenovanie profesionálneho vojaka do stálej štátnej služby v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 35/2018

Vestník MO SR, čiastka 60, 4. septembra 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 60/2019, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2019

Vestník MO SR, čiastka 59, 4. septembra 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 59/2019, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2018 o štandarde riaditeľa Vojenského spravodajstva
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 57, 3. septembra 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 57/2019 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

Vestník MO SR, čiastka 56, 2. septembra 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 56/2019 o podrobnostiach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Vestník MO SR, čiastka 55, 2. septembra 2019

 1. Rozkaz prezidentky Slovenskej republiky č. 9/2019 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenského obranného štandardu
 5. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 53, 26. augusta 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2019 o určení najvyššej sumy náhrady výdavkov na zabezpečenie vzdelania dieťaťa pre krajinu dočasného vyslania na školský rok 2019/2020
 2. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenskej doktríny a služobných pomôcok
 3. Oznámenie Úradu logistického zabezpečenia Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 4. Oznámenie 5. pluku špeciálneho určenia o vydaní 1. novely služobnej pomôcky, ktorou sa mení a dopĺňa služobná pomôcka Národný program výcviku predsunutých leteckých navádzačov (evid. zn. SPJ-3-16/JTAC)

Vestník MO SR, čiastka 52, 15. augusta 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 53/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 51/2017 o zahraničných aktivitách v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 13/2018

Vestník MO SR, čiastka 51, 15. augusta 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 52/2019 o riadení korupčných rizík

Vestník MO SR, čiastka 50, 15. augusta 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 51/2019, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 133/2015 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície v znení neskorších predpisov

1 2 3 4 5 >>