Vestníky MO SR vydané v roku 2016


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 93, 29. decembra 2016

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 100/2016, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 30/2014 o správe majetku štátu a o postupoch jeho účtovania v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 48/2015

Vestník MO SR, čiastka 92, 28. decembra 2016

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 97/2016, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2015 o zriadení Rady na zabezpečenie kybernetického priestoru
 2. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 98/2016, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 60/2012 o vyzbrojovaní
 3. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 99/2016 o cestovných náhradách pri pracovnej ceste a služobnej ceste v tuzemsku

Vestník MO SR, čiastka 91, 28. decembra 2016

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 96/2016, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2016 o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách vojakov v zálohe, registrovaných občanov povolaných na výkon mimoriadnej služby a vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy

Vestník MO SR, čiastka 90, 27. decembra 2016

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 93/2016, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 95/2013 o evidencii škôd na majetku štátu
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 94/2016 o ustanovení platového koeficientu na rok 2017
 3. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 95/2016 o zriadení vydavateľskej rady ministra obrany Slovenskej republiky
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 6. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov
 7. Oznámenie kancelárie vedúceho Služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu o vytváraní organizačnej štruktúry č. ÚPROŠ-3-31/2016-OdTŠaVP z 20. decembra 2016
 8. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 45. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 9. Redakčné oznámenia

Vestník MO SR, čiastka 89, 21. decembra 2016

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 92/2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2014 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch miest profesionálnych vojakov zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 88, 15. decembra 2016

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 91/2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 86, 15. decembra 2016

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 7/2016 k 24. výročiu vzniku Slovenskej republiky
 2. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 88/2016, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2016 o príprave na plnenie úloh pri mimoriadnej udalosti a v čase výnimočného stavu a núdzového stavu
 3. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 89/2016, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2016 o príprave na plnenie úloh v čase vojny a vojnového stavu
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie

Vestník MO SR, čiastka 85, 9. decembra 2016

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 87/2016, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2016 o počtoch vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh a o termíne pravidelného cvičenia na rok 2017

Vestník MO SR, čiastka 84, 9. decembra 2016

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 86/2016 o priznaní znakov

Vestník MO SR, čiastka 83, 7. decembra 2016

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 85/2016, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 98/2015 o ustanovení služobných úradov, o ustanovení rozsahu pôsobnosti vedúcich služobných úradov a o ustanovení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 50/2016
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 81, 1. decembra 2016

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 83/2016, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 118/2015 o okruhu funkcií a výške aktivačného príspevku
 2. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 44. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 3. Oznámenie štábu pre podporu operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov k procesu prípravy, spracúvania a vyhodnocovania služobného hodnotenia profesionálnych vojakov č. ŠbPO-163-13/2016-OdPeM zo 14. novembra 2016
 4. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 80, 25. novembra 2016

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 79, 25. novembra 2016

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 78, 25. novembra 2016

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 80/2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o úprave znenia nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2016

Vestník MO SR, čiastka 77, 22. novembra 2016

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 79/2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2014 o evakuácii v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2015
 2. Oznámenie Vojenského spravodajstva o vydaní služobných predpisov hlavného služobného úradu

1 2 3 4 5 6 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu