Vestníky MO SR vydané v roku 2004


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 1

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2004, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 65/2003 o určení výberovej komisie
 

Vestník MO SR, čiastka 2

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2004, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 47/2003 o výške zahraničného príspevku príslušníkom ženijnej roty v operácii Iracká sloboda
 2. Oznámenie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní smernice Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky z 29. novembra 2003 Letecká služba
 

Vestník MO SR, čiastka 3

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2004 o vyhlásení výberového konania
 2. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády SR a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 4, 15. januára 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2004 o opatreniach na realizáciu systému Štátnej pokladnice v rezorte ministerstva obrany
 
Plné znenie rozkazu

Plné znenie rozkazu


Vestník MO SR, čiastka 5, 30. januára 2004

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2004 o určení ďalších podmienok prijatia na štúdium na vojenských vysokých školách a hľadiská na určenie potrebnej spôsobilosti na štúdium
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 5/2004 o študijných programoch otváraných v akademickom roku 2004/2005 a o kurzoch otváraných v roku 2004
 3. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2004 o usporiadaní Medzinárodných leteckých dní SIAD 2004
 4. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 9. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Peňažné náležitosti vojakov (evid. zn. Všeob-P-16) vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/1998 v znení neskorších predpisov
 5. Oznámenie sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia č. 1/2004 k smerniciam Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2002 o verejnom obstarávaní
 6. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 6, 11. februára 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 7/2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2003 o organizačných zmenách príspevkovej organizácie a štátnych podnikov v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 67/2003
 

Vestník MO SR, čiastka 7, 26. februára 2004

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 26. februára 2004 č. ÚGPZ/K-11/5-16 o organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ozbrojených silách Slovenskej republiky
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2002 o určení kvalifikačných požiadaviek na výkon funkcie a na vymenovanie alebo povýšenie profesionálneho vojaka v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 39/2003
 3. Redakčné oznámenie
 
Plné znenie rozkazu

Plné znenie rozkazu


Vestník MO SR, čiastka 8, 26. februára 2004

 

 1. Rozkaz náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 1/2004 o údržbe a kontrole objektov a zariadení obrannej infraštruktúry v ozbrojených silách Slovenskej republiky v roku 2004
 

Vestník MO SR, čiastka 9, 9. marca 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2004, o zabezpečení vykonania voľby prezidenta Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 10, 12. marca 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2004, o zabezpečení vykonania referenda o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 11, 18. marca 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 11/2004, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2002 o výške zahraničného príspevku príslušníkom mierovej misie UNFICYP
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2004, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2002 o zriadení lekárskych komisií vojenských zdravotníckych zariadení a ústrednej vojenskej lekárskej komisie
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 7. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 26. júna 2002 v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 12, 25. marca 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2004, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/1999 Zriadenie poradných orgánov a komisií ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní smerníc veliteľstva vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky č. p. VVzS-182/2004-OBL z 21. januára 2004
 

Vestník MO SR, čiastka 13, 29. marca 2004

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. SELP/K-17/1-314, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok
 
Plné znenie výnosu

 • Príloha č. 1, 2, 4 a 7 k výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. SELP/K-17/1-314
 • Príloha č. 3 k výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. SELP/K-17/1-314

ZIP archív


Vestník MO SR, čiastka 14, 31. marca 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 14/2004 o výške zahraničného príspevku príslušníkovi v operácii ISAF
 2. Oznámenie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov o nasadzovaní jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácií mimo územia Slovenskej republiky č. p. ŠbOV-20-70/2004-OddPOaKN
 
Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 15, 30. apríla 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 15/2004 o zabezpečení vykonania volieb do Európskeho parlamentu
 2. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia, ktorým sa upravuje postup pri spracovaní protokolu o vecnom a finančnom vymedzení majetku štátu a protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku štátu č. p. SEMI/K-67/21-5/2004-OdSMÚ
 3. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov pre stanovenie výšky nájmu za objekty a priestory vo VVP poskytnuté pre potreby výcviku zahraničných armád č. p. SEMI/K-51/3-184/2004/OdSMÚ
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 16, 11. mája 2004

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2004, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 6/2002 o správe majetku štátu
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 17, 11. mája 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2004, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 69/2003 o zabezpečení a realizácii úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti a ochrany informácií v rámci integračného procesu a vstupu Slovenskej republiky do NATO
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 18, 11. mája 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2004 o zriadení vojenského útvaru
 2. Redakčné oznámenie
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 19, 14. mája 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2004 o zrušení interných normatívnych aktov a služobných pomôcok
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 8. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 26. júna 2002 v znení neskorších predpisov
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 20, 21. mája 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2004 o vymenovaní výberovej komisie
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 21, 21. mája 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2004 o výške zahraničného príspevku príslušníkom v operácii ISAF
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 22, 26. mája 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2004 o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortu ministerstva obrany
 2. Oznámenie sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu o výchove profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky (evid. zn. Vých-1-1)
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 23, 31. mája 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 22/2004, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/1999 Zriadenie poradných orgánov a komisií ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 24, 30. júna 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 23/2004 o zvýhodnenom započítaní doby výkonu služby
 2. Oznámenie Bezpečnostného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov riaditeľa Bezpečnostného úradu MO SR k zasielaniu osobných spisov a evidenčných pomôcok do Vojenského archívu Trnava č. p. BÚ-1001/3-26
 3. Oznámenie Vojenského spravodajstva o vydaní zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti vojenského obranného spravodajstva a zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti vojenskej spravodajskej služby
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 25, 15. júla 2004

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 15. júla 2004 č. SELP/K-15/3-357 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 26, 21. júla 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov
 2. Oznámenie sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 10. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Peňažné náležitosti vojakov (evid. zn. Všeob-P-16) vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/1998 v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 27, 26. júla 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2004 o zriadení komisie na koordináciu transformá-cie materiálových tried a o opatreniach súvisiacich s transformáciou materiálových tried
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2002 o určení kvalifikačných požiadaviek na výkon funkcie a na vy-menovanie alebo povýšenie profesionálneho vojaka v znení neskorších predpisov
 3. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 3/2004, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 6/2003 o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti
 

Vestník MO SR, čiastka 28, 27. júla 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 27/2004 o vyhlásení výberového konania
 

Vestník MO SR, čiastka 29, 28. júla 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2004 o opatreniach súvisiacich s pôsobením štátnej rozpočtovej organizácie
 

Vestník MO SR, čiastka 30, 4. augusta 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2004 o priznaní znakov
 2. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických materiálov
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 31, 11. augusta 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 30/2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2003 o zriadení krízového štábu Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2003
 

Vestník MO SR, čiastka 32, 11. augusta 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2003 o určení termínov nástupu na výkon základnej služby a náhrad-nej služby a o určení termínov prepustenia z výkonu základnej služby a náhradnej služby
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 33, 11. augusta 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2003 o zriadení Ústrednej dislokačnej komisie Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ďalších dislokačných komisií v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej repub-liky č. 30/2003
 

Vestník MO SR, čiastka 34, 27. augusta 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2004 o počtoch a štruktúre profesionálnych vojakov a zamestnancov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika
 

Vestník MO SR, čiastka 35, 31. augusta 2004

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 4/2004 o verejnom obstarávaní
 2. Redakčné oznámenie
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 36, 3. septembra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 60/2003 o opatreniach súvisiacich so zriadením rozpočtovej organizácie
 

Vestník MO SR, čiastka 37, 6. septembra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2004 o priznaní znakov
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 38, 7. septembra 2004

 

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 39, 9. septembra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2004 o zozname utajovaných skutočností
 

Vestník MO SR, čiastka 40, 28. septembra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2004, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/1999 Zriadenie poradných orgánov a komisií ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 41, 28. septembra 2004

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2004 o spôsobe uplatňovania požiadaviek oz-brojených síl Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 42, 5. októbra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 38/2004 o zmene a zrušení stupňa utajenia utajovaných písomností
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 43, 27. októbra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 39/2004, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/1999 Ustanovenie zodpovedných zástupcov podľa zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2004 o priznaní znaku. 
 

Vestník MO SR, čiastka 44, 29. októbra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2004 o zabezpečení realizácie Viedenského dokumentu 1999 rokovaní o opatreniach na budovanie dôvery a bezpečnosti a bilaterálnych dohôd o opatreniach na budovanie dôvery a bezpečnosti.
 

Vestník MO SR, čiastka 45, 8. decembra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2004 o zriadení interného projektového tímu na realizáciu projektu auditu organizačných štruktúr Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
 

Vestník MO SR, čiastka 46, 9. decembra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2004 o poskytovaní zahraničného príspevku príslušníkom operácie ALTHEA v Bosne a Hercegovine, veliteľstva NATO v Sarajeve a mierovej misie Európskej únie EUMM na území Bosny a Hercegoviny
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení slovenských obranných štandardov a o spresnení označení a názvov slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spresnení označení a názvov slovenských obranných štandardov a o dôvodoch nespracovania slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 11. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Peňažné náležitosti vojakov (evid. zn. Všeob-P-16) vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/1998 v znení neskorších predpisov
 6. Redakčné oznámenie
 
Plné znenie vestníka

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 47, 10. decembra 2004

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 6/2004, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 13/2003 o poskytovaní rekreačnej starostlivosti vo vojenských zotavovniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2004 o výške zahraničného príspevku príslušníkom mierovej misie UNDOF a o zmene rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2002 o výške zahraničného príspevku príslušníkom mierovej misie UNFICYP v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 11/2004
 3. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2004, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2004 o zozname utajovaných skutočností
 

Vestník MO SR, čiastka 48, 10. decembra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2004 o vyhodnotení plnenia cieľov a hlavných úloh za rok 2004 a o určení cieľov a hlavných úloh na rok 2005.
 

Vestník MO SR, čiastka 49, 14. decembra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 47/2004 o vydaní pokynov na vyplnenie dotazníka k prieskumu názorov zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 

Vestník MO SR, čiastka 50, 15. decembra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2004 o určení termínov nástupu na výkon základnej služby a náhradnej služby a o určení termínov prepustenia z výkonu základnej služby a náhradnej služby.
 2. Rozkaz náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 2/2004 o podmienkach výberu profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 51, 17. decembra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2002 o určení kvalifikačných požiadaviek na výkon funkcie a na vymenovanie alebo povýšenie profesionálneho vojaka v znení neskorších predpisov.
 

Vestník MO SR, čiastka 52, 31. decembra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2004, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2002 o zriadení lekárskych komisií vojenských zdravotníckych zariadení a ústrednej vojenskej lekárskej komisie v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2004
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2004 o priznaní znakov
 3. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodic- kého usmernenia č. 3 k smerniciam Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 4/2004 o verejnom ob- starávaní č. p. SEMaI-28-32/2004
 4. Redakčné oznámenie o tlačovej oprave
 

Vestník MO SR, čiastka 53, 31. decembra 2004

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 52/2004, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2004 o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a zá- väzkov v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortu ministerstva obrany.
 

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu