Vestníky MO SR vydané v roku 2012


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Od roku 2007 sa čiastky Vestníka ministerstva a interné normatívne akty číslujú priebežne nezávisle od toho, či ide o registratúrny záznam alebo o utajovanú písomnosť, okrem rozkazov prezidenta Slovenskej republiky. (čl. 13 ods. 5 SmMOSR č. 6/2007)

Vestník MO SR, čiastka 77, 31. decembra 2012

 

 1. 4. dodatok k Pracovnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 76, 31. decembra 2012

 

 1. 2. dodatok k Služobnému poriadku služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 75, 27. decembra 2012

 

 1. Služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 75/2012 o priznávaní vojenských hodností občanom, ktorí skončili služobný pomer v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polícii, Národnom bezpečnostnom úrade, Hasičskom a záchrannom zbore a služobný pomer colníka, pri zaradení do záloh ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 74, 21. decembra 2012

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 73/2012 o ustanovení platového koeficientu na rok 2013
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 74/2012 o zrušení stupňa utajenia interného normatívneho aktu a o zrušení interných normatívnych aktov
 3. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických usmernení
 4. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických usmernení
 

Vestník MO SR, čiastka 73, 21. decembra 2012

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 72/2012, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 54/2011 o určení služobných úradov, o určení rozsahu rozhodovania vedúcich služobných úradov a o určení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 4/2012
 2. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov správkyne modulu HR – riaditeľky Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 3/2012 z 18. decembra 2012
 3. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu pre obvodné úrady v sídlach krajov na vykonávanie národnej registrácie, odvodu re-gistrovaných občanov, prieskumu zdravotnej spôsobilosti vojakov v zálohe a zabezpečenie výkonu alternatívnej služby č. EL-1/6-18 zo 17. decembra 2012
 4. Oznámenie riaditeľstva Vojenskej polície o vydaní 3. dodatku k metodickým pokynom riaditeľa Vojenskej polície Doplňovanie služobných psov č. RVP-2/129-7 z 13. decembra 2012
 

Vestník MO SR, čiastka 72, 17. decembra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 71/2012, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2006 o poverení na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní Organizačného poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012 a o vydaní Organizačného poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky č. OOd-38/2012 z 30. novembra 2012
 3. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní usmernenia k oslobodzovaniu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby č. EL-1/6-16 z 3. decembra 2012
 4. Redakčné oznámenia
 

Vestník MO SR, čiastka 70, 13. decembra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 69/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 69, 10. decembra 2012

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 6/2012 k 20. výročiu vzniku Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru č. OÚ-6-224/2012 zo 6. decembra 2012
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 68, 10. decembra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 67, 6. decembra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 67/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2009 o kontrole v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2011
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 66, 30. novembra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 66/2012 o organizačných zmenách vo Vojenskom spravodajstve
 

Vestník MO SR, čiastka 65, 30. novembra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 65/2012 o priznaní znaku
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začiatku tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 3. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu na zabezpečovanie záujmov obrany štátu pri územnom plánovaní, civilnej výstavbe, výstavbe vo vojenských obvodoch a činnostiach posudzovaných orgánmi štátnej správy č. SEMaI-25-828/ 2012 z 13. novembra 2012
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 64, 30. novembra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 63, 30. novembra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 62, 22. novembra 2012

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie Bezpečnostného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov riaditeľa Bezpečnostného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky na zabezpečenie utajovaných skutočností pri evakuácii Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. BÚ-588/2012 z 31. októbra 2012
 

Vestník MO SR, čiastka 61, 22. novembra 2012

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 61/2012, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 2/2012 o podrobnostiach opisu činností vyplývajúcich z funkcie, o písomnom oznámení profesionálnemu vojakovi a o zápočte času služby
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 40. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 

Vestník MO SR, čiastka 60, 9. novembra 2012

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 60/2012 o vyzbrojovaní
 

Vestník MO SR, čiastka 59, 5. novembra 2012

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 5/2012 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
 2. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní vojenských predpisov a služobných pomôcok
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 58, 31. októbra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 59/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 57, 31. októbra 2012

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 58/2012, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 57/2008 o okruhu funkcií a výške zahraničného príspevku v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 56, 26. októbra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 57/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 55, 26. októbra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 56/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 54, 25. októbra 2012

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 55/2012 o zabezpečení spolupráce s vojenským diplomatickým zborom
 

Vestník MO SR, čiastka 53, 31. októbra 2012

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 30. októbra 2012 č. SEOPMVL-24-32/2012-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 52, 18. októbra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 51, 16. októbra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 53/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 50, 9. októbra 2012

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 52/2012 o zriadení vojenskej medaily Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie odboru kontroly Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky na preverovanie úrovne pripravenosti ozbrojených síl Slovenskej republiky (B) č. OdK-7-2/2012 zo 6. júna 2012
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 49, 27. septembra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 48, 27. septembra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2012
 

Vestník MO SR, čiastka 47, 27. septembra 2012

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 47/2012 o distribučných strediskách
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 46, 18. septembra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2012
 

Vestník MO SR, čiastka 45, 14. septembra 2012

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 4/2012 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie štábu pre operácie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Programy prípravy výcviku špecialistov na prieskum na prítomnosť výbušných prostriedkov (Explosive Ordnance Reconnaissance – EOR) (evid. zn. SPJ-3-19/Výcv)
 3. Oznámenie štábu pre podporu operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Kontrola hospodárenia s materiálom v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky (evid. zn. SPJ-4-8/Log)
 4. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní služobnej pomôcky Súprava na dekontamináciu osôb SDO-1M (evid. zn. SPJ-3-18/RCHBO)
 5. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenských predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 44, 14. septembra 2012

 

 1. Služobný predpis č. 45/2012, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis č. 48/2010 o navrhovaní a určení funkčného platu, o navrhovaní a poskytovaní odmien, o náhrade za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie a o náhrade za sťažené životné podmienky v znení služobného predpisu č. 1/2011
 

Vestník MO SR, čiastka 43, 5. septembra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2012 o počtoch prijímaných študentov na vysokoškolské štúdium otvárané v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2013/2014
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štan-dardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 1. dodatku, ktorým sa dopĺňa Pokyn Vojenského leteckého registra k získaniu a udržaniu preukazov spôsobilosti výkonných letcov č. MP-ÚVL-VLR-13/2007 (evid. zn. 1/1-4) z 15. augusta 2012
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 42, 4. septembra 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 41, 27. augusta 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 40, 27. augusta 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2012 o zrušení stupňa utajenia interných normatívnych aktov a služobných pomôcok a o zrušení interných normatívnych aktov a služobných pomôcok
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 39, 27. augusta 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 39/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 38, 16. augusta 2012

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 38/2012 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium v akademickom roku 2012/2013
 2. Oznámenie sekcie ekonomiky a finančného manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní dodatku č. 1 k Metodickým pokynom o postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie kapitoly Ministerstva obrany SR v roku 2012, č. SEFIM-9-1-2012 z 25. júla 2012
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní a zrušení služobných pomôcok
 

Vestník MO SR, čiastka 37, 15. augusta 2012

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2012 k 68. výročiu Slovenského národného povstania
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 3/2012 k 20. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 36, 7. augusta 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 35, 6. augusta 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov roz-počtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 34, 26. júla 2012

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 35/2012, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 100/2008 o osobitných kvalifikačných predpokladoch na funkciu a odborných predpokladoch na hodnosť, o spôsobe ich získavania, o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na funkcie a o podmienkach uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 4/2010
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu Vojenský predpis o zabezpečení vojenských zbraní, munície a výbušnín proti stratám a krádežiam (evid. zn. Vševojsk-5-6) z 18. júla 2012
 3. Oznámenie oddelenia krízového manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia útvarov ozbrojených síl Slovenskej republiky v oblasti krízového manažmentu a civilnej ochrany č. OKrM-133/2012 zo 4. júla 2012
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 33, 26. júla 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2009 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 32, 26. júla 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2012, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 31, 24. júla 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2012 o zriadení komisie na konkurenčný výber
 

Vestník MO SR, čiastka 30, 13. júla 2012

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2012, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 12/2009 o správe majetku štátu v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 27/2011
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu Vojenský predpis o lietaní (evid. zn. Let-1-1) z 12. júna 2012
 3. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o koordinácii postupu a o súčinnosti orgánov rezortu dopravy, vnútra a obrany pri vyšetrovaní leteckých nehôd a vážnych incidentov
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 29, 6. júla 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 30/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 28, 3. júla 2012

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 29/2012, ktorými sa menia smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 54/2008 o evidencii vojenských motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o schvaľovaní technickej spôsobilosti vojenských motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 65/2009
 

Vestník MO SR, čiastka 27, 27. júna 2012

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 27/2012, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 108/2008 o výške platovej kompenzácie za sťažený výkon štátnej služby v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 30/2010
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 28/2012, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 69/2010 o uplatňovaní dane z pridanej hodnoty z tovaru a zo služieb
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu
 5. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 6. Oznámenie sekcie ekonomiky a finančného manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní doplnku č. 1 k metodickým pokynom na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, zostavenie, rozpis rozpočtu a vykonávanie rozpočtových opatrení vrátane plánu výdavkov vo vecnom členení v kapitole Ministerstva obrany SR na rok 2012 č. SEFIM-75-45/2012 z 11. júna 2012
 

Vestník MO SR, čiastka 26, 19. júna 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2012, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu k výkonu plnomocenstva pre vedúcich stredísk prevádzky objektov č. SEMaI-30-26/2012 z 30. mája 2012
 3. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov správkyne modulu HR – riaditeľky Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2012 zo 14. mája 2012
 4. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 1. dodatku k metodickým pokynom na vykonávanie národnej registrácie, odvodu registrovaných občanov, prieskumu zdravotnej spôsobilosti vojakov v zálohe a zabezpečenie výkonu alternatívnej služby č. EL-1/6-14 z 31. mája 2012
 5. Oznámenie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní 1. doplnku k metodickým pokynom upravujúcim podrobnosti o vedení personálnej evidencie a personálnej štatistiky profesionálnych vojakov č. ŠbPO-202-1/2012 zo 17. mája 2012
 6. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 25, 19. júna 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 


Vestník MO SR, čiastka 24, 5. júna 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 


Vestník MO SR, čiastka 23, 28. mája 2012

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení slovenského obranného štandardu
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 4. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu

 


Vestník MO SR, čiastka 22, 28. mája 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 23/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 39. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobnej pomôcky Ochrana pozemných síl pred sledovaním (evid. zn. SPG-2-8/Sprav)
 4. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 5. Redakčné oznámenie

 


Vestník MO SR, čiastka 21, 23. mája 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 22/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2011 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 20, 21. mája 2012

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 21/2012 o zabezpečení obrannej štandardizácie
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 19, 21. mája 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
 

Vestník MO SR, čiastka 18, 15. mája 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 17, 15. mája 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 16, 11. mája 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2012 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2012
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov

 


Vestník MO SR, čiastka 15, 4. mája 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 15/2012 o priznaní znakov
 2. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov správkyne modulu HR – riaditeľky Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2012 z 2. mája 2012
 

Vestník MO SR, čiastka 14, 30. apríla 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 14/2012 o zrušení interných normatívnych aktov
 

Vestník MO SR, čiastka 13, 26. apríla 2012

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení a úprave názvov slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu
 6. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní dodatku č. 2 k metodickým pokynom
 7. Oznámenie Vojenského ústavu hygieny a epidemiológie Bratislava o vydaní metodického usmernenia vedúceho hygienika Ministerstva obrany Slovenskej republiky o stratégii očkovania č. VÚHE-130/2012 z 10. apríla 2012
 

Vestník MO SR, čiastka 12, 16. apríla 2012

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 1/2012 k 67. výročiu víťazstva nad fašizmom
 2. Oznámenie štábu pre operácie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Aktualizácia leteckých informácií do vojenskej leteckej informačnej príručky (evid. zn. SPJ-3-17/Let)
 3. Oznámenie štábu pre podporu operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu a služobnej pomôcky
 4. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobnej pomôcky Minimálne kvalifikačné požiadavky na predsunutých leteckých navádzačov a laserových operátorov podporujúcich predsunutých leteckých navádzačov (evid. zn. SPJ-3-16/Let)
 5. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní 1. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa Vojenský predpis o cvičeniach v streľbe z ručných zbraní a zbraní bojových vozidiel (evid. zn. Vševojsk-4-2)
 

Vestník MO SR, čiastka 11, 30. marca 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2012 o zabezpečení plnenia úloh boja proti extrémizmu
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 38. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 10, 16. marca 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 9, 16. marca 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 11/2012, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 36. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 37. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 4. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu o vojenskej leteckej informačnej službe (evid. zn. Let-1-17)
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 8, 6. marca 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2009 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2009 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 7, 27. februára 2012

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 8/2012, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 39/2009 o príprave na riešenie krízových situácií a o ich riešení v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 25/2011
 

Vestník MO SR, čiastka 6, 27. februára 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2012 o zabezpečení plnenia úloh boja proti korupcii
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/2010 o sťažnostiach a petíciách
 3. Oznámenie sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia o postupe pri vypĺňaní prílohy č. 2 k služobnému predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 2/2012 o podrobnostiach opisu činností vyplývajúcich z funkcie, o písomnom oznámení profesionálnemu vojakovi a o zápočte času služby č. SEOPMVL-6-2/2012 zo 6. februára 2012
 4. Oznámenie štábu pre operácie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov náčelníka štábu pre operácie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky pre organizáciu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany na úrovni samostatná jednotka (rota/batéria, letka) č. ŠbO-50-2/2012-OdBPO z 18. januára 2012
 5. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 6. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní služobných pomôcok
 

Vestník MO SR, čiastka 5, 3. februára 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 5/2012 o evakuácii
 

Vestník MO SR, čiastka 4, 1. februára 2012

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 54/2011 o určení služobných úradov, o určení rozsahu rozhodovania vedúcich služobných úradov a o určení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení a spresnení názvu slovenského obranného štandardu
 3. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov o vydávaní súhlasu na letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme, územia Slovenskej republiky č. OdRŠS-80-3/2012-VKaÚ z 26. januára 2012
   
 

Vestník MO SR, čiastka 3, 18. januára 2012

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 3/2012 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície
 2. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok
 

Vestník MO SR, čiastka 2, 16. januára 2012

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 2/2012 o podrobnostiach opisu činností vyplývajúcich z funkcie, o písomnom oznámení profesionálnemu vojakovi a o zápočte času služby
 

Vestník MO SR, čiastka 1, 12. januára 2012

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2012 o určení rozsahu pôsobnosti veliteľa pri rozhodovaní o okamžitom použití vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o nevyhnutnej logistickej podpore potrebnej na riešenie mimoriadnej udalosti
 2. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia pre územné vojenské správy spresňujúce niektoré ustanovenia vojenského predpisu o mobilizačnej príprave č. OdRŠS-V-201/2011-M z 30. decembra 2011
 

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu