Vestníky MO SR vydané v roku 2015


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 112, 30. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 133/2015 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície

Vestník MO SR, čiastka 111, 30. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 132/2015 o podrobnostiach úľav v štátnej službe

Vestník MO SR, čiastka 110, 30. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 131/2015 o okruhu funkcií a výške osobitného stabilizačného príspevku

Vestník MO SR, čiastka 109, 30. decembra 2015

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 129/2015 o transformácii hodnostného zboru práporčíkov do hodnostného zboru poddôstojníkov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 130/2015 o priznaní znakov

Vestník MO SR, čiastka 108, 30. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 127/2015 o podrobnostiach stáže
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 128/2015 o podrobnostiach spôsobu odberu odtlačkov prstov, biologickej vzorky, vyhotovenia panoramatickej röntgenovej snímky chrupu, o vytvorení, použití, uchovávaní a likvidácii záznamov z registra identifikačnej databázy a o uchovávaní a likvidácii biologickej vzorky profesionálneho vojaka

Vestník MO SR, čiastka 107, 23. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 124/2015 o určení sumy nákladov a spôsobe výpočtu pomerného zníženia nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku, odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 125/2015 o podrobnostiach opisu činností vyplývajúcich z funkcie a o písomnom oznámení profesionálnemu vojakovi
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 126/2015 o zložení, územnej pôsobnosti a rokovacom poriadku ústrednej vojenskej lekárskej komisie a prieskumných komisií

Vestník MO SR, čiastka 106, 23. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 118/2015 o okruhu funkcií a výške aktivačného príspevku
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 119/2015 o určení sumy nákladov vynaložených na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu a o spôsobe výpočtu pomerného zníženia vynaložených nákladov
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 120/2015 o výške príplatku zdravotníckym pracovníkom
 4. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 121/2015 o výcvikových skupinách výkonného výsadkára a výške príplatku
 5. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 122/2015 o výške zahraničného príspevku
 6. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 123/2015 o dĺžke trvania základného vojenského výcviku, odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
 7. Oznámenie Vojenského spravodajstva o vydaní služobných predpisov

Vestník MO SR, čiastka 105, 23. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 117/2015 o osobnej identifikácii profesionálnych vojakov

Vestník MO SR, čiastka 104, 23. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 115/2015 o podrobnostiach o výbere na funkciu a výbere na dôstojnícku funkciu, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberu na funkciu a výberu na dôstojnícku funkciu
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 116/2015 o požiadavkách na vyslanie profesionálneho vojaka mimo územia Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom vojenskom veliteľstve

Vestník MO SR, čiastka 103, 23. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 114/2015 o podrobnostiach služobného hodnotenia, o spôsobe oboznamovania profesionálneho vojaka so služobným hodnotením, o komisii podľa § 57 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o náležitostiach rozhodnutia o odvolaní proti služobnému hodnoteniu a o odvolacích orgánoch

Vestník MO SR, čiastka 102, 23. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 113/2015 o náhrade škody

Vestník MO SR, čiastka 101, 23. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 111/2015 o požiadavkách na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie, o úrovni znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, o spôsobe ich získavania, o podmienkach uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadaviek na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania

Vestník MO SR, čiastka 100, 22. decembra 2015

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenského obranného štandardu
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov
 6. Oznámenie sekcie ekonomiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia vo veci zdaňovania niektorých plnení poskytovaných profesionálnym vojakom č. SEEK-17-17/2015 zo 17. decembra 2015

Vestník MO SR, čiastka 99, 23. decembra 2015

 1. Služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 109/2015 o podrobnostiach priznávania vojenskej hodnosti
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 110/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 71/2013

Vestník MO SR, čiastka 98, 23. decembra 2015

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 108/2015 o podmienkach kontroly vecí, ktoré profesionálny vojak vnáša na pracovisko, do vojenského útvaru alebo vojenského zariadenia, alebo ktoré z nich odnáša, a o osobnej prehliadke profesionálneho vojaka

1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu