Vestníky MO SR vydané v roku 2013


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 99, 23. decembra 2013

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Vestník MO SR, čiastka 98, 23. decembra 2013

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 98/2013 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky

Vestník MO SR, čiastka 97, 20. decembra 2013

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 96/2013 o zriadení vojenskej medaily Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do NATO
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 97/2013, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 54/2011 o určení služobných úradov, o určení rozsahu rozhodovania vedúcich služobných úradov a o určení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 3. Oznámenie štábu pre operácie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Programy prípravy pyrotechnického výcviku v ozbrojených silách Slovenskej republiky (evid. zn. SPJ-3-14/Výcv)
 4. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní vojenských predpisov a o vydaní a zrušení služobných pomôcok

Vestník MO SR, čiastka 96, 20. decembra 2013

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov

Vestník MO SR, čiastka 95, 20. decembra 2013

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 95/2013 o evidencii škôd na majetku štátu

Vestník MO SR, čiastka 94, 19. decembra 2013

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 93/2013 o ustanovení platového koeficientu na rok 2014
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 94/2013 o zrušení stupňa utajenia interných predpisov a o zrušení interných predpisov, vojenských predpisov a služobných pomôcok
 3. Oznámenie sekcie obranného plánovania Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia na spracovanie (spresnenie) dokumentácie v roku 2014 a spracovanie Správy o mobilizačnej pripravenosti k 1. januáru 2014 č. p. SEOP-V-364/2013-OdOP z 18. decembra 2013
 4. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 93, 17. decembra 2013

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 91/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 92/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 92, 17. decembra 2013

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 89/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 90/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 91, 13. decembra 2013

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 8/2013 k 21. výročiu vzniku Slovenskej republiky
 2. Oznámenie sekcie obrannej politiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia pre okresný úrad v sídle kraja na spracovanie (spresnenie) dokumentácie v roku 2014 a spracovanie Správy o pripravenosti na mobilizáciu ozbrojených síl k 1. januáru 2014 č. SEOP-154/2013-OdOP z 29. novembra 2013
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 90, 12. decembra 2013

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 88/2013, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 7/2006 o osobitných kvalifikačných predpokladoch na funkciu a odborných predpokladoch na hodnosť, o spôsobe ich získavania, o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na funkcie a o podmienkach uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo Vojenskom spravodajstve v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 107/2008

Vestník MO SR, čiastka 89, 5. decembra 2013

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 87/2013, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2013 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2013
 2. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní dodatkov k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 3. Oznámenie sekcie obrannej politiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky k oslobodzovaniu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby č. SEOP-151/2013-OdOP z 21. novembra 2013
 4. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 88, 5. decembra 2013

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 86/2013 o prideľovaní služobných osobných motorových vozidiel

Vestník MO SR, čiastka 87, 27. novembra 2013

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 84/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 85/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 3. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Vestník MO SR, čiastka 86, 27. novembra 2013

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 85, 27. novembra 2013

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2013 o zriadení vydavateľskej rady ministra obrany Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 9. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 3. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov správkyne modulu ľudské zdroje (HR) – riaditeľky Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2013 z 18. novembra 2013
 4. Oznámenie sekcie ekonomiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia k smernici Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 73/2013 o správe a vymáhaní pohľadávok štátu č. SEEK-8-17/2013 z 15. novembra 2013

1 2 3 4 5 6 7 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu