Vestníky MO SR vydané v roku 2003


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 1, 15. januára 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2003 o vyhlásení výberového konania
 

Vestník MO SR, čiastka 2, 23. januára 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2003 o zriadení krízového štábu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 3, 24. januára 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2003 o zriadení komisie na koordináciu a kontrolu plnenia úloh súvisiacich so zrušením vojenského obvodu Javorina
 

Vestník MO SR, čiastka 4, 27. januára 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2003, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. V-24/2002 o organizačných zmenách vojenských vysokých škôl
 

Vestník MO SR, čiastka 5, 4. febuára 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 5/2003, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2001 o vymenovaní členov kolégia ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2003 o vyhlásení výberového konania (ZRUŠENÝ RMO č. 9/2003 - VESTNÍK MO SR, čiastka 8)
 

Vestník MO SR, čiastka 6, 6. febuára 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 7/2003 o vyhlásení výberového konania
 

Vestník MO SR, čiastka 7, 10. febuára 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2003 o kurzoch vo Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši otváraných v roku 2003
 2. Oznámenie sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia na zabezpečenie postupu v súvislosti s vysporiadaním nehnuteľného majetku štátu a hnuteľného majetku štátu v správe rušených štátnych rozpočtových organizácií Vojenská stredná škola Liptovský Mikuláš a Vojenská stredná škola letecká Košice č. p. SEMI/K-67/20-11/2003-OdSMÚ
 

Vestník MO SR, čiastka 8, 11. febuára 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2003 o vyhlásení výberového konania
 

Vestník MO SR, čiastka 9, 12. febuára 2003

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2003 o výkone vojenskej služby študentov vojenských vysokých škôl
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2003 o zvýhodnenom započítaní doby výkonu funkcií a výkonu služby
 

Vestník MO SR, čiastka 10, 13. febuára 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 11/2003 o výške zahraničného príspevku príslušníkom jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
 

Vestník MO SR, čiastka 11, 20. febuára 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/1999 Zriadenie poradných orgánov a komisií ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2003, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2001 o vymenovaní členov kolégia ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 12, 21. febuára 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 14/2003 o vyhlásení výberového konania
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 15/2003 o zriadení jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 13, 25. febuára 2003

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2003 o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2003 o určení základných funkcií profesionálnych vojakov
 

Vestník MO SR, čiastka 14, 28. febuára 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2003 o vymenovaní vojenských inšpektorov a skúšobných komisárov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2003, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2002 o označení vojenských hodností
 3. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2003, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2003 o kurzoch vo Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši otváraných v roku 2003
 

Vestník MO SR, čiastka 15, 12. marca 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2003 o zrušení interného normatívneho aktu
 2. Oznámenie Bezpečnostného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia pre ochranu zahraničných utajovaných informácií č. p. BÚ-1/36-177-OAB
 

Vestník MO SR, čiastka 16, 12. marca 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2003 o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní identifikačných systémov vlastný – cudzí – IFF
 

Vestník MO SR, čiastka 17, 18. marca 2003

 

 1. Rozkaz náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 1/2003 o údržbe a kontrole objektov a zariadení obrannej infraštruktúry v ozbrojených silách Slovenskej republiky v roku 2003
 

Vestník MO SR, čiastka 18, 19. marca 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 22/2003, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2001 o vymenovaní členov kolégia ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 19, 26. marca 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 23/2003 o zabezpečení vykonania referenda o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2003 o zriadení Ústrednej dislokačnej komisie Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ďalších dislokačných komisií
 

Vestník MO SR, čiastka 20, 31. marca 2003

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy
 

Vestník MO SR, čiastka 21, 8. apríla 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2003 o určení rozsahu pôsobnosti veliteľa pri rozhodovaní o okamžitom použití síl a prostriedkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pri mimoriadnej udalosti
 

Vestník MO SR, čiastka 22, 6. mája 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2003 o zmene stupňa utajenia a o zrušení interných normatívnych aktov a služobných pomôcok
 

Vestník MO SR, čiastka 23, 20. mája 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 27/2003, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2001 o vymenovaní členov kolégia ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o podrobnostiach na vymenúvanie a povyšovanie osôb do vojenských hodností
 

Vestník MO SR, čiastka 24, máj 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2003 o organizačných zmenách vojenského obranného spravodajstva
  Dokument nie je sprístupnený!
 

Vestník MO SR, čiastka 25, máj 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2002 o organizačnej zmene Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia
  Dokument nie je sprístupnený!
 

Vestník MO SR, čiastka 26, 28. mája 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 30/2003, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2003 o zriadení Ústrednej dislokačnej komisie Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ďalších dislokačných komisií
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2002 o právnych úkonoch v pracovnoprávnych vzťahoch pri vykonávaní verejnej služby
 

Vestník MO SR, čiastka 27, 28. mája 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2003 o organizačných zmenách príspevkovej organizácie a štátnych podnikov v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 28, 28. mája 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2003 o Medzinárodnom dni príslušníkov mierových misií Organizácie Spojených národov
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 29, 2. júna 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2003, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2002 o výške zahraničného príspevku príslušníkom 1. česko-slovenského práporu vyslaného na územie Kosova
 

Vestník MO SR, čiastka 30, 9. júna 2003

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 4/2003 o zabezpečovaní priemyselnej bezpečnosti
 

Vestník MO SR, čiastka 31, 9. júna 2003

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2003 o zabezpečovaní fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov
 

Vestník MO SR, čiastka 32, 9. júna 2003

 

 1. Rozkaz náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 2/2003 o zabezpečení štátneho odborného technického dozoru nad bezpečnosťou mobilných vyhradených technických zariadení v ozbrojených silách Slovenskej republiky
  Príloha 2 k RNGŠ č.2-2003 (čiastka 32)
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 33, 11. júna 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2003 o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortu ministerstva obrany
 

Vestník MO SR, čiastka 34, 16. júna 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2003 o zriadení komisie ministra obrany Slovenskej republiky na prípravu návrhov opatrení v koncepčnom rozvoji letectva
 

Vestník MO SR, čiastka 35, 19. júna 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2003, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2001 o vymenovaní členov kolégia ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 4. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 26. júna 2002 v znení neskorších predpisov
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 36, 26. júna 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 38/2003 o priznaní znakov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 39/2003, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2002 o určení kvalifikačných požiadaviek na výkon funkcie a na vymenovanie alebo povýšenie profesionálneho vojaka
 3. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2003 o prevencii kriminality v rezorte ministerstva obrany do roku 2006
 4. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu o kontrolnej činnosti a o vybavovaní sťažností a petícií (evid. zn. Všeob-P-35)
 

Vestník MO SR, čiastka 37, 30. júna 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2003 o zrušení vojnovo vytváraných prevádzkových rôt vyšších vojenských správ a prevádzkových čiat územných vojenských správ
 

Vestník MO SR, čiastka 38, 8. júla 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2003, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2001 o vymenovaní členov kolégia ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Kolektívna zmluva na roky 2003 – 2004
 3. Oznámenie sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov generálneho riaditeľa sekcie modernizácie a infraštruktúry o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách rezortu ministerstva obrany č. p. SEMI/K-60/9-6/2003-OdSMÚ z 13. júna 2003
 4. Redakčné oznámenie
 


Vestník MO SR, čiastka 39, 8. júla 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2003 o zriadení krízového štábu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 40, 10. júla 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2003 o zriadení vojenského útvaru
 

Vestník MO SR, čiastka 41 - dokument nie je sprístupnený

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2003 o zriadení riadiacej skupiny na vypracovanie projektov špecializácie ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 42, 22. júla 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/1999 Zriadenie poradných orgánov a komisií ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Štatút medzirezortnej komisie harmonizácie a integrácie civilného a vojenského letectva v Slovenskej republike
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 5. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 26. júna 2002 v znení neskorších predpisov
 4. Oznámenie sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu na usmernenie postupu pri uzatváraní nájomných zmlúv k nebytovým priestorom a pozemkom pre štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v rezorte ministerstva obrany č. p. SEMI/K-67/21-1/2003-OdSMÚ z 27. júna 2003
 5. Oznámenie sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu na upresnenie postupu pre štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v rezorte ministerstva obrany pri nakladaní s prebytočným nehnuteľným majetkom štátu č. p. SEMI/ K-67-21-2/2003-OdSMÚ z 30. júna 2003
 6. Oznámenie sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov generálneho riaditeľa SEMI MO SR pre upresnenie postupu pri prevode vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu a pri nakladaní s odpadom č. p. SEMI/K-69-3-30/2003-OdSMÚ z 1. júla 2003
 7. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 43, 18. júla 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 47/2003 o výške zahraničného príspevku príslušníkom ženijnej roty v operácii Iracká sloboda
 

Vestník MO SR, čiastka 44, 25. júla 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2003, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2003 o kurzoch vo Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši otváraných v roku 2003 v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2003
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 6/2003 o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti
 

Vestník MO SR, čiastka 45, 6. augusta 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2003 o priznaní znaku
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 7/2003 o poskytovaní náhrad pri vzniku štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru
 3. Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Slovenským národným aeroklubom generála Milana Rastislava Štefánika
 4. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 6. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 26. júna 2002 v znení neskorších predpisov
 5. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 7. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Peňažné náležitosti vojakov (evid. zn. Všeob-P-16) vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/1998 v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 46, 11. augusta 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2003 o termíne a spôsobe výplaty dávok výsluhového zabezpečenia a dávok dôchodkového poistenia
 

Vestník MO SR, čiastka 47, 22. augusta 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2001 o povyšovaní vojakov v zálohe
 2. Oznámenie sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia pre systemizáciu osobných motorových vozidiel v pôsobnosti Ministerstva obrany SR a GŠ ozbrojených síl SR, podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 594 z 27. júna 2001 č. p. SEMI/K-18/3-106/2003-OdVVM z 1. augusta 2003
 3. Oznámenie Hlavného finančného úradu o vydaní metodických pokynov na účtovanie a odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v systéme SAP R/3 v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. p. HFÚ/K-6-10-38 z 1. augusta 2003
 4. Oznámenie sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia na zabezpečenie postupu pri vysporiadaní nehnuteľného majetku štátu a hnuteľného majetku štátu v správe rušených štátnych rozpočtových organizácií Vyššia vojenská správa Bratislava a Vyššia vojenská správa Košice a v užívaní štátnych rozpočtových organizácií územných vojenských správ č. p. SEMI/K-67-21-3/2003-OdSMÚ zo 14. augusta 2003
 

Vestník MO SR, čiastka 48, 26. augusta 2003

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 8/2003 o spolupráci s pracovnými orgánmi Severoatlantickej aliancie
 

Vestník MO SR, čiastka 49, 27. augusta 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 52/2003 o splnomocnení služobných orgánov na zriadenie komisie pre posudzovanie návrhov na prepustenie profesionálnych vojakov zo služobného pomeru
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 9/2003 o činnosti komisií pre posudzovanie návrhov na prepustenie profesionálnych vojakov zo služobného pomeru
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 50, 2. septembra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 53/2003 o zriadení pracovnej skupiny na zabezpečenie vykonania bezpečnostnej akreditácie
 

Vestník MO SR, čiastka 51, 16. septembra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2003, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2001 o vymenovaní členov kolégia ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie štábu logistiky Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu náčelníka Štábu logistiky Generálneho štábu ozbrojených síl SR z 15. augusta 2003 na zabezpečenie vojakov povinnej vojenskej služby, vojakov prípravnej služby a žiakov vojenskej školy pri poskytovaní ústavnej starostlivosti, č. p. ŠbLog-90-32-8/2003-OZ
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 52, 23. septembra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 55/2003 o zriadení rezortnej koordinačnej skupiny Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 53, 3. októbra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 56/2003, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2002 o zriadení komisie na zabezpečenie realizácie Národného programu kvality v rezorte ministerstva obrany
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 54, 30. októbra 2003

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2003 o poskytovaní prepravných náležitostí a náhrad cestovných výdavkov
 2. Oznámenie sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 1. novely vojenského predpisu, ktorou sa dopĺňa vojenský predpis Padáková záchranná a výsadková príprava letectva (evid. zn. S-Let-3-16)
 3. Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní Cenníka ubytovania platného od 1. novembra 2003 na ubytovniach v správe BARMO
 


Vestník MO SR, čiastka 55, 30. októbra 2003

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 11/2003, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2002 o verejnom obstarávaní
 2. Príloha 1 k SmMOSR č. 11/2003 (čiastka 55)
 

Vestník MO SR, čiastka 56, 5. novembra 2003

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 12/2003 o poskytovaní osobitných jednorazových peňažných náležitostí
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 57/2003, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/1999 Ustanovenie zodpovedných zástupcov podľa zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Vestník MO SR, čiastka 57, 20. novembra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 58/2003, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2001 o vymenovaní členov kolégia ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu o vydaní 8. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Peňažné náležitosti vojakov (evid. zn. Všeob-P-16) vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/1998 v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 58, 25. novembra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 59/2003 o organizačných zmenách Vojenského folklórneho súboru Jánošík Zvolen
 

Vestník MO SR, čiastka 59, 26. novembra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 60/2003 o opatreniach súvisiacich so zriadením rozpočtovej organizácie
 

Vestník MO SR, čiastka 60, 26. novembra 2003

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 13/2003 o poskytovaní rekreačnej starostlivosti vo vojenských zotavovniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 61/2003 o vyhlásení výberového konania
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 61, 1. decembra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2003 o správe hnuteľného majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie
 

Vestník MO SR, čiastka 62, 3. decembra 2003

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 14/2003 o činnosti distribučných stredísk multifunkčných zásobovacích základní

  • Príloha 1 k SmMOSR č. 14/2003 (čiastka 62)
  • Príloha 2 k SmMOSR č. 14/2003 (čiastka 62)
 

Vestník MO SR, čiastka 63, 5. decembra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2003 o vyhodnotení plnenia cieľov za rok 2003 a o určení cieľov a hlavných úloh na rok 2004
 

Vestník MO SR, čiastka 64, 5. decembra 2003

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 15/2003 o postupe pri zmene vymedzeného lesného majetku štátu nevyhnutného pre potreby obrany štátu
 

Vestník MO SR, čiastka 65, 15. decembra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2003 o určení termínu nástupu na výkon základnej služby a náhradnej služby
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 65/2003 o určení výberovej komisie
 

Vestník MO SR, čiastka 66, 16. decembra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 66/2003 o priznaní znakov
 

Vestník MO SR, čiastka 67, 19. decembra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 67/2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2003 o organizačných zmenách príspevkovej organizácie a štátnych podnikov v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 68, 19. decembra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2003 o určení termínov nástupu na výkon základnej služby a náhradnej služby a o určení termínov prepustenia z výkonu základnej služby a náhradnej služby
 

Vestník MO SR, čiastka 69, 19. decembra 2003

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 69/2003 o zabezpečení a realizácii úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti a ochrany informácií v rámci integračného procesu a vstupu Slovenskej republiky do NATO
 

Vestník MO SR, čiastka 70, 30. decembra 2003

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 16/2003 o poskytovaní rekreačnej starostlivosti v zahraničí
 

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu