Vestníky MO SR vydané v roku 2006


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 1, 30. januára 2006

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2006 o poskytovaní prepravných náležitostí a náhrad cestovných výdavkov štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme
 2. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o zmene stupňa utajenia príslušných písomností
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 2, 30. januára 2006

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2006 o podmienkach prevádzky vozidiel pri plnení špeciálnych úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 3, 15. februára 2006

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2006 o opatreniach súvisiacich so zriadením a pôso- bením štátnej rozpočtovej organizácie
 

Vestník MO SR, čiastka 4, 15. februára 2006

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 1/2006, ktorým sa ustanovujú podrobnejšie podmienky o častiach služobného hodnotenia
 2. Oznámenie štábu riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu o pátracej a záchrannej službe vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky (evid. zn. Let-1-3) a o vydaní vojenského predpisu o hasičskej záchrannej službe letiska (evid. zn. Let-1-20)
 3. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov k deklarovaniu majetkových pomerov profesionálneho vojaka v majetkovom priznaní
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 5, 28. februára 2006

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2006, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2006 o podmienkach prevádzky vozidiel pri plnení špeciálnych úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 6, 9. marec 2006

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2006 o zrušení stupňa utajenia neplatných interných normatívnych aktov
 2. Oznámenie Leteckých opravovní Trenčín, a. s., o prevzatí záväzkov a o prechode pohľadávok zrušeného štátneho podniku Letecké opravovne Trenčín, š. p.
   
 3. Oznámenie Vojenského opravárenského podniku Trenčín, a. s., o prevzatí záväzkov a o prechode pohľadávok zrušeného štátneho podniku Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, š. p.
   
 4. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní metodiky použitia výsadkového batoha TL-98
   
 5. Redakčné oznámenie
 
Plné znenie vestníka

Plné      znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 7, 22. marca 2006

 

 1. Rozkaz náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 1/2006 o údržbe a kontrole objektov obrannej infraštruktúry v ozbrojených silách Slovenskej republiky v roku 2006
 

Vestník MO SR, čiastka 8, 27. marca 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2006 o poverení na právne úkony v pracovno-právnych vzťahoch
 2. Oznámenie Vojenského opravárenského podniku Nováky, a. s., o prevzatí záväzkov a o prechode pohľadávok zrušeného štátneho podniku Vojenský opravárenský podnik 015 Nováky, š. p.
   
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní Organizačného poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačného poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
   
 4. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na hodnotenie profesionálnych vojakov
   
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 9, 3. apríla 2006

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2006 o Charte vnútorného auditu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2006 o zriadení Rady pre vojenskú symboliku
 

Vestník MO SR, čiastka 10, 20. apríla 2006

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. SEOPMVL-42-4/2006-OdL o organizácii a riadení hasičských jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a o vykonávaní požiarneho dozoru vo vojenských objektoch
 

Vestník MO SR, čiastka 11, 18. apríla 2006

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 3/2006 o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 12, 20. apríla 2006

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 2/2006 o vykonávaní kontroly vecí, ktoré profesionálny vojak vnáša na pracovisko, do vojenského útvaru alebo vojenského zariadenia alebo ktoré z nich odnáša, a o osobnej prehliadke profesionálneho vojaka
 

Vestník MO SR, čiastka 13, 20. apríla 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2006 o priznaní znakov
 

Vestník MO SR, čiastka 14, 27. apríla 2006

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 3/2006 o priznávaní vojenských hodností občanom, ktorí skončili služobný pomer v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej službe, Železničnej polícii, Národnom bezpečnostnom úrade, Hasičskom a záchrannom zbore a služobný pomer colníka, pri zaradení do záloh ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 15, 28. apríla 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2006 o zriadení insígnií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 

Vestník MO SR, čiastka 16, 10. mája 2006

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 4/2006 o osobnej identifikácii profesionálnych vojakov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 5/2006 o zriadení komisie na koordináciu transformácie materiálových tried a o opatreniach súvisiacich s transformáciou materiálových tried
 

Vestník MO SR, čiastka 17, 15. mája 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie Úradu vojenského zdravotníctva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o zrušení stupňa utajenia vojenského predpisu
 

Vestník MO SR, čiastka 18, 15. mája 2006

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 5/2006 o zásadách činnosti, zložení a rokovacom poriadku komisií na konkurenčný výber a o kritériách na určenie poradia profesionálnych vojakov na základe zhodnotenia
   
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 19, 15. mája 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 7/2006, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2004 o zozname utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
   
 

Vestník MO SR, čiastka 20, 15. mája 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2006 o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortu ministerstva obrany
 

Vestník MO SR, čiastka 21, 1. júna 2006

 

 1. Služobný predpis č. 1/2006 o určení podrobností o výberovom konaní
 2. Služobný predpis č. 2/2006 o určení požiadavky na ovládanie cudzieho jazyka na vykonávanie štátnej služby
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 1. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 

Vestník MO SR, čiastka 22, 6. júna 2006

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 6/2006 o osobitných kvalifikačných predpokladoch na funkciu a odborných predpokladoch na hodnosť, o spôsobe ich získavania, o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na funkcie a o podmienkach uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou

 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 23, 1. júna 2006

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 7/2006 o osobitných kvalifikačných predpokladoch na funkciu a odborných predpokladoch na hodnosť, o spôsobe ich získavania, o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na funkcie a o podmienkach uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení nietorých zákonov vo Vojenskom spravodajstve
 

Vestník MO SR, čiastka 24, 15. júna 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2004 o počtoch a štruktúre profesionálnych vojakov a zamestnancov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2005
 

Vestník MO SR, čiastka 25, 19. júna 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2005 o organizačných zmenách Vojenského archívu v Trnave
 

Vestník MO SR, čiastka 26, 22. júna 2006

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 8/2006, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 8/2005 o podmienkach uskutočňovania telefonického hovoru, o frekvencii a dĺžke trvania telefonického hovoru profesionálneho vojaka plniaceho úlohy mimo územia Slovenskej republiky
 2. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o zmene stupňa utajenia registratúrneho záznamu

 3. Redakčné oznámenie

 

Vestník MO SR, čiastka 27, 18. júla 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 11/2006 o zrušení interného normatívneho aktu
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 2. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
   
 3. Oznámenie sekcie ekonomiky a finančného manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o zrušení stupňa utajenia vojenských predpisov
   
   
 4. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia na výkon dozornej a expertíznej činnosti energetickej inšpekcie MO SR č. p. SEOPMZ-117/3-170-OdPOI z 23. júna 2006
   
   
 5. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o podmienkach poskytovania údajov Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z registra obyvateľov Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 28, 31. júla 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2006 o zrušení stupňa utajenia interného normatívneho aktu a o zrušení interných normatívnych aktov a služobných pomôcok
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 29, 8. augusta 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2006 o priznaní znakov
 2. Oznámenie štábu riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní 1. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Vojenský predpis o lietaní (evid. zn. Let-1-1)
 

Vestník MO SR, čiastka 30, 30. augusta 2006

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 4/2006, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2001 o evidencii škôd na majetku štátu
 2. Dohoda uzavretá medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky zastúpeným generálnym riaditeľom sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov a Štátnou energetickou inšpekciou zastúpenou generálnym riaditeľom o spolupráci medzi Štátnou energetickou inšpekciou a Energetickou inšpekciou Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 3. Oznámenie Bezpečnostného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia upravujúceho podrobnosti smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky o registratúr-nom poriadku a registratúrnom pláne č.: BÚ-1/36-231 z 24. júla 2006
 4. Oznámenie sekcie ekonomiky a finančného manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o zrušení stupňa utajenia vojenského predpisu a o znížení stupňa utajenia vojenského predpisu
 

Vestník MO SR, čiastka 31, 5. septembra 2006

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2006, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 6/2002 o správe majetku štátu v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2004
 

Vestník MO SR, čiastka 32, 25. septembra 2006

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 6/2006, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2005 o zabezpečovaní fyzickej ochrany objektov
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 3. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o znížení stupňa utajenia písomností
 

Vestník MO SR, čiastka 33, 3. októbra 2006

 

 1. Služobný predpis hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 1/2006 o rozsahu disciplinárnej právomoci na udeľovanie disciplinárnych odmien a ukladanie disciplinárnych opatrení
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 34, 3. októbra 2006

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 7/2006 o uplatňovaní disciplinárnej právomoci na udeľovanie disciplinárnych odmien a ukladanie disciplinárnych opatrení
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 35, 5. októbra 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 14/2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/1998 v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2001
 2. Oznámenie štábu riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 3. Oznámenie štábu požiadaviek a dlhodobého plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky
 4. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok
 5. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 6. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní služobných pomôcok
 

Vestník MO SR, čiastka 36, 11. októbra 2006

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 8/2006, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 4/2004 o verejnom obstarávaní
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 15/2006 o priznaní znaku a odznaku
 

Vestník MO SR, čiastka 37, 26. októbra 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2004 o počtoch a štruktúre profesionálnych vojakov a zamestnancov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie o oprave chyby
 

Vestník MO SR, čiastka 38, 30. októbra 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2006 o voľbách prísediacich vojenských obvodových súdov
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 39, 31. októbra 2006

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 9/2006 o verejnom obstarávaní
 

Vestník MO SR, čiastka 40, 23. novembra 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2002 o organizačnej zmene Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 41, 30. novembra 2006

 

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 2. Oznámenie štábu riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní nariadenia z 15. júna 2006 o zavedení svetového geodetického referenčného súradnicového systému WGS 84 a používaní máp v štandardoch NATO č. ŠbRO-728-13/2006-CRO
 3. Redakčné oznámenie
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 42, 4. decembra 2006

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 9/2006, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 6/2006 o osobitných kvalifikačných predpokladoch na funkciu a odborných predpokladoch na hodnosť, o spôsobe ich získavania, o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na funkcie a o podmienkach uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2006, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 43, 11. decembra 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2006 o implementácii kódov NATO na označenie vojenských hodností
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2006 o študijných programoch otváraných v akademickom roku 2007/2008
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu o mobilizačnej príprave (evid. zn. Mob-1-1)
 

Vestník MO SR, čiastka 44, 13. decembra 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 22/2006 o vyhodnotení plnenia cieľov a hlavných úloh za rok 2006 a o určení cieľov a hlavných úloh na rok 2007
 

Vestník MO SR, čiastka 45, 15. decembra 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 23/2006 o zriadení Ústrednej dislokačnej komisie Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 46, 18. decembra 2006

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2006 o vojenskej symbolike
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 47, 20. decembra 2006

 

 1. Služobný predpis č. 3/2006 o určení kritérií služobného hodnotenia štátnych zamestnancov
 

Vestník MO SR, čiastka 48, 20. decembra 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2006 o zabezpečení plnenia úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu
 

Vestník MO SR, čiastka 49, 28. decembra 2006

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 10/2006 o určení rozsahu pôsobnosti veliteľa na účely služobného hodnotenia profesionálneho vojaka
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2006 o kontrolnej činnosti a o efektívnosti prijímaných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
 3. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o zrušení a znížení stupňa utajenia písomností
 

Vestník MO SR, čiastka 50, 29. decembra 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2006 o opatreniach súvisiacich s pôsobením štátnej rozpočtovej organizácie
 

Vestník MO SR, čiastka 51, 29. decembra 2006

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 27/2006 o určení organizačnej štruktúry štátnej rozpočtovej organizácie 
 

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu