Vestníky MO SR vydané v roku 2008


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestníky MO SR vydané v roku 2008

Od roku 2007 sa čiastky Vestníka ministerstva a interné normatívne akty číslujú priebežne nezávisle od toho, či ide o registratúrny záznam alebo o utajovanú písomnosť, okrem rozkazov prezidenta Slovenskej republiky. (čl. 13 ods. 5 SmMOSR č. 6/2007)


Vestník MO SR, čiastka 1, 17. januára 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2008 o projektovom riadení v rezorte ministerstva obrany 
 

Vestník MO SR, čiastka 2, 23. januára 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2008 o zriadení komisie na konkurenčný výber 
 

Vestník MO SR, čiastka 3, 4. februára 2008

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. januára 2008 č. SEOPMVL-106-110/2007-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. septembra 2005 č. SELP/K-58/ 5-15/2005 o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe 
 2. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. januára 2008 č. SEOPMVL-106-121/2007-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 3. októbra 2005 č. SELP/ K-17/5-91, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov (oznámenie č. 454/2005 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. SEOPMVL-106-84/2007-OdL (oznámenie č. 510/2007 Z. z.)

 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 4, 28. januára 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2008 o rezortnej koordinačnej skupine Ministerstva obrany Slovenskej republiky pre záležitosti Európskej únie 
 

Vestník MO SR, čiastka 5, 30. januára 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2008 o vyhodnotení plnenia cieľov a hlavných úloh za rok 2007 
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 6, 30. januára 2008

 

 1. Katalóg zmluvných dodávateľov v rozpočtovej organizácii Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v roku 2007 (k čl. 11 ods. 9 smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 9/2006 o verejnom obstarávaní) 
 

Vestník MO SR, čiastka 7, 30. januára 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 5/2008, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 11/2005 o výške príplatku výkonným letcom  
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 6/2008, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 9/2005 o výške príplatku zdravotníckym pracovníkom
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 7/2008, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 12/2005 o výške príplatku výsadkárom
 4. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 2. novely vojenského predpisu Vojenský predpis o lietaní (evid. zn. Let-1-1) v znení 1. novely zo 7. júna 2006
 5. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov pre získanie odbornosti inžinierskej leteckej služby a pre vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby MP-ÚVL-OSPI-11/2007 č. ÚVL-1/1-2 z 28. decembra 2007
 6. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov pre vydanie oprávnenia organizácii vykonávať školenie, výcvik údržby a skúšky MP-ÚVL-OSPI-12/2007 č. ÚVL-1/1-3 z 28. decembra 2007
 

Vestník MO SR, čiastka 8, 31. januára 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2004 o počtoch a štruktúre profesionálnych vojakov a zamestnancov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v znení neskorších predpisov  
 

Vestník MO SR, čiastka 9, 4. februára 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2008 o organizačných zmenách Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť ako výcvikového strediska ozbrojených síl Slovenskej republiky 
 

Vestník MO SR, čiastka 12, 11. februára 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2008 o zabezpečení plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a Dohody o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe 
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 13, 12. februára 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2008 o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách 
 2. Oznámenie štábu personálneho manažmentu Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na služobné hodnotenie profesionálnych vojakov č. ŠbPeM-150-79/ 2007 zo 6. februára 2008
 

Vestník MO SR, čiastka 14, 14. februára 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 14/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vyhlásení mimoriadnej udalosti 
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 15/2008, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 6/2007 o interných normatívnych aktoch
 

Vestník MO SR, čiastka 16, 20. februára 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 17/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o uplatňovaní dôvodov na skončenie vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
 2. Oznámenie štábu riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní nariadenia náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o formátoch poskytovaných geografických údajov
 3. Oznámenie štábu riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní 1. doplnku k nariadeniu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky č. ŠbRO-728-13/2006-CRO, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o zavedení svetového geodetického referenčného súradnicového systému WGS 84 a používaní máp v štandardoch NATO
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 18, 22. januára 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2008 o priznaní znakov  
 

Vestník MO SR, čiastka 19, 25. februára 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 20/2008, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 41/2007 o osobitných kvalifikačných predpokladoch na funkciu a odborných predpokladoch na hodnosť, o spôsobe ich získavania, o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na funkcie a o podmienkach uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Vestník MO SR, čiastka 24, 5. marca 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 25/2008 o uplatňovaní dane z pridanej hodnoty z prevádzkovania jedální pre zamestnancov a z prevádzkovania podobných prevádzok 
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 26/2008, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 87/2007 o uplatňovaní dane z pridanej hodnoty z nadobudnutia tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych spoločenstiev
 3. Oznámenie štábu riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní rozkazu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 2/2004 o podmienkach výberu profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia
 4. Oznámenie riaditeľstva Vojenskej polície o vydaní služobnej pomôcky a metodického usmernenia
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 26, 11. marca 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 28/2008 o rekvalifikácii profesionálneho vojaka  
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 29/2008 o zriadení vojenskej medaily Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského pred-pisu o zabezpečovaní letovej činnosti leteckými pozemnými informačnými systémami (evid. zn. Let- -5-2)
 4. Oznámenie odboru analýz, doktrín, predpisov a štandardov Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní a zrušení služobných pomôcok
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 28, 31. marca 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2008 o verejnom obstarávaní  
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 30, 27. marca 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 33/2008 o kritériách na preskúšanie profesionálnych vojakov z pohybovej výkonnosti 
 2. Oznámenie odboru analýz, doktrín, predpisov a štandardov Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky
 3. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 4. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok
 5. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní služobných pomôcok
 6. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o zrušení platnosti služobných pomôcok
 7. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 32, 1. apríla 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2008 o zabezpečení plnenia úloh v oblasti prevencie kriminality 
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 33, 1. apríla 2008

 

 1. Pracovný poriadok Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 34, 10. apríla 2008

 

 1. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 13. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia a spresnenia názvov slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 35, 14. apríla 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 36/2008, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 106/2007 o peňažnej hodnote výstrojových náležitostí, o podrobnostiach o poskytovaní peňažnej náhrady výstrojových náležitostí profesionálnym vojakom a o spôsoboch jej poskytnutia 
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 37/2008 o nakladaní s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom v pôsobnosti rozpočtovej organizácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 36, 22. apríla 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 38/2008, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní koordinačno-metodického pokynu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 37, 29. apríla 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 39/2008, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2006 o podmienkach prevádzky vozidiel pri plnení špeciálnych úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2006
 

Vestník MO SR, čiastka 38, 29. apríla 2008

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 1/2008 k 63. výročiu víťazstva nad fašizmom
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 39, 29. apríla 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2008 o zaistení osobnej bezpečnosti určených osôb
 

Vestník MO SR, čiastka 42, 13. mája 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2004 o počtoch a štruktúre profesionálnych vojakov a zamestnancov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 43, 13. mája 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2008, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2007 o kontrole v rezorte ministerstva obrany
 2. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na činnosť vojenských stanovíšť riadenia letovej prevádzky MP-ÚVL-RLP-16/2008 č. ÚVL-1/1-15 z 9. apríla 2008
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 46, 19. mája 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 47/2008 o vedení personálnej evidencie a personálnej štatistiky profesionálnych vojakov
 2. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky MP-ÚVL-RLP-17/2008 č. ÚVL-1/1-16 z 9. mája 2008
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 47, 20. mája 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2005 o organizačných zmenách Vojenského archívu v Trnave v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2006
   
 

Vestník MO SR, čiastka 48, 21. mája 2008

 

 1. Služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky. 49/2008 o priznávaní vojenských hodností občanom, ktorí skončili služobný pomerv Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej službe, Železničnej polícii, Národnom bezpečnostnom úrade, Hasičskom a záchrannom zbore a služobný pomer colníka, pri zaradení do záloh ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 49, 29. mája 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2008 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2008
 

Vestník MO SR, čiastka 52, 9. júna 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 53/2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 14. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov
 5. Oznámenie riaditeľstva Vojenskej polície o vydaní metodických pokynov
 6. Oznámenie odboru analýz, doktrín, predpisov a štandardov Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 7. Redakčné oznámenie
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 53, 18. júna 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 54/2008 o evidencii vojenských motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o schvaľovaní technickej spôsobilosti vojenských motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 55/2008 o premávke vojenských vozidiel a o podmienkach na používanie zvláštnych výstražných znamení
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o vytváraní organizačnej štruktúry č. OOd-53-14/2008 z 11. júna 2008
 

Vestník MO SR, čiastka 54, 23. júna 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 56/2008, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 3/2005 o podrobnostiach opisu činností vyplývajúcich z funkcie, o písomnom oznámení profesionálnemu vojakovi a o zápočte času služby v znení služobného predpisu č. 72/2007
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 57/2008 o okruhu funkcií a výške zahraničného príspevku
 

Vestník MO SR, čiastka 55, 23. júna 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 58/2008 o komisii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 15. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov
 4. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobnej pomôcky
 

Vestník MO SR, čiastka 57, 26. júna 2008

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2008 o zapožičaní čestného názvu
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 3/2008 o zapožičaní čestného názvu
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 16. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 58, 3. júla 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 60/2008 o komunikácii s verejnosťou
 

Vestník MO SR, čiastka 59, 4. júla 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 61/2008 o zriadení Vydavateľskej a producentskej rady ministra obrany Slovenskej republiky
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 62/2008 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

 

Vestník MO SR, čiastka 60, 7. júla 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 63/2008, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 10/2006 o určení rozsahu pôsobnosti veliteľa na účely služobného hodnotenia profesionálneho vojaka
 

Vestník MO SR, čiastka 61, 9. júla 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2008 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v rezorte ministerstva obrany
 

Vestník MO SR, čiastka 62, 9. júla 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 65/2008 o priznaní znakov
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov Normy prirodzených úbytkov zásob pre rozpočtovú organizáciu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, č. SEMaI-207-4/2008-OdSM z 30. júna 2008
 

Vestník MO SR, čiastka 63, 9. júla 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 66/2008, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 23/2006 o zriadení Ústrednej dislokačnej komisie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2007
 

Vestník MO SR, čiastka 64, 9. júla 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 67/2008 o zriadení medzirezortnej komisie na koordináciu a zabezpečenie úloh súvisiacich so zlúčením Nemocnice Ministerstva obrany Slovenskej republiky, a. s., a Nemocnice s poliklinikou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie
 
Vestník MO SR, čiastka 65, 14. júla 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 68/2008, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 33/2008 o kritériách na preskúšanie profesionálnych vojakov z pohybovej výkonnosti
 

Vestník MO SR, čiastka 66, 16. júla 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 69/2008 o vydávaní písomného potvrdenia k žiadosti profesionálneho vojaka o vydanie zbrojného preukazu
 
Vestník MO SR, čiastka 67, 22. júla 2008

 

 1. Katalóg zmluvných dodávateľov v rozpočtovej organizácii Ministerstvo obrany Slovenskej republiky k 30. júnu 2008 (k čl. 12 ods. 9 smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2008 o verejnom obstarávaní)
 

Vestník MO SR, čiastka 68, 23. júla 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 70/2008 o administratívnej bezpečnosti
 

Vestník MO SR, čiastka 75, 1. augusta 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 77/2008, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 63/2007 o personálnej bezpečnosti
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 76, 4. augusta 2008

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky  č. 4/2008 k 64. výročiu Slovenského národného povstania
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky  č. 5/2008 k 16. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky
 3. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov
 

Vestník MO SR, čiastka 80, 27. augusta 2008

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou 
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štan-dardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 4. Oznámenie riaditeľstva Vojenskej polície o vydaní metodického usmernenia upravujúceho spracovanie a vedenie dokumentácie objektových zväzkov č. 2/129-19 z 25. júla 2008
 5. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia na zabezpečenie postupu pri nakladaní s neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom štátu – stavbami č. SEMaI-231-15/2008-OdSM z 12.augusta 2008
 6. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní Zásad spra-vovania vzdušného priestoru Slovenskej republiky
 7. Oznámenia odboru analýz, doktrín, predpisov a štandardov Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní vojenských predpisov a služobných pomôcok
 8. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 81, 28. augusta 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
 

Vestník MO SR, čiastka 82, 28. augusta 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
 

Vestník MO SR, čiastka 83, 28. augusta 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 85, 2. septembra 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 85/2008 o študijných programoch otváraných v akademickom roku 2008/2009
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 86/2008 o predkladaní podnetov na zapožičanie štátnych vyznamenaní
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu o mobilizačnej príprave (evid. zn. Mob-1-1)
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 86, 3. septembra 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 87/2008, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 55/2007 o určení služobných úradov, o určení rozsahu rozhodovania vedúcich služobných úradov a o určení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky 
 

Vestník MO SR, čiastka 87, 28. septembra 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 88/2008 o podmienkach prevádzky vozidiel pri plnení špeciálnych úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
 

Vestník MO SR, čiastka 88, 8. septembra 2008

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 6/2008 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie štábu personálneho manažmentu Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republikyo vydaní 1. doplnku k metodickým pokynom náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 1704/2007 upravujúcim podrobnosti o vedení personálnej evidencie a personálnej štatistiky profesionálnych vojakov č. ŠbPeM-1461/2008 z 25. augusta 2008
 3. Redakčné oznámenia 
 

Vestník MO SR, čiastka 89, 22. septembra 2008

 

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 2. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní koordinačno-metodického pokynu generálneho riaditeľa – národného riaditeľa pre vyzbrojovanie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa spresňuje klasifikácia výdavkov na hospodársku mobilizáciu a stanovuje sa katalóg činností vykonávaných zamestnancami v subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva obrany SR v oblasti hospodárskej mobilizácieč. SEOPMZ-33-111/2008-OdOP zo 4. septembra 2008
 3. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej repub-liky o vydaní plánovania v rezorte ministerstva obrany Slovenskej republiky č. SEOPMZ-524/2008z 28. augusta 2008
 4. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov
 5. Oznámenie sekcie ekonomiky a finančného manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republikyo vydaní usmernenia generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky a finančného manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republiky na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propa-gačné účely pri zabezpečovaní tuzemských akcií v pôsobnosti rozpočtovej organizácie Ministerstvoobrany Slovenskej republiky č. SEFIM-18-16/2008 z 8. septembra 2008
 6. Oznámenie Vojenského ústavu hygieny a epidemiológie v Bratislave o vydaní metodického pokynu hlavného hygienika Ministerstva obrany SR o stratégii očkovania č. VÚHE-1-44/2008 zo 17. augusta 2008 
 

Vestník MO SR, čiastka 90, 30. septembra 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 89/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 91, 17. októbra 2008

 

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 2. Oznámenia odboru analýz, doktrín, predpisov a štandardov Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní vojenských predpisov
 3. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o zrušení metodických pokynov
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 92, 3. novembra 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 90/2008, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/1999 Zriadenie poradných orgánov a komisií ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 93, 4. novembra 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 91/2008 o realizácii ofsetových operácií
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 92/2008, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany
 3. Slovenskej republiky č. 2/2006 o zriadení Rady pre vojenskú symboliku
  Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie riaditeľstva Vojenskej polície o vydaní metodických pokynov Výstrojné súčiastky a náležitosti pre psovodov a služobných psov č. RVP-2/129-10 z 31. júla 2008
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 94, 6. novembra 2008

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 7/2008 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 8/2008 o zapožičaní čestného názvu
 

Vestník MO SR, čiastka 95, 28. novembra 2008

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 č. SEOPMVL-88-217/2008-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-15/2005 o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe v znení výnosu z 29. januára 2008 č. SEOPMVL-106-110/2007-OdL
 2. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 č. SEOPMVL-88-205/2008-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 20. septembra 2005 č. SELP/ K-15/3-487 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení výno-su zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-105-79/2007-OdL
 3. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 č. SEOPMVL-103-30/2008-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. mája 2007 č. SEOPMVL-104-81/2007-OdL o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky na výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu
 4. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 26. novembra 2008 č. SEOPMVL-88-218/2008-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-122-107/2007-OdL o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení po-čas výkonu prípravnej štátnej služby
 

Vestník MO SR, čiastka 96, 10. novembra 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 93/2008 o metrologickom zabezpečení výzbroje a techniky
 2. Oznámenie odboru analýz, doktrín, predpisov a štandardov Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní vojenských predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 97, 25. novembra 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 94/2008, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 20/2007 o materiálno-technickom a ekonomicko-finančnom zabezpečení zahraničných pracovísk
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 95/2008 o priznaní znaku
 3. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 96/2008 o priznaní znaku
 4. Oznámenie sekcie ekonomiky a finančného manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o zrušení metodických pokynov
 5. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o zrušení metodického pokynu
 

Vestník MO SR, čiastka 98, 2. decembra 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 97/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie minis-tra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpoč-tových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 99, 2. decembra 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 98/2008 o prevádzke pozemnej techniky
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 100, 3. decembra 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 99/2008, ktorými sa menia smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2006 o poskytovaní prepravných náležitostí a náhrad cestovných výdavkov štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 100/2008 o osobitných kvalifikačných predpokladoch na funkciu a odborných predpokladoch na hodnosť, o spôsobe ich získavania, o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na funkcie a o podmienkach uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o zrušení služobnej pomôcky Metodika prípravy ženijných jednotiek, veliteľov a štábov (evid. zn. SPG-3-26/Žen)
 

Vestník MO SR, čiastka 102, 10. decembra 2008

 

 1. 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 107, 15. decembra 2008

 

 1. Služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 106/2008 o odbornej príprave aktívnych záloh
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia a spresnenia názvov slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 108, 16. decembra 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 107/2008, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 7/2006 o osobitných kvalifikačných predpokladoch na funkciu a odborných predpokladoch na hodnosť, o spôsobe ich získavania, o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na funkcie a o podmienkach uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnutých pred účinnosťou zá-kona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo Vojenskom spravodajstve
 

Vestník MO SR, čiastka 109, 16. decembra 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 108/2008 o výške platovej kompenzácie za sťažený výkon štátnej služby
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 109/2008, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 2/2005 o výške vreckového v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 85/2007
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 110/2008, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 3/2005 o podrobnostiach opisu činností vyplývajúcich z funkcie, o písomnom oznámení pro-fesionálnemu vojakovi a o zápočte času služby v znení neskorších predpisov
 4. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 111/2008, ktorými sa menia smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 57/2007 o realizácii zásad ubytovania profesionálnych vojakov a zamestnancov v ubytovniach kasárenského typu
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 110, 18. decembra 2008

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 9/2008 k 16. výročiu vzniku Slovenskej republiky
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 112/2008, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2008 o projektovom riadení v rezorte ministerstva obrany
 3. Oznámenie štábu logistiky Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní smerníc o prevádzke pozemnej výzbroje a techniky ozbrojených síl Slovenskej republiky č. ŠbLog-182-246/ 2008-OÚP zo 4. decembra 2008
 

Vestník MO SR, čiastka 111, 22. decembra 2008

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 113/2008, ktorými sa menia smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 66/2007 o zahraničných aktivitách v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 86/2007
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 17. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 4. Oznámenie odboru analýz, doktrín, predpisov a štandardov Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní noviel vojenských predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 112, 29. decembra 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 114/2008, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 37/2007 o správe a vymáhaní pohľadávok štátu
 

Vestník MO SR, čiastka 113, 30. decembra 2008

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 115/2008 o výške sadzby stravného k stravným dávkam a k prídavkom potravín pre profesionálneho vojaka, o výške sadzby krmiva pre dravce a o finančných limitoch na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 116/2008 o peňažnej hodnote výstrojových náležitostí, o podrobnostiach o poskytovaní peňažnej náhrady výstrojových náležitostí profesionálnym vojakom a o spôsoboch jej poskytnutia
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 117/2008 o ustanovení platového koeficientu
 4. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o aktualizácii komplexnej metodiky obranného plánovania č. p. SEOPMZ-702/2008-OdOP
 

Vestník MO SR, čiastka 114, 30. decembra 2008

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 118/2008 o okruhu funkcií a výške príspevkov
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandar-dizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 

Vestník MO SR, čiastka 115, 30. decembra 2008

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 119/2008 o príprave v oblasti práva ozbrojeného konfliktu
 

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu