Vestníky MO SR vydané v roku 2005


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 1, 10. januára 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2005 o študijných programoch otváraných v akademickom roku 2005/2006 a o kurzoch otváraných v roku 2005
 

Vestník MO SR, čiastka 2, 13. januára 2005

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2005 o podmienkach vstupu, výstupu, pohybu osôb a používania kľúčov v areáli Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 3, 31. januára 2005

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2005 o zabezpečovaní administratívnej bezpečnosti
 2. Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2003 – 2004 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády SR a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
 3. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Letovými prevádzkovými službami Slovenskej republiky, š. p., Bratislava a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o koordinácii a vykonávaní civilnej letovej prevádzky v TMA/CTR Poprad/Tatry a vojenskej činnosti v priestore LZ R25
 

Vestník MO SR, čiastka 4, 9. februára 2005

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 5, 10. februára 2005

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 3/2005 o jednorazovom mimoriadnom odškodnení, o postupe nadriadených vojakov pri prerokúvaní a určovaní náhrady škody a o ďalších podrobnostiach o poskytovaní náhrad v súvislosti so služobnými úrazmi a chorobami z povolania profesionálnych vojakov a vojakov prípravnej služby
 

Vestník MO SR, čiastka 6, 21. februára 2005

 

 1. Rozkaz náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 1/2005 o údržbe a kontrole objektov obrannej infraštruktúry v ozbrojených silách Slovenskej republiky v roku 2005
 

Vestník MO SR, čiastka 7, 24. februára 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2004 o počtoch a štruktúre profesionálnych vojakov a zamestnancov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika
 

Vestník MO SR, čiastka 8, 2. marca 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2005 o zrušení interných normatívnych aktov
 2. Oznámenie sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 12. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Peňažné náležitosti vojakov (evid. zn. Všeob-P-16) vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/1998 v znení neskorších predpisov
 3. Oznámenie Bezpečnostného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov riaditeľa Bezpečnostného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky na vyraďovanie registratúrnych záznamov č. p.: BÚ-1001/3-25
 4. Oznámenie Bezpečnostného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o zmene a zrušení stupňa utajenia teoretického časopisu
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 9, 2. marca 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2005, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/1999 Zriadenie poradných orgánov a komisií ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 10, 16. marca 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 5/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 60/2003 o opatreniach súvisiacich so zriadením rozpočtovej organizácie v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2004
 

Vestník MO SR, čiastka 11, 17. marca 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2002 o organizačnej zmene Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2003
 

Vestník MO SR, čiastka 12, 31. marca 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 7/2005, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2004 o zozname utajovaných skutočností v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2004
 2. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu na usmernenie postupu pri uzatváraní nájomných zmlúv k nebytovým priestorom a pozemkom pre štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v rezorte ministerstva obrany č. p. SEMaI/K-20-21-9/2005-OdSMÚ z 11. februára 2005
 3. Oznámenie štábu logistiky Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o zmene stupňa utajenia vojenského predpisu
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 13, 31. marca 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2005 o zriadení pracovnej skupiny na posúdenie a implementáciu výsledkov projektu auditu organizačných štruktúr Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 14, 6. apríla 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2005, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2005 o študijných programoch otváraných v akademickom roku 2005/2006 a o kurzoch otváraných v roku 2005
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 15, 7. apríla 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2005 o využívaní ekonomického informačného systému
 

Vestník MO SR, čiastka 16, 12. apríla 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 11/2005, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2003 o zriadení krízového štábu Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 17, 19. apríla 2005

 

 1. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o zrušení stupňa utajenia služobnej pomôcky
 2. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov pre stanovenie výšky nájmu za objekty a priestory vo VVP poskytnuté pre potreby výcviku zahraničných ozbrojených síl č. p. SEMaI/K-14-3-219/2005-OdSMÚ z 13. apríla 2005
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 6. Redakčné oznámenie
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 18, 19. apríla 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov
 

Vestník MO SR, čiastka 19, 26. apríla 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2005 o zriadení medaily k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
 2. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy o poskytovaní služieb v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu uzatvorenej na základe ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 3. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy o poskytovaní služieb v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
 4. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy o zabezpečení poskytovania leteckých navigačných služieb v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
 

Vestník MO SR, čiastka 20, 27. apríla 2005

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 27. apríla 2005 č. SELP-392/2005, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 370/1998 Z. z., č. 371/2000 Z. z., č. 392/2001 Z. z. a č. 744/2002 Z. z.)
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 21, 28. apríla 2005

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 4/2005 o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 22, 2. mája 2005

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2005 o jazykovom vzdelávaní
 

Vestník MO SR, čiastka 23, 6. júna 2005

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 6. júna 2005 č. SELP/K-17/5-31, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. SELP/K-17/1-314, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok (oznámenie č. 144/2004 Z. z.)
 

Vestník MO SR, čiastka 24, 6. júna 2005

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 6/2005 o príprave a realizácii projektov vyzbrojovania
 

Vestník MO SR, čiastka 25, 31. mája 2005

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 7/2005, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 12/2003 o poskytovaní osobitných jednorazových peňažných náležitostí
 2. Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia na určenie najvyššej sumy náhrady nákladov za štúdium pre spracovanie dohody o zvyšovaní kvalifikácie profesionálneho vojaka a na výpočet výšky náhrady nákladov pri nesplnení záväzku na profesionálnu službu
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 26, 8. júna 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 14/2005 o zabezpečení ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov v rezorte ministerstva obrany
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 15/2005 o zabezpečení plnenia úloh boja proti korupcii v rezorte ministerstva obrany

   
 

Vestník MO SR, čiastka 27, 24. júna 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2005 o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortu ministerstva obrany
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 9. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 26. júna 2002 v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 28, 27. júna 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2005 o prizananí znakov
 

Vestník MO SR, čiastka 29, 30. júna 2005

 

Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2005 o organizačnej štruktúre Vojenskej polície
 

Vestník MO SR, čiastka 30, 30. júna 2005

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 8/2005 o zabezpečovaní priemyselnej bezpečnosti
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 31, 12. júla 2005

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o vydaní osvedčenia o spôsobilosti spracúvať návrh kodifikačných údajov o výrobku
 4. Oznámenie sekcie obrannej politiky a medzinárodných vzťahov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní príručky pre prácu s vojenskými pridelencami akreditovanými v SR č. p. SEOPMV-7/2/2005
 

Vestník MO SR, čiastka 32, 13. júla 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2002 o organizačnej zmene Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 33, 15. júla 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2005 o zrušení termínov nástupu na výkon základnej služby a náhradnej služby, o zrušení termínov prepustenia z výkonu základnej služby a náhradnej služby a o neurčení termínov vykonania pravidelného odvodu brancov
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 34, 19. júla 2005

 

 1. Katalóg zmluvných dodávateľov (k čl. 12 ods. 3 smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 4/2004)
 

Vestník MO SR, čiastka 35, 19. augusta 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 22/2005 o zrušení interných normatívnych aktov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 23/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2005
 3. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2002 o právnych úkonoch v pracovnoprávnych vzťahoch pri vykonávaní verejnej služby v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2003
 4. Oznámenie sekcie vyzbrojovania Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia č. 1/2005 k smerniciam Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 6/2005 o príprave a realizácii projektov vyzbrojovania č. p. SEVY-654-1/2005-OdPV z 30. júna 2005
 5. Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na zabezpečenie transformácie právneho postavenia profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky č. p. SEĽUZ-16-31/2005
 6. Oznámenie Úradu pre investície a akvizície Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia č. 1/2005 pre obstarávateľov rezortu ministerstva obrany č. p. ÚIA-1137-8/2005-práv.
 

Vestník MO SR, čiastka 36, 23. augusta 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2005 o zrušení termínov nástupu na výkon základnej služby a náhradnej služby, o zrušení termínov prepustenia z výkonu základnej služby a náhradnej služby a o neurčení termínov vykonania pravidelného odvodu brancov
 

Vestník MO SR, čiastka 37, 30. augusta 2005

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 9/2005 o poskytovaní rekreačnej starostlivosti vo vojenských zotavovniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

 

Vestník MO SR, čiastka 38, 31. augusta 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2005, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2005 o organizačnej štruktúre Vojenskej polície

 

Vestník MO SR, čiastka 39, 9. septembra 2005

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-15/2005 o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe

 

Vestník MO SR, čiastka 40, 31. augusta 2005

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2005, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2005 o organizačnej štruktúre Vojenskej polície v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2005

 

Vestník MO SR, čiastka 41, 31. augusta 2005

 

 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 1/2005 o určení služobných úradov, o vymedzení rozsahu rozhodovania vedúcich služobných úradov a o vymedzení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 2/2005 o výške vreckového
 • Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní dočasného metodického usmernenia na vykonávanie personálnej práce s profesionálnymi vojakmi ozbrojených síl Slovenskej republiky č. p. SEĽUZ-16-43/2005
 • Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na spracovanie zápočtu času služby profesionálneho vojaka na účely určenia platového stupňa č. p. SEĽUZ-29-19/2005
 • Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní zmluvy medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Letiskom Piešťany, a. s., o poskytovaní služieb v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu uzatvorenej na základe ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní zmluvy medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Letiskom Poprad - Tatry, a. s., o poskytovaní služieb v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu uzatvorenej na základe ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 42, 19. septembra 2005

 

 • Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 27/2005 o zrušení interných normatívnych aktov a služobných pomôcok
 • Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2005 o zabezpečovaní fyzickej ochrany objektov
 

Vestník MO SR, čiastka 43, 20. septembra 2005

 

 • Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 20. septembra 2005 č. SELP/K-15/3-487 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

 

Vestník MO SR, čiastka 44, 28. septembra 2005

 

 • Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 28. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-16/2005 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania
 

Vestník MO SR, čiastka 45, 23. augusta 2005

 

 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 3/2005 o podrobnostiach opisu činností vyplývajúcich z funkcie, o písomnom oznámení profesionálnemu vojakovi a o zápočte času služby
 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 4/2005 o výške príplatku za výkon štátnej služby profesionálnych vojakov v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí
 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 5/2005 o okruhu funkcií a výške zahraničného príspevku
 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 6/2005 o výplatnom termíne platu profesionálnym vojakom
 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 7/2005 o kritériách na priznanie jednorazovej nenávratnej peňažnej výpomoci
 • Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2005 o termíne výplaty peňažných náležitostí vojakom základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby
 

Vestník MO SR, čiastka 46, 3. októbra 2005

 

 • Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 3. októbra 2005 č. SELP/K-17/5-91, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 47, 29. augusta 2005

 

 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 8/2005 o podmienkach uskutočňovania telefonického hovoru, o frekvencii a dĺžke trvania telefonického hovoru profesionálneho vojaka plniaceho úlohy mimo územia Slovenskej republiky
 • Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o vydaní osvedčenia o spôsobilosti spracúvať návrh kodifikačných údajov o výrobku
 • Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní dodatku č. 1 k metodickému pokynu na usmernenie postupu pri uzatváraní nájomných zmlúv k nebytovým priestorom a pozemkom pre štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v rezorte ministerstva obrany č. p. SEMaI/K-20-21-9/2005-OdSMÚ
 • Oznámenie Úradu pre investície a akvizície Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia č. 2/2005 pre obstarávateľov rezortu ministerstva obrany č. p. ÚIA-1137-19/2005-práv.
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 48, 14. októbra 2005

 

 • Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. októbra 2005 č. SELP/K-11/5-280, ktorým sa ustanovujú činnosti vykonávané v mimoriadne náročnom prostredí alebo mimoriadne náročné činnosti na účely nároku na dodatkovú dovolenku profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 49, 14. októbra 2005

 

 • Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. októbra 2005 č. SELP/K-72/3-189 o požadovaných druhoch stredoškolského vzdelania, študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 50, 7. októbra 2005

 

 • Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2004 o opatreniach súvisiacich s pôsobením štátnej rozpočtovej organizácie
 

Vestník MO SR, čiastka 51, 12. októbra 2005

 

 • Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 • Redakčné oznámenia
 

Vestník MO SR, čiastka 52, 12. októbra 2005

 

 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 9/2005 o výške príplatku zdravotníckym pracovníkom
 

Vestník MO SR, čiastka 53, 27. októbra 2005

 

 • Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 27. októbra 2005 č. SELP/K-32/5-173 o podmienkach posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie a jej kritériá
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 54, 24. októbra 2005

 

 • Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 30/2005 o zriadení medzirezortnej komisie na koordináciu a zabezpečovanie úloh súvisiacich s Európskou obrannou agentúrou
 

Vestník MO SR, čiastka 55, 3. novembra 2005

 

 • Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2005 o organizačných zmenách Vojenského archívu v Trnave
 

Vestník MO SR, čiastka 56, 4. novembra 2005

 

 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 10/2005 o kritériách na povolenie výnimky na zotrvanie v dočasnej štátnej službe pre profesionálneho vojaka po dosiahnutí 55 rokov veku
 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 11/2005 o výške príplatku výkonným letcom
 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 12/2005 o výške príplatku výsadkárom
 • Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 57, 31. októbra 2005

 

 • Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 58, 15. novembra 2005

 

 • Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 11/2005 o vojenskej symbolike
 • Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní dodatku č. 2 k metodickému pokynu na usmernenie postupu pri uzatváraní nájomných zmlúv k nebytovým priestorom a pozemkom pre štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v rezorte ministerstva obrany č. p. SEMaI/K-20-21-9/2005-OdSMÚ
 

Vestník MO SR, čiastka 59, 16. novembra 2005

 

 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 13/2005 o výnimke nad rámec určeného služobného času v prípadoch špecifických činností
 

Vestník MO SR, čiastka 60, 21. novembra 2005

 

 • Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2005 o študijných programoch otváraných v akademickom roku 2006/2007
 • Oznámenie Úradu správy rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní Ekonomických pravidiel riadenia rezortu ministerstva obrany č. p. ÚSRK-24-47/2005
 

Vestník MO SR, čiastka 61, 22. novembra 2005

 

 • Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2005, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2005 o organizačnej štruktúre Vojenskej polície v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 62, 22. decembra 2005

 

 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 14/2005 o okruhu funkcií, výške aktivačného príspevku a stabilizačného príspevku
 • Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 • Oznámenie sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu o lietaní (evid. zn. Let-1-1)
 • Redakčné oznámenie
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 63, 22. decembra 2005

 

 • Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2005 o určení cieľov a hlavných úloh na rok 2006
 

Vestník MO SR, čiastka 64, 30. decembra 2005

 

 • Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2005 o zriadení krízového štábu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 65, 30. decembra 2005

 

 • Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandar- dizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 • Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 

Vestník MO SR, čiastka 66, 30. decembra 2005

 

 • Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 15/2005 o zložení prieskumnej komisie a ústrednej vojenskej lekárskej komisie a o ich rokovacích poriadkoch
 • Redakčné oznámenie
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka

 

 

 

 

 • Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 60/2003 o opatreniach súvisiacich so zriadením rozpočtovej organizácie v znení neskorších predpisov
 • Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 38/2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2005 o organizačnej štruktúre Vojenskej polície v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 68, 30. decembra 2005

 

 • Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 12/2005 o registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu