Vestníky MO SR vydané v roku 2009


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestníky MO SR vydané v roku 2009

Od roku 2007 sa čiastky Vestníka ministerstva a interné normatívne akty číslujú priebežne nezávisle od toho, či ide o registratúrny záznam alebo o utajovanú písomnosť, okrem rozkazov prezidenta Slovenskej republiky. (čl. 13 ods. 5 SmMOSR č. 6/2007)


Vestník MO SR, čiastka 104, 23. decembra 2009

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 99/2009, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 12/2005 o výške príplatku výsadkárom v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 7/2008
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 100/2009 o ustanovení platového koeficientu na rok 2010
 

Vestník MO SR, čiastka 103, 22. decembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 98/2009 o študijných programoch otváraných v akademickom roku 2010/2011
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 23. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 102, 22. decembra 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 97/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 3/2006 o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu
 

Vestník MO SR, čiastka 101, 21. decembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 96/2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2004 o zozname utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia a spresnenia názvov slovenských obranných štandardov
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 100, 21. decembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 95/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 99, 21. decembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 94/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 98, 21. decembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 93/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 97, 18. decembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 92/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 96, 18. decembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 91/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 95, 17. decembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 90/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 94, 15. decembra 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 89/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2007 o zabezpečení obrannej štandardizácie
 

Vestník MO SR, čiastka 93, 14. decembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 88/2009 o zrušení stupňa utajenia interných normatívnych aktov a služobných pomôcok a o zrušení interných normatívnych aktov a služobných pomôcok
 

Vestník MO SR, čiastka 92, 14. decembra 2009

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 6/2009 k 17. výročiu vzniku Slovenskej republiky
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 87/2009 o personálnom doplňovaní ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 91, 10. decembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 86/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 90, 17. decembra 2009

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. decembra 2009 č. SEOPMVL-21-74/2009-OdL o zberateľstve vojenského materiálu
 

Vestník MO SR, čiastka 89, 17. decembra 2009

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. decembra 2009 č. SEOPMVL-20-49/2009-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie výstrojových náležitostí, druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a nosenie vojenských medailí a vojenských znakov
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 87, 17. decembra 2009

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 17. decembra 2009 č. SEOPMVL-20-62/2009-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91- -168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 1. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Vojenský predpis o mobilizačnej príprave (evid. zn. Mob-1-1)
 3. Oznámenie štábu pre podporu operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní metodických pomôcok
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 86, 26. novembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 84/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2008 o rezortnej koordinačnej skupine Ministerstva obrany Slovenskej republiky pre záležitosti Európskej únie
 

Vestník MO SR, čiastka 85, 25. novembra 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 83/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 25/2008 o uplatňovaní dane z pridanej hodnoty z prevádzkovania jedální pre zamestnancov a z prevádzkovania podobných prevádzok
 2. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
 

Vestník MO SR, čiastka 84, 24. novembra 2009

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 23. novembra 2009 č. SEOPMVL-21-42/2009-OdL, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 83, 20. novembra 2009

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia a spresnenia názvov slovenských obranných štandardov
 

Vestník MO SR, čiastka 82, 19. novembra 2009

 

 1. Služobný predpis č. 79/2009 o výberovom konaní na voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca
 2. Služobný predpis č. 80/2009 o výbere na voľné štátnozamestnanecké miesto
 

Vestník MO SR, čiastka 81, 12. novembra 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 81/2009 o sociálnom fonde profesionálnych vojakov
 2. Oznámenie odboru dozorných činností a inšpektorátu práce Trenčín sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia generálneho riaditeľa sekcie majetku a infraštruktúry k uplatňovaniu zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v rezorte ministerstva obrany č. SEMaI-61-9/2009-OdDČIP zo 14. októbra 2009
 

Vestník MO SR, čiastka 80, 10. novembra 2009

 

 1. Služobný predpis č. 79/2009 o výberovom konaní na voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca
 2. Služobný predpis č. 80/2009 o výbere na voľné štátnozamestnanecké miesto
 

Vestník MO SR, čiastka 79, 5. novembra 2009

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 5/2009 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 22. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o podmienkach poskytovania údajov Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z registra obyvateľov Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 78, 29. októbra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 78/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
 

Vestník MO SR, čiastka 77, 29. októbra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 77/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 76, 29. októbra 2009

 

 1. Služobný predpis č. 76/2009 o navrhovaní a určení funkčného platu, o navrhovaní a poskytovaní odmien a o náhrade za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 21. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 75, 19. októbra 2009

 

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 2. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenských predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 74, 30. septembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 75/2009 o zriadení Rady na ochranu informácií
 2. Oznámenia veliteľstva pozemných síl o vydaní vojenského predpisu a služobných pomôcok
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 73, 25. septembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 74/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 97/2008
 

Vestník MO SR, čiastka 72, 25. septembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 73/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 71, 18. septembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 72/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2008 o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách
 2. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní vojenských predpisov a služobnej pomôcky
 3. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní noviel vojenských predpisov
 4. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní služobnej pomôcky Zabezpečenie prevádzky na vojenských železničných vlečkách (evid. zn. SPJ-4-6/Log)
 5. Oznámenie hlavného poddôstojníka ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 6. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 70, 16. septembra 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 71/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 69, 7. septembra 2009

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 4/2009 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 65, 27. augusta 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 67/2009 o zriadení Ústrednej dislokačnej komisie Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov
 

Vestník MO SR, čiastka 64, 25. augusta 2009

 

 1. 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 64/2009 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium v akademickom roku 2009/2010
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 65/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 54/2008 o evidencii vojenských motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o schvaľovaní technickej spôsobilosti vojenských motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 3. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 66/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 62/2007 o kynológii
 4. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní metodických pokynov a vojenských predpisov
 5. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní služobnej pomôcky Činnosť skúšobných komisárov a strojníkov techniky PHM (evid. zn. SPJ-4-5/Log)
 6. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009
 7. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v oznámení Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
 8. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 63, 25. augusta 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 88/2008 o podmienkach prevádzky vozidiel pri plnení špeciálnych úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 62, 24. augusta 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2009 o šifrovej ochrane informácií a bezpečnosti technických prostriedkov v pôsobnosti sekcie obrany Stálej delegácie Slovenskej republiky pri NATO a Úradu vojenského predstaviteľa pri vojenskom výbore NATO v Bruseli
 

Vestník MO SR, čiastka 61, 30. júla 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 61/2009 o účtovaní dlhodobého majetku a zásob
 

Vestník MO SR, čiastka 60, 17. augusta 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 60/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 59, 11. augusta 2009

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2009 k 65. výročiu Slovenského národného povstania
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 3/2009 k 17. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 58, 4. augusta 2009

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 

Vestník MO SR, čiastka 57, 3. augusta 2009

 

 1. Katalóg zmluvných dodávateľov v rozpočtovej organizácii Ministerstvo obrany Slovenskej republiky k 30. júnu 2009 (k čl. 12 ods. 9 smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2008 o verejnom obstarávaní v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 37/2009)
 

Vestník MO SR, čiastka 56, 1. augusta 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 59/2009 o vstupe osôb do areálu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 55, 1. augusta 2009

 

 1. 1. dodatok k Pracovnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 58/2009 o ochrane osobných údajov
 

Vestník MO SR, čiastka 54, 27. júla 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 57/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 90/2007 o organizácii a úlohách na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štan-dardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 

Vestník MO SR, čiastka 53, 20. júla 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 55/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 57/2007 o realizácii zásad ubytovania profesionálnych vojakov a zamestnancov v ubytovniach kasárenského typu v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 111/2008
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 56/2009
  o zriadení vojenskej medaily Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
 

Vestník MO SR, čiastka 52, 7. júla 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 53/2009 o poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov
 

Vestník MO SR, čiastka 51, 7. júla 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 52/2009 o príprave podkladov do plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, príprave a posudzovaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 50, 1. júla 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 63/2007 o personálnej bezpečnosti v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 77/2008
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2009 o zrušení príslušného stupňa utajenia interných normatívnych aktov a o zrušení interných normatívnych aktov
 

Vestník MO SR, čiastka 49, 1. júla 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 49/2009 o cestovných náhradách pri pracovnej ceste a služobnej ceste v Slovenskej republike
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 20. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie sekcie finančného manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o zrušení pokynov na vykonávanie finančnej kontroly a predkladanie ročnej správy o výsledku týchto kontrol v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. ÚMO/ÚSRK-210/19-9-OFK z 8. februára 2002 v znení 1. doplnku z 21. februára 2003
 4. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o zrušení metodických pokynov
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 48, 29. júna 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2009 o organizačnej štruktúre a počtoch Vojenskej polície
 

Vestník MO SR, čiastka 47, 24. júna 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 47/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 46, 19. júna 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore
 

Vestník MO SR, čiastka 45, 17. júna 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2006 o poverení na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 67/2007
 2. Oznámenie vojenského obranného spravodajstva o vydaní služobných predpisov ministra obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 44, 11. júna 2009

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 44/2009, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 55/2007 o určení služobných úradov, o určení rozsahu rozhodovania vedúcich služobných úradov a o určení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 87/2008
 

Vestník MO SR, čiastka 43, 9. júna 2009

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie kancelárie vedúceho Služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o sprístupnení úplného znenia interného normatívneho aktu
 4. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského pred-pisu o padákovej, výsadkovej a záchrannej službe (evid. zn. Let-3-16)
 5. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní meto-dických pokynov na zabezpečovanie záujmov obrany štátu pri posudzovaní a schvaľovaní územno-plánovacích dokumentov a civilnej výstavby č. SEMaI-73-129/2009 z 29. mája 2009
 6. Oznámenie odboru vnútorného riadenia Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky na preverovanie úrovne pripravenosti ozbrojených síl Slovenskej republiky č. OdVR-23-100/2009-OKaSV z 5. júna 2009
 7. Oznámenie riaditeľstva Vojenskej polície o vydaní služobných pomôcok
 8. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 42, 8. júna 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 40, 1. júna 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 39, 1. júna 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2009 o krízovom štábe Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 38, 1. júna 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 38/2009 o určení rozsahu pôsobnosti veliteľa pri rozhodovaní o okamžitom použití vojakov ozbrojených síl a o nevyhnutnej logistickej podpore potrebnej na riešenie mimoriadnej udalosti
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 39/2009 o príprave na riešenie krízových situácií a o ich riešení
 

Vestník MO SR, čiastka 37, 1. júna 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 37/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2008 o verejnom obstarávaní
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 35, 26. mája 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 34, 21. mája 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 34/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 55/2008 o premávke vojenských vozidiel a o podmienkach na používanie zvláštnych výstražných znamení v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 4/2009
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 33, 15. mája 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2009 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri organizáciách NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie
 

Vestník MO SR, čiastka 32, 15. mája 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 32/2009 o polygrafickej činnosti
 

Vestník MO SR, čiastka 31, 14. mája 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2009 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2009
 2. Oznámenie sekcie ekonomiky a finančného manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky a finančného manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o poskytovaní platu štátnym zamestnancom za štátnu službu nadčas, platu zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme za prácu nadčas a služobného platu profesionálnym vojakom za štátnu službu nad určený služobný čas č. SEFIM-8-6/2009 zo 17. apríla 2009
 

Vestník MO SR, čiastka 30, 5. mája 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2009 o kontrole
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 30/2009 o sťažnostiach a petíciách
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 29, 4. mája 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2009, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 28, 28. apríla 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 27/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2009 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 27, 28. apríla 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 1/2009 k 64. výročiu víťazstva nad fašizmom
 3. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o zrušení služobných pomôcok
 4. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobnej pomôcky Činnosť obsluhy mobilného kompletu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany – VYMOB (evid. zn. SPG-3-13/RCHBO)
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 26, 27. apríla 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2009 o zriadení komisie na konkurenčný výber
 

Vestník MO SR, čiastka 25, 24. apríla 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 24, 21. apríla 2009

 

 1. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 18. dodatku k Or-ganizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Gene-rálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 19. dodatku k Or-ganizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Gene-rálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie odboru analýz, doktrín, predpisov a štandardov Generálneho štábu ozbrojených síl Sloven-skej republiky o vydaní vojenského predpisu o metodike výcviku malých ženijných jednotiek, skupín a oddielov (evid. zn. Žen-2-8)
 

Vestník MO SR, čiastka 23, 27. marca 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 23/2009, ktorými sa dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 12/2005 o registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne
 2. Oznámenie odboru analýz, doktrín, predpisov a štandardov Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní 3. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Tabulky střelby pro 125 mm tankový kanón D-81 v znení neskorších predpisov (evid. zn. Tank-4-3)
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok
 4. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 22, 26. marca 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 22/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 21, 27. marca 2009

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby
 

Vestník MO SR, čiastka 20, 23. marca 2009

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 

Vestník MO SR, čiastka 19, 20. marca 2009

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 20/2009, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 57/2008 o okruhu funkcií a výške zahraničného príspevku
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 21/2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe odberu odtlačkov prstov a biologických vzoriek, vyhotovenia zubných záznamov vrátane panoramatických röntgenových snímok chrupu, ich uskladnenia a použitia na účely identifikácie profesionálneho vojaka a likvidácie záznamov z biobanky
 

Vestník MO SR, čiastka 18, 17. marca 2009

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 19/2009 o podmienkach uskutočňovania telefonického hovoru, o frekvencii a dĺžke trvania telefonického hovoru profesionálneho vojaka vyslaného na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 17, 13. marca 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 16, 13. marca 2009

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 16/2009, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 118/2008 o okruhu funkcií a výške príspevkov
 

Vestník MO SR, čiastka 15, 6. marca 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 14/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 61/2007 o vydávaní certifikátov o povolení používať označenie dôstojníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 15/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 36/2007 o určení ďalších podmienok prijatia na štúdium na vojenskej vysokej škole
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 14, 26. februára 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2009
 

Vestník MO SR, čiastka 13, 26. februára 2009

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia a spresnenia slovenských obranných štandardov
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 

Vestník MO SR, čiastka 12, 26. februára 2009

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 12/2009 o správe majetku štátu
 

Vestník MO SR, čiastka 11, 20. februára 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 11/2009 o študijných programoch otváraných v akademickom roku 2009/2010
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 10, 19. februára 2009

 

 1. 1. Katalóg zmluvných dodávateľov v rozpočtovej organizácii Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v roku 2008 (k čl. 12 ods. 9 smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2008 o verejnom obstarávaní)
 

Vestník MO SR, čiastka 9, 16. februára 2009

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 10/2009, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 94/2007 o pôsobnosti komisií a rokovacom poriadku komisií na konkurenčný výber a o kritériách na určenie poradia profesionálnych vojakov na základe zhodnotenia
 2. Oznámenie štábu personálneho manažmentu Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
  o vydaní metodických pokynov k procesu prípravy, spracúvania a vyhodnocovania služobného hodnotenia profesionálnych vojakov č. ŠbPeM-143/2009 z 26. januára 2009
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 8, 6. februára 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2009 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 6, 30. januára 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 89/2008
 

Vestník MO SR, čiastka 5, 30. januára 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 4, 30. januára 2009

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 5/2009, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 53/2007 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície
 

Vestník MO SR, čiastka 3, 26. januára 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2009, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2004 o zozname utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 4/2009, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 55/2008 o premávke vojenských vozidiel a o podmienkach na používanie zvláštnych výstražných znamení
 3. Oznámenie riaditeľstva Vojenskej polície o vydaní služobných pomôcok
 4. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní služobnej pomôcky Tvorba vojenských predpisov a metodických pokynov v silách výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky (evid. zn. SPS-7-1/Predp)
 

Vestník MO SR, čiastka 2, 22. januára 2009

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2009 o zrušení stupňa utajenia interných normatívnych aktov a o zrušení interných normatívnych aktov a služobných pomôcok
 

Vestník MO SR, čiastka 1, 14. januára 2009

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 1/2009, ktorým sa ustanovujú podrobnejšie podmienky o častiach služobného hodnotenia
 

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu