Vestníky MO SR vydané v roku 2002


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 1, 29. januára

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2002, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2001 o vymenovaní členov kolégia ministra obrany Slovenskej republiky
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2002, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2001 o uplatňovaní zákona o štátnej službe a zákona o verejnej službe
 3. Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom národnej obrany Litovskej republiky o spolupráci vo vojenskej oblasti 
 

Vestník MO SR, čiastka 2, 30. januára

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2002, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2000 o personálnej práci s profesionálnymi vojakmi Ar-mády Slovenskej republiky v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2001
 2. Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky o vytvorení a pôsobení spoločnej česko-slovenskej jednotky v operácii JOINT GUARDIAN (KFOR)
 3. Technická dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky o účasti Armády Slovenskej republiky a Armády Českej republiky v spoločnej česko-slovenskej jednotke v operácii JOINT GUARDIAN (KFOR)  
 

Vestník MO SR, čiastka 3, 4. februára

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2002, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/1999 Zriadenie poradných orgánov a komisií ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2002, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2000 o určení služobných orgánov zodpovedných za spracovanie štruktúry služobnej kariéry profesionálnych vojakov podľa jednotlivých druhov vojsk a služieb  
 

Vestník MO SR, čiastka 4, 5. februára

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 5/2002 o otvorení kurzov vo výcvikovom roku 2002
 2. Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o dodávkach výrobkov vojenského určenia v rámci čiastočného splatenia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike
 3. Vykonávací protokol medzi Ministerstvom obrany Francúzskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o podmienkach dlhodobého pôsobenia lektorov francúzskeho jazyka v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 4. Prvý dodatok k Dohode medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Francúzskej republiky týkajúcej sa bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany podpísanej 21. júna 1994  
 

Vestník MO SR, čiastka 5, 11. februára

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2002, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2001 o zriadení komisie na vypracovanie návrhov koncepčných dokumentov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 7/2002 o priznaní znakov a čestného názvu
 3. Oznámenie sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia č. 3 a č. 4 k smerniciam Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2001 o verejnom obstarávaní  
 

Vestník MO SR, čiastka 6, 18. februára

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2002 o poskytovaní zahraničného príspevku príslušníkom l. česko-slovenského práporu vyslaného na územie Kosova
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2002, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 66/1998 Zvýšenie zahraničného príspevku
 3. Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vysokoškolskom štúdiu na vojenských vysokých školách  
 

Vestník MO SR, čiastka 7, 22. februára

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 1. februára 2002 č. ÚGPZ – 398/2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia  
 
Plné znenie rozkazu

PDF dokument


Vestník MO SR, čiastka 8, 22. februára 2002
 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2002, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2000 o slobodnom prístupe k informáciám  
 

Vestník MO SR, čiastka 9, 12. marca

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2002 o Medzinárodných leteckých dňoch SIAD 2002
 2. Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na udeľovanie študijného voľna profesionálnym vojakom, ktorí boli vyslaní na štúdium pri výkone služby na vysokých školách  
 

Vestník MO SR, čiastka 10, 13. marca

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 11/2002 o zriadení koordinačného výboru na zabezpečenie Medzinárodných leteckých dní SIAD 2002  
 

Vestník MO SR, čiastka 11, 18. marca

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2002, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2001 o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortu ministerstva obrany 
 

Vestník MO SR, čiastka 12, 22. marca

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 3/2002 o správe a vymáhaní pohľadávok štátu  
 

Vestník MO SR, čiastka 13, 28. marca

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2002 o poverení na vykonávanie právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch pri vykonávaní verejnej služby na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v Armáde Slovenskej republiky
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 14/2002 o zabezpečovaní ochrany utajovaných skutočností  
 

Vestník MO SR, čiastka 14, 17. apríla

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 4/2002 o špeciálnej telesnej príprave
 2. Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Estónskej republiky o vzájomnej spolupráci
 3. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Maďarskej republiky o účasti na mierovej misii Organizácie Spojených národov na Cypre (UNFICYP)
 4. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Technickej dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Maďarskej republiky o účasti v mierovej operácii Organizácie Spojených národov na Cypre (UNFICYP)
 5. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 4. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Peňažné náležitosti vojakov (evid. zn. Všeob–P–16) vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/1998 v znení neskorších predpisov  
 

Vestník MO SR, čiastka 15, 2. mája

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 15/2002 o 57. výročí víťazstva nad fašizmom a o oslobodení Slovenska
 2. Protokol medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia výmeny prekladov štandardizačných dokumentov Organizácie Severoatlantickej zmluvy
 3. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a spolkovým ministrom obrany Rakúskej republiky o účasti slovenského kontingentu v rakúskom prápore Síl Organizácie Spojených národov na vykonávanie dozoru odpútania vojsk (UNDOF)
 4. Redakčné oznámenie o tlačovej oprave v smerniciach Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 3/ 2002 o správe a vymáhaní pohľadávok štátu  
 

Vestník MO SR, čiastka 16, 10. mája

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2002 o vyhlásení výberového konania
 2. Protokol medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky o využívaní časti dokumentácie vzniknutej pred zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
 3. Protokol medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky o vzájomnom využívaní kapacít na pozemnú prepravu osôb, techniky a materiálu  
 

Vestník MO SR, čiastka 17, 3. júna

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2002 o priznaní znakov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2002 o zabezpečení ochrany životného prostredia
 3. Memorandum o porozumení o využívaní strelníc a výcvikových priestorov ozbrojenými silami Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky medzi vládou Slovenskej republiky zastúpenou Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických zastúpenou vzdušnými silami Spojených štátov v Európe
 4. Oznámenie štábu logistiky Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky pre tvorbu zásob na zabezpečenie bojovej činnosti
 5. Oznámenie sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia č. 5 k smerniciam Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2001 o verejnom obstarávaní  
 

Vestník MO SR, čiastka 18, 10. júna

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2002 o verejnom obstarávaní
  Príloha 1 k Sm MO SR č. 5/2002
  Príloha 5 k Sm MO SR č. 5/2002  
 

Vestník MO SR, čiastka 19, 14. júna

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2002 o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortu ministerstva obrany  
 

Vestník MO SR, čiastka 20, 28. júna

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 6/2002 o správe majetku štátu
  Prílohy 3, 3a, 4, 4a k Sm MO SR č. 6/2002  
 

Vestník MO SR, čiastka 21, 28. júna

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2002 o zriadení komisie na prípravu podkladov pre rozhodnutie o zrušení príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2002, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/1999 Cudzojazyčné vzdelávanie v rezorte ministerstva obrany
 3. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom národnej obrany Poľskej republiky o vykonaní leteckých strelieb STRELA 1 - 2002
 4. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom národnej obrany Poľskej republiky o vykonaní bojových strelieb STRELA 2 - 2002
 5. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní Organizačného poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky
   
 

Vestník MO SR, čiastka 22, 23. júla 2002

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 22/2002 o zriadení prezentačnej komisie na zvýšenie informovanosti o reformnom procese v ozbrojených silách Slovenskej republiky  

  1. Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Klubom vojenských výsadkárov Slovenskej republiky
  2. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 5. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení vojenský predpis Peňažné náležitosti vojakov (evid. zn. Všeob-P-16) vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/1998 v znení neskorších predpisov  
 

Vestník MO SR, čiastka 23, 31. júla

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 23/2002 o zabezpečení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky  
 

Vestník MO SR, čiastka 24, 1. augusta

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2002 o zriadení komisie na zabezpečovanie realizácie Národného programu kvality v rezorte ministerstva obrany  
 

Vestník MO SR, čiastka 25, 5. augusta

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2002 o 58. výročí Slovenského národného povstania a o 10. výročí prijatia Ústavy Slovenskej republiky 
 

Vestník MO SR, čiastka 26, 8. augusta

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2002 o určení siete štátnych zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 27/2002 o vyhlásení výberového konania  
 

Vestník MO SR, čiastka 27, 13. augusta

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2002 o poskytovaní zahraničného príspevku príslušníkom mierovej misie JOINT FORGE (SFOR)
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2002 o poskytovaní zahraničného príspevku príslušníkom mierovej operácie Trvala sloboda
 3. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 30/2002 o poskytovaní zahraničného príspevku príslušníkom mierovej operácie Trvala sloboda  
 

Vestník MO SR, čiastka 28, 23. augusta

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 7/2002 o podmienkach poskytovania ďalšieho odstupného zamestnancom vo verejnej službe
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2002, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2001 o vymenovaní členov kolégia ministra obrany Slovenskej republiky v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2002  
 

Vestník MO SR, čiastka 29, 30. augusta

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2002, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2000 o personálnej pôsobnosti služobných orgánov v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na výkon personálnej práce so zamestnancami vo verejnej službe a so štátnymi zamestnancami Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v súvislosti so skončením pracovného pomeru a štátnozamestnaneckého vzťahu v dôsledku organizačných zmien
 3. Oznámenie sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia č. 6 k smerniciam Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2002 o verejnom obstarávaní  
 

Vestník MO SR, čiastka 30, 17. septembra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2002 o zabezpečení realizácie Viedenského dokumentu 1999 o rokovaniach o opatreniach na posilnenie dôvery a bezpečnosti a bilaterálnych dohôd o opatreniach na budovanie dôvery a bezpečnosti  
 

Vestník MO SR, čiastka 31, 18. septembra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2002 o zrušení interného normatívneho aktu  
 

Vestník MO SR, čiastka 32, 30. septembra

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 8/2002, ktorými sa menia smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 9/2001 o zaistení personálnej bezpečnosti
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2002 o zabezpečení vykonávania Zmluvy o otvorenom nebi
 3. Príloha k RMO č.35/2002
 4. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2002 o výške zahraničného príspevku príslušníkom mierovej misie UNFICYP
 5. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2002 o výške zahraničného príspevku príslušníkom 1. česko-slovenského práporu vyslaného na územie Kosova 
 

Vestník MO SR, čiastka 33, 3. októbra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 38/2002 o zabezpečení vykonávania Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a Dohody o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe 
 

Vestník MO SR, čiastka 34, 15. októbra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 39/2002 o zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí 
 

Vestník MO SR, čiastka 35, 15. októbra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2002 o priznaní znaku
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 9/2002 o zabezpečovaní administratívnej bezpečnosti utajovaných písomností 
 

Vestník MO SR, čiastka 36, 5. novembra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2002 o určení kvalifikačných požiadaviek na výkon funkcie a na vymenovanie alebo povýšenie profesionálneho vojaka 
 

Vestník MO SR, čiastka 37, 14. novembra

 

 1. Rozkaz náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky č.1/2002 o zabezpečení realizácie Národného programu boja proti drogám do roku 2003 s výhľadom do roku 2008 v ozbrojených silách Slovenskej republiky  
 

Vestník MO SR, čiastka 38, 28. novembra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2002 o správe ubytovní v rezorte ministerstva obrany
 2. Prvý doplnok k Technickej dohode medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky o účasti Armády Slovenskej republiky a Armády Českej republiky v spoločnej česko-slovenskej jednotke v operácii JOINT GUARDIAN (KFOR)
 3. Prvý doplnok k Dohode medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky o vytvorení a pôsobení spoločnej česko-slovenskej jednotky v operácii JOINT GUARDIAN (KFOR)
 4. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 2. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 26. júna 2002 v znení 1. dodatku  
 

Vestník MO SR, čiastka 39, 2. decembra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2002 o priznaní znakov  
 

Vestník MO SR, čiastka 40, 6. decembra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2002 o určení termínov nástupu na výkon základnej služby a náhradnej služby a o určení termínov prepustenia z výkonu základnej služby a náhradnej služby
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2002 o voľbách prísediacich vojenských súdov
 3. Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní Cenníka ubytovania na ubytovniach v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany  
 

Vestník MO SR, čiastka 41, 11. decembra

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. ÚGPZ – 2068/2002, ktorým sa ustanovuje zdravotná spôsobilosť brancov na plnenie brannej povinnosti a podmienky zdravotnej klasifikácie odvedencov a vojakov na výkon povinnej vojenskej služby a jednotlivých vojenských odborností vojakov povinnej vojenskej služby 
 
Plné znenie výnosu

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 42, 11. decembra

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. ÚGPZ – 2081/2002, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe (oznámenie č. 370/ 1998 Z. z., č. 371/2000 Z. z. a č. 392/2001 Z. z.)  
 
Plné znenie výnosu

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 43, 12. decembra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2002 o vyhodnotení plnenia cieľov za rok 2002 a o určení cieľov na rok 2003
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 3. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 26. júna 2002 v znení neskorších predpisov  
 

Vestník MO SR, čiastka 44, 12. decembra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 47/2002, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/1999 Zriadenie poradných orgánov a komisií ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2002 o zriadení lekárskych komisií vojenských zdravotníckych zariadení a ústrednej vojenskej lekárskej komisie  
 

Vestník MO SR, čiastka 45, 13. decembra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2002, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2002 o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortu ministerstva obrany  
 

Vestník MO SR, čiastka 46, 19. decembra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2002 o právnych úkonoch v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby  
 

Vestník MO SR, čiastka 47, 18. decembra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2002 o organizačnej zmene Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 52/2002 o organizačných zmenách vojenského folklórneho súboru JÁNOŠÍK
 3. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 53/2002 o zriadení príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky  
 

Vestník MO SR, čiastka 48, 20. decembra

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2002 o označení vojenských hodností 
 
Plné znenie rozkazu

Plné znenie vestníka


Vestník MO SR, čiastka 49, 20. decembra

 

 1. Zmena Štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky schváleného vládou Slovenskej republiky na jej 106. rokovaní 21. júna 2000 
 

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu