Vestníky MO SR vydané v roku 2001


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 1, 15. januára 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2001 o zvýšení zahraničného príspevku
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2001 o vyhlásení výberového konania (zrušený RMO č. 32/2001)
 3. Oznámenie správy vnútorného riadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydananí 1. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Programy bojové přípravy jednotek rádiového a radiotechnického průzkumu (evid. zn. Vševojsk-7-9/1)  
 

Vestník MO SR, čiastka 2, 25. januára 2001

 

 
 1. Rozkaz náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky č.1/2001 o určení posádkových veliteľstiev, veliteľov posádok a veliteľov ubytovacích miest
 2. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie personálnej a sociálnej politiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o schválení koncepcie ďalšieho vzdelávania profesionálnych vojakov v rezorte ministerstva obrany (uverejnenie v skrátenej forme)
 3. Oznámenie sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 11. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Platový predpis Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1168/9 vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/1993 v znení neskorších predpisov
 4. Oznámenie sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 1. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Základné ustanovenia na koordináciu činnosti vojenských vysokých škôl (evid. zn. Škol-1-1) vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/1997
 5. Oznámenie sekcie správy majetku a výstavby Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní dočasného metodického pokynu na usmernenie postupu pri prerokovávaní a vydávaní stanovísk orgánmi Ministerstva obrany SR k civilnej výstavbe a územnoplánovacej činnosti
 6. Oznámenie sekcie správy majetku a výstavby Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu na usmernenie postupu pri uzatváraní nájomných zmlúv k nebytovým priestorom a pozemkom pre štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 7. Redakčné oznámenie o tlačovej oprave v smerniciach Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2000 o slobodnom prístupe k informáciám  
 

Vestník MO SR, čiastka 3, 26. januára 2001

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1/2001 o verejnom obstarávaní
  Zoznam tovarov, prác, služieb a výkonov získavaných centrálnym a decentrálnym obstarávaním
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2001 o určení služobných orgánov a o vymedzení rozsahu ich personálnej pôsobnosti s profesionálnymi vojakmi vyčlenenými na plnenie úloh inej právnickej osoby  
 

Vestník MO SR, čiastka 4, 1. februára 2001

 

 
 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2001 o evidencii škôd na majetku štátu
 2. Rozkaz náčelníka Generálneho šábu Armády Slovenskej republiky č. 2/2001 o vyhlásení výberového konania  
 

Vestník MO SR, čiastka 5, 5. februára 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2001 o vyhlásení výberového konania  
 

Vestník MO SR, čiastka 6, 15. februára 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 5/2001 o priznaní čestného názvu a znakov
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 3/2001 o správe a vymáhaní pohľadávok štátu  
 

Vestník MO SR, čiastka 7, 14. februára 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/1998
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 4/2001 o evidencii investičného majetku a zásob
 3. Redakčné oznámenie  
 

Vestník MO SR, čiastka 8, 23. februára 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 7/2001 o zriadení pracovnej skupiny na vykonanie bezpečnostnej analýzy operačného centra vzdušnej suverenity
 2. Doplnok k Dohode o spolupráci medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky zastúpený predsedom Odborového zväzu civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky zastúpeným ministrom obrany Slovenskej republiky
 3. Redakčné oznámenie o tlačovej oprave  
 

Vestník MO SR, čiastka 9, 22. marca 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2001 o vyhlásení výberového konania
 2. Dohoda o spolupráci v oblasti obranného priemyslu medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Združením obranného priemyslu Slovenskej republiky
 3. Opatrenie generálneho riaditeľa sekcie personálnej a sociálnej politiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 20. marca 2001 vo veci realizácie § 35 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.
 4. Oznámenie sekcie modernizácie a podpory obrany Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia č. 1 k Smerniciam Ministerstva obrany Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní  
 

Vestník MO SR, čiastka 10, 29. marca 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2001 o zriadení komisie na vypracovanie návrhov koncepčných dokumentov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky  
 

Vestník MO SR, čiastka 11, 9. apríla 2001

 

 1. Zmena Štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky schváleného vládou Slovenskej republiky na jej 106. rokovaní 21. júna 2000  
 

Vestník MO SR, čiastka 12, 10. apríla 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2001 o zabezpečení plnenia úloh vyplývajúcich z akčného plánu boja proti korupcii
 2. Koncepcia personálnej stratégie a personálnej politiky rezortu ministerstva obrany  
 

Vestník MO SR, čiastka 13, 18. apríla 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 11/2001 o naturálnych náležitostiach vojakov a vojačiek
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2001 o pôsobnosti služobných orgánov v oblasti povoľovania výnimiek z povinnosti nosiť vojenskú rovnošatu a predpísané vojenské výstrojové súčiastky vojakom počas výkonu vojenskej služby
 3. Oznámenie správy vnútorného riadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Vojenská výcviková pomôcka na prípravu a vedenie operácií v rámci NATO ATP-35(B) [evid. zn. SPJ-3-2 (Oper)]
 4. Oznámenie správy vnútorného riadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Veterinárna služba. Názvoslovie (evid. zn. NN 540001)
 5. Oznámenie správy vnútorného riadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Programy na prípravu ašpirantov v škole dôstojníkov v zálohe tylových služieb a materiálneho zabezpečenia [evid. zn. SPJ-4-1 (Log)]
 6. Oznámenie správy vnútorného riadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Sledovanie a hodnotenie koeficientu technickej pohotovosti výzbroje a techniky Armády Slovenskej republiky [evid. zn. SPJ-4-2 (Log)]
 7. Oznámenie správy vnútorného riadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 3. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Výkonnostný šport v Armáde Slovenskej republiky (evid. zn. S-Tel-2-1) vydaný náčelníkom Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  
 

Vestník MO SR, čiastka 14, 20. apríla 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2001 o vyhlásení výberového konania  
 

Vestník MO SR, čiastka 15, 2. mája 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 14/2001 o 56. výročí víťazstva nad fašizmom a o oslobodení Slovenska
 2. Rozkaz náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky č. 3/2001 o zabezpečení štátneho odborného technického dozoru nad bezpečnosťou vyhradených technických zariadení v Armáde Slovenskej republiky  
 

Vestník MO SR, čiastka 16, 4. mája 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 15/2001 o vyhlásení výberového konania
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2001, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2000 o personálnej práci s profesionálnymi vojakmi Armády Slovenskej republiky  
 

Vestník MO SR, čiastka 17, 10. mája 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 89/1995 Užívanie pozemnej výzbroje a techniky v rezorte ministerstva obrany v znení neskorších predpisov  
 

Vestník MO SR, čiastka 18, 16. mája 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2001 o organizačných zmenách Pluku čestnej stráže
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2001 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
 3. Dohoda medzi Štatistickým úradom Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o spolupráci pri príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001  
 

Vestník MO SR, čiastka 19, 24. mája 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2001, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2001 o zriadení komisie na vypracovanie návrhov koncepčných dokumentov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2001 o zvýšení zahraničného príspevku
 3. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/1999 Zvýšenie zahraničného príspevku
 4. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 22/2001, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2000 o zvýhodnenom započítaní doby výkonu funkcií profesionálneho vojaka Armády Slovenskej republiky a Železničného vojska
 5. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 23/2001, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2001 o zvýšení zahraničného príspevku. 
 

Vestník MO SR, čiastka 20, 28. mája 2001

 

 
 1. Rozkaz náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky č. 4/2001, ktorým sa mení rozkaz náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky č. 1/2001 o určení posádkových veliteľstiev, veliteľov posádok a veliteľov ubytovacích miest
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2001 o organizačnej štruktúre riadenia projektu katastrálneho informačného podsystému Armády Slovenskej republiky  
 

Vestník MO SR, čiastka 21, 12. júna 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2001 o zabezpečení profesionalizácie v rezorte ministerstva obrany  
 

Vestník MO SR, čiastka 22, 25. júna 2001

 

 1. Rozkaz náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky č. 5/2001, ktorým sa mení rozkaz náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky č. 1/2001 o určení posádkových veliteľstiev, veliteľov posádok a veliteľov ubytovacích miest v znení rozkazu náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky č. 4/2001 o určení posádkových veliteľstiev, veliteľov posádok a veliteľov ubytovacích miest  
 

Vestník MO SR, čiastka 23, 28. júna 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2001 o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortu ministerstva obrany
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 27/2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 86/1999 Tvorba, použitie a správa sociálneho fondu profesionálnych vojakov vykonávajúcich službu v Armáde Slovenskej republiky, v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortu ministerstva obrany
 3. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2001 o obsadzovaní vybratých funkcií na Ministerstve obrany Slovenskej republiky občianskymi zamestnancami
 4. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 6/2001 o prijímaní na štúdium, o priebehu štúdia a o výkone vojenskej služby žiakov a študentov vojenských škôl  
 

Vestník MO SR, čiastka 24, 29. júna 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2001 o poskytovaní zahraničného príspevku príslušníkom mierovej misie UNTAET
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 7/2001 o zahraničných aktivitách
 3. Redakčné oznámenie o tlačovej oprave 
 

Vestník MO SR, čiastka 25, 4. júla 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 30/2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2001 o organizačných zmenách Pluku čestnej stráže  
 

Vestník MO SR, čiastka 26, 24. júla 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2001 o zabezpečení starostlivosti o rodiny profesionálnych vojakov vykonávajúcich službu v mierových misiách v zahraničí
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2001 o zrušení interných normatívnych aktov a služobných pomôcok
 3. Oznámenie sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 12. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Platový predpis Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1168/9 vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/ 1993 v znení neskorších predpisov
 4. Oznámenie štábu logistiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia na zabezpečenie ubytovania profesionálnych vojakov a občianskych zamestnancov v civilných ubytovacích zariadeniach  
 

Vestník MO SR, čiastka 27, 13. augusta 2001

 

 
 1. Rozkaz náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky č. 6/2001 o vyhlásení výberového konania
 2. Rozkaz náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky č. 7/2001 o vyhlásení výberového konania
 3. Oznámenie sekcie správy majetku a výstavby Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní usmernenia pre zabezpečenie prevádzky strojov, vyhradených technických a energetických zariadení  
 

Vestník MO SR, čiastka 28, 16. augusta 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2001 o organizačnej zmene Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/1998 Prijatie na štúdium a priebeh štúdia (vojenskej služby) žiakov a študentov vojenských škôl v znení neskorších predpisov  
 

Vestník MO SR, čiastka 29, 20. augusta 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2001, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/1999 Zriadenie poradných orgánov a komisií ministra obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2001 o 57. výročí Slovenského národného povstania a o 9. výročí prijatia Ústavy Slovenskej republiky
 3. Redakčné oznámenie o tlačovej oprave  
 

Vestník MO SR, čiastka 30, 11. septembra 2001

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 10. augusta 2001 č. SELP-6039, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o základnej službe, náhradnej službe a zdokonaľovacej službe  
 

Vestník MO SR, čiastka 31, 13. septembra 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2001 o Dni Armády Slovenskej republiky  
 

Vestník MO SR, čiastka 32, 20. septembra 2001

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. septembra 2001 č. SELP-6044, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, v znení výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 13. októbra 2000 č. SELP-4246 (oznámenie č. 370/1998 Z. z. a č. 371/2000 Z. z.)  
 
Plné znenie výnosu

PDF dokument


Vestník MO SR, čiastka 33, 21. septembra 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 38/2001 o zabezpečení preletov a pristátí na území Slovenskej republiky pre personál a techniku vzdušných síl USA za účelom podpory spoločných operácií USA a NATO v súvislosti s útokmi na USA 11. septembra 2001
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 39/2001 o priznaní znaku  
 

Vestník MO SR, čiastka 34, 21. septembra 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2001, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2001 o Dni Armády Slovenskej republiky  
 

Vestník MO SR, čiastka 35, 1. októbra 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2001 o povyšovaní vojakov v zálohe
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 8/2001, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 7/2001 o zahraničných vzťahoch
 3. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 3. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Peňažné náležitosti vojakov (evid. zn. Všeob-P-16) vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/1998 v znení neskorších predpisov  
 

Vestník MO SR, čiastka 36, 5. októbra 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2001 o vyhlásení výberového konania  
 

Vestník MO SR, čiastka 37, 8. októbra 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2001 o vojenskej operácii proti terorizmu 
 

Vestník MO SR, čiastka 38, 9. októbra 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2001 o vymenovaní členov kolégia ministra obrany Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie o tlačovej oprave  
 

Vestník MO SR, čiastka 39, 24. októbra 2001

 

 
 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 9/2001 o zaistení personálnej bezpečnosti
 2. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu Základný poriadok ozbrojených síl (evid. zn. Zákl-1) a vojenského predpisu Vnútorný poriadok Armády Slovenskej republiky (evid. zn. Zákl-3)
 3. Oznámenie Úradu generálneho právneho zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu Cvičebný poriadok ozbrojených síl (evid. zn. Zákl-2)  
 

Vestník MO SR, čiastka 40, 31. októbra 2001

 

 
 1. Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o koordinácii síl a prostriedkov v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky určených na zásah pri mimoriadnych situáciách
 2. Dohoda uzatvorená medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a kvality  
 

Vestník MO SR, čiastka 41, 12. novembra 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2001 o zabezpečení volieb do orgánov samosprávnych krajov
 2. Oznámenie sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia pre praktickú aplikáciu ustanovenia § 9c výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov  
 

Vestník MO SR, čiastka 42, 15. novembra 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2001, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 58/1999 Smernice na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky v bežnom rozpočtovom roku  
 

Vestník MO SR, čiastka 43, 11. decembra 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 47/2001 o určení termínov nástupu na výkon základnej služby a náhradnej služby, o určení termínov prepustenia z výkonu základnej služby a náhradnej služby a o poverení služobných orgánov na odpustenie nahradenia zameškaného času výkonu základnej a náhradnej služby  
 

Vestník MO SR, čiastka 44, 17. decembra 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2001 o zriadení komisie na vypracovanie návrhov koncepčných dokumentov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2001  
 

Vestník MO SR, čiastka 45, 18. decembra 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2001 o 9. výročí vzniku Slovenskej republiky a o 9. výročí vzniku Armády Slovenskej republiky 
 

Vestník MO SR, čiastka 46, 19. decembra 2001

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2001, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2001 o obsadzovaní vybratých funkcií na Ministerstve obrany Slovenskej republiky občianskymi zamestnancami
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2001 o uplatňovaní zákona o štátnej službe a zákona o verejnej službe
 3. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 52/2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2000 o personálnej pôsobnosti služobných orgánov v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2000
 4. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 53/2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2001 o určení služobných orgánov a o vymedzení rozsahu ich personálnej pôsobnosti s profesionálnymi vojakmi vyčlenenými na plnenie úloh inej právnickej osoby  
 

Vestník MO SR, čiastka 47, 31. decembra 2001

 

 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2001 o určení služobného orgánu na rozhodovanie o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vykonávať vojenskú službu a o zriadení Vojenskej lekárskej komisie Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
 

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu