Vestníky MO SR vydané v roku 2007


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Od roku 2007 sa čiastky Vestníka ministerstva a interné normatívne akty číslujú priebežne nezávisle od toho, či ide o registratúrny záznam alebo o utajovanú písomnosť, okrem rozkazov prezidenta Slovenskej republiky. (čl. 13 ods. 5 SmMOSR č. 6/2007)


 

Vestník MO SR, čiastka 1, 12. januára 2007

 

 1. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu na vykonanie služobného hodnotenia štátnych zamestnancov č. OÚ-2-87/2006 z 28. decembra 2006
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 4. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie odboru spravodajstva a elektronického boja Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky
 5. Oznámenie štábu riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 6. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok
 7. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
   
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 7, 31. januára 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 6/2007 o interných normatívnych aktoch
 2. Redakčné oznámenie
   
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka

 

Vestník MO SR, čiastka 9, 7. februára 2007

 

 1. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 5. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie sekcie ekonomiky a finančného manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu GR SEFIM stanovujúceho metodiku hotovostného financovania ministerstva obrany počas vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu č. p. SEFIM-5-1/2007 z 22. januára 2007
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 6. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov
 7. Redakčné oznámenie
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 10, 8. februára 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2007 o priznaní znakov
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 6. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 

Vestník MO SR, čiastka 14, 8. februára 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2007, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 23/2006 o zriadení Ústrednej dislokačnej komisie Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 15, 16. februára 2007

 

 1. Katalóg zmluvných dodávateľov v rozpočtovej organizácii Ministerstvo obrany Slovenskej republiky od 1. septembra 2006 (k čl. 11 ods. 9 smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 9/2006 o verejnom obstarávaní)
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 17, 19. februára 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 14/2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 27/2006 o určení organizačnej štruktúry štátnej rozpočtovej organizácie
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 19, 8. marca 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2007, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/1999 Zriadenie poradných orgánov a komisií ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 20, 12. marca 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2007, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 86/1999 Tvorba, použitie a správa sociálneho fondu profesionálnych vojakov vykonávajúcich službu v Armáde Slovenskej republiky, v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortu ministerstva obrany v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 27/ 2001
 2. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov pre vykonávanie modifikácií (modernizácií) vojenskej leteckej techniky MP-ÚVL-UOLT-010/ 2007 č. 1336/1-10 z 23. februára 2007
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 21, 20. marca 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 18/2007 o zabezpečení ochrany utajovaných skutočností v poľných podmienkach
 

Vestník MO SR, čiastka 23, 28. marca 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 20/2007 o materiálno-technickom a ekonomicko- -finančnom zabezpečení zahraničných pracovísk
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 25, 23. marca 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 22/2007 o evakuácii
 2. Redakčné oznámenie
 
 
Vestník MO SR, čiastka 28, 2. apríla 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 25/2007 o zahraničných aktivitách
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 29, 11. apríla 2007

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 26/2007, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 5/2005 o okruhu funkcií a výške zahraničného príspevku
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia na zabezpečenie jednotného postupu pri vyraďovaní softvéru č. SEOPMZ-8-7/2007-OdPOI z 19. marca 2007
 

Vestník MO SR, čiastka 30, 13. apríla 2007

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 27/2007 o podmienkach uskutočňovania telefonického hovoru, o frekvencii a dĺžke trvania telefonického hovoru profesionálneho vojaka plniaceho úlohy mimo územia Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 32, 19. apríla 2007

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 29/2007 Etický kódex profesionálneho vojaka
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 30/2007 o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na funkcie vo Vojenskej polícii
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 33, 24. apríla 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2007 o zabezpečení obrannej štandardizácie
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2007 o obrannej štandardizácii
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 34, 24. apríla 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2002 o organizačnej zmene Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 35, 30. apríla 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2007 o kontrole v rezorte ministerstva obrany
 2. Oznámenie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky
 3. Oznámenie štábu riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 4. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok
 5. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 6. Oznámenie štábu logistiky Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o zrušení platnosti odbornej inštrukcie
 7. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 36, 30. apríla 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2007 o zriadení medzirezortnej komisie na ko-ordináciu a zabezpečovanie úloh súvisiacich s Európskou obrannou agentúrou
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 37, 3. mája 2007

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 1/2007 k 62. výročiu víťazstva nad fašizmom
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 38, 10. mája 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 36/2007 o určení ďalších podmienok prijatia na štúdium na vojenskej vysokej škole
 2. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia na zabezpečenie postupu pri nakladaní s neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom štátu – stavbami, č. SEOPMZ-48-3/2007-OdPOI z 24. apríla 2007
 

Vestník MO SR, čiastka 39, 11. mája 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 37/2007 o správe a vymáhaní pohľadávok štátu
   
   
 

Vestník MO SR, čiastka 43, 1. júna 2007

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. mája 2007 č. SEOPMVL-104-81/2007-OdL o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky na výskum a vývoj zame- raný na zabezpečenie obrany štátu
 2. Redakčné oznámenie
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 44, 25. mája 2007

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 41/2007 o osobitných kvalifikačných predpokladoch na funkciu a odborných predpokladoch na hodnosť, o spôsobe ich získavania, o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na funkcie a o podmienkach uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Vestník MO SR, čiastka 46, 25. mája 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2007 o priznaní znakov
   
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 47, 31. mája 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2007 o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortu ministerstva obrany
   
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia a spresnenia názvov slovenských obranných štandardov
 

Vestník MO SR, čiastka 52, 20. júna 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2004 o opatreniach súvisiacich s pôsobením rozpočtovej organizácie v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2005
   
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 3. Oznámenie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky
 4. Oznámenie štábu riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 5. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 6. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 55, 22. júna 2007

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 52/2007 o zložení, územnej pôsobnosti a rokovacom poriadku ústrednej vojenskej lekárskej komisie a prieskumných komisií
   
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 53/2007 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 54/2007 o určení výšky príplatku profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie vojenského vrcholového športovca
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 56, 22. júna 2007

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 55/2007 o určení služobných úradov, o určení rozsahu rozhodovania vedúcich služobných úradov a o určení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 57, 22. júna 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 56/2007 o vedení personálnej evidencie a personálnej štatistiky profesionálnych vojakov
 

Vestník MO SR, čiastka 58, 25. júna 2007

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2007 o zapožičaní historického názvu
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 3/2007 o zapožičaní historického a čestného názvu
 3. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 4/2007 o zapožičaní historického názvu
 

Vestník MO SR, čiastka 59, 26. júna 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 57/2007 o realizácii zásad ubytovania profesionálnych vojakov a zamestnancov v ubytovniach kasárenského typu
 

Vestník MO SR, čiastka 61, 2. júla 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 59/2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 63, 9. júla 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 61/2007 o vydávaní certifikátov o povolení používať označenie dôstojníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 64, 17. júla 2007

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 5/2007 o zapožičaní čestného názvu
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 6/2007 o zapožičaní čestného názvu
 3. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 7/2007 o zapožičaní čestného názvu
 4. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 8/2007 o zapožičaní čestného názvu
 

Vestník MO SR, čiastka 65, 19. júla 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 62/2007 o kynológii
 

Vestník MO SR, čiastka 66, 23. júla 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 63/2007 o personálnej bezpečnosti
 

Vestník MO SR, čiastka 67, 23. júla 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2007 o zrušení stupňa utajenia vojenských predpisov a služobných pomôcok a o zrušení vojenských predpisov a služobných pomôcok
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok
 4. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 

Vestník MO SR, čiastka 69, 25. júla 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 66/2007 o zahraničných aktivitách
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 7. dodatku k Or-ganizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Gene-rálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 8. dodatku k Or-ganizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Gene-rálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 4. Oznámenie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov
 5. Oznámenie štábu logistiky Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní meto-dických pokynov
 6. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 70, 27. júla 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 67/2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2006 o poverení na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia a spresnenia názvov slovenských obranných štandardov
 

Vestník MO SR, čiastka 71, 31. júla 2007

 

 1. Katalóg zmluvných dodávateľov v rozpočtovej organizácii Ministerstvo obrany Slovenskej republiky od 1. januára 2007 do 30. júna 2007 (k čl. 11 ods. 9 smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 9/ 2006 o verejnom obstarávaní)
 

Vestník MO SR, čiastka 72, 6. augusta 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 68/2007 o spôsobe uplatňovania požiadaviek ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štan-dardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 

Vestník MO SR, čiastka 75, 15. augusta 2007

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 71/2007 o príprave a realizácii súborov spôsobilostí v rámci programu bezpečnostných investícií NATO
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 76, 15. augusta 2007

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 72/2007, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 3/2005 o podrobnostiach opisu činností vyplývajúcich z funkcie, o písomnom oznámení profesionálnemu vojakovi a o zápočte času služby
 2. Oznámenie štábu riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní nariadenia náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Priestor zásobovania mapami č. TOPÚ-53-22/2007 zo 17. júla 2007
 3. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní služobnej pomôcky
 

Vestník MO SR, čiastka 77, 16. augusta 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 73/2007 o priznaní znakov
 

Vestník MO SR, čiastka 78, 19. augusta 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 74/2007 o priznaní znaku
 

Vestník MO SR, čiastka 79, 22. augusta 2007

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania
 

Vestník MO SR, čiastka 80, 23. augusta 2007

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 9/2007 k 63. výročiu Slovenského národného povstania
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 10/2007 k 15. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 85, 3. septembra 2007

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 11/2007 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 12/2007 o zapožičaní čestného názvu
 3. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 13/2007 o zapožičaní čestného názvu
 4. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 9. dodatku k Or-ganizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generál-neho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 5. Oznámenie riaditeľstva Vojenskej polície Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu
 6. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 86, 19. septembra 2007

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 12. septembra 2007 č. SEOPMVL-105-64/2007-OdL o požadovaných druhoch a študijných odboroch stredoškolského vzdelania, študijných odboroch a stup-ňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 90, 25. septembra 2007

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 82/2007, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 14/2005 o okruhu funkcií, výške aktivačného príspevku a stabilizačného príspevku
 2. Oznámenie Bezpečnostného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického po-kynu rezortného šifrového orgánu MO SR k realizácii šifrovej ochrany informácií č. p. BÚ/Š-V-1- -148/KAP z 24. augusta 2007
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 91, 26. septembra 2007

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2007 o zrušení interných normatívnych aktov
 

Vestník MO SR, čiastka 93, 1. októbra 2007

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 85/2007, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 2/2005 o výške vreckového
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 86/2007, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 66/2007 o zahraničných aktivitách
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 95, 24. októbra 2007

 

 1. Služobný predpis hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu