Vestníky MO SR vydané v roku 2019


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 53, 26. augusta 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2019 o určení najvyššej sumy náhrady výdavkov na zabezpečenie vzdelania dieťaťa pre krajinu dočasného vyslania na školský rok 2019/2020
 2. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenskej doktríny a služobných pomôcok
 3. Oznámenie Úradu logistického zabezpečenia Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 4. Oznámenie 5. pluku špeciálneho určenia o vydaní 1. novely služobnej pomôcky, ktorou sa mení a dopĺňa služobná pomôcka Národný program výcviku predsunutých leteckých navádzačov (evid. zn. SPJ-3-16/JTAC)

Vestník MO SR, čiastka 52, 15. augusta 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 53/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 51/2017 o zahraničných aktivitách v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 13/2018

Vestník MO SR, čiastka 51, 15. augusta 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 52/2019 o riadení korupčných rizík

Vestník MO SR, čiastka 50, 15. augusta 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 51/2019, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 133/2015 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 49, 14. augusta 2019

 1. Rozkaz prezidentky Slovenskej republiky č. 6/2019 o zapožičaní bojovej zástavy
 2. Rozkaz prezidentky Slovenskej republiky č. 7/2019 k 75. výročiu Slovenského národného povstania
 3. Rozkaz prezidentky Slovenskej republiky č. 8/2019 k 27. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky
 4. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 50/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 105/2015 o podrobnostiach o povolení výnimky na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 46/2018
 5. Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia k zabezpečeniu účasti vojenského a civilného personálu Ministerstva obrany Slovenskej republiky na kurzoch organizovaných Agentúrou NATO pre komunikáciu a informácie č. SEĽUZ-138-16/2019-OdRĽZ z 31. júla 2019

Vestník MO SR, čiastka 48, 2. augusta 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2019 o priznaní znakov
 2. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 60. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 3. Oznámenie Vojenského spravodajstva o vydaní interných predpisov
 4. Oznámenie sekcie modernizácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na uskutočňovanie procesov a činností súvisiacich s projektom vyzbrojovania č. SEMOD-49-37/2019 z 23. júla 2019
 5. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 47, 26. júla 2019

 1. Metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2015 o realizácii oslobodenia občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby v znení metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2016

Vestník MO SR, čiastka 46, 26. júla 2019

 1. Metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2017 o národnej registrácii, vedení evidencií a alternatívnej službe

Vestník MO SR, čiastka 45, 26. júla 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 47/2019 o určení sumy nákladov a spôsobe výpočtu pomerného zníženia nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku, odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 48/2019 o určení sumy nákladov vynaložených na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu a o spôsobe výpočtu pomerného zníženia vynaložených nákladov
 3. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 59. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 4. Redakčné oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o oprave tlačovej chyby
 5. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 44, 17. júla 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 43, 11. júla 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 43/2019, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 48/2011 o uzatváraní zmlúv o vzájomnej spolupráci v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 80/2013
 2. Služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 44/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 54/2017 o náhrade škody

Vestník MO SR, čiastka 42, 9. júla 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 42/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 81/2018 o výške príplatku za ohrozenie života alebo zdravia
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 6. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu
 7. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní Vojenského predpisu o cvičeniach v streľbe z ručných zbraní a zbraní bojových vozidiel (evid. zn. Vševojsk-4-2)
 8. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní Vojenského predpisu o inžinierskej leteckej službe (evid. zn. Let-1-4)
 9. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 41, 4. júla 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 73/2017 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch miest profesionálnych vojakov zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2018

Vestník MO SR, čiastka 40, 4. júla 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 39, 3. júla 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 39/2019 o náhrade škody


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu