Vestníky MO SR vydané v roku 2000


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 1

 

 • Vestník má charakter "TAJNÝ"
 
 
Vestník MO SRVestník MO SR, čiastka 2

 

 • Vestník má charakter "TAJNÝ"
 
 
Vestník MO SRVestník MO SR, čiastka 3

 

 • Vestník má charakter "TAJNÝ"
 
 
Vestník MO SRVestník MO SR, čiastka 4

 

 • Vestník má charakter "TAJNÝ"
 
 
Vestník MO SRVestník MO SR, čiastka 5

 

 • Vestník má charakter "TAJNÝ"
 
 
Vestník MO SR, čiastka 6

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2000 o pesonálnej pôsobnosti služobných orgánov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2000 o útvare kontroly v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 3. Dohoda o koordinácii činnosti a spolupráci v oblasti geodézie a kartografie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 4. Redakčné oznámenie
 
 
Vestník MO SR, čiastka 7, 28. apríla 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2000 o 55. výročí víťazstva nad fašizmom a o oslobodení Slovenska
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2000 o vyhlásení výberového konania
 
 
Vestník MO SR, čiastka 8

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2000 o zaradení funkcií profesionálnych vojakov Armády Slovenskej republiky do 1. kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v roku 1999
 
 
Vestník MO SR, čiastka 9

 

 • Vestník má charakter "TAJNÝ"
 
 
Vestník MO SR, čiastka 10

 

 • Vestník má charakter "TAJNÝ"
 
 
Vestník MO SR, čiastka 11, 1. júna 2000

 

 
 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 11/2000 o príprave podkladov do plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, príprave a posudzovaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v rezorte ministerstva obrany
 2. Redakčné oznámenie
 
 
Vestník MO SR, čiastka 12, 14. júna 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2000 o organizačnej štruktúre projektu ekonomického informačného systému
 2. Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o spolupráci pri výstavbe rádiokomunikačnej siete štátnej správy Slovenskej republiky
 
 
Vestník MO SR, čiastka 13, 21. júna 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 22/2000, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 14/2000 Vydanie Dočasných smerníc o verejnom obstarávaní v rezorte ministerstva obrany
 
 
Vestník MO SR, čiastka 14, 26. júna 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 23/2000, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/1998 Rokovací poriadok rozkladovej komisie ministra obrany Slovenskej republiky
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2000 o vyhlásení výberovéhoho konania
 
 
Vestník MO SR, čiastka 15, 11. júla 2000

 

 
 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 2/2000 o personálnej práci s profesionálnymi vojakmi Armády Slovenskej republiky
 2. Oznámenie sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 2. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Peňažné náležitosti vojakov (evid. zn. Všeob-P-16) vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/1998 v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2000
 3. Oznámenie sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 10. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení vojenský predpis Platový predpis Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 1168/9 vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/1993 v znení neskorších predpisov
 4. Oznámenie sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 5. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis Pracovný poriadok pre občianskych zamestnancov vojenskej správy (evid. zn. S-Všeob-P-10) vydaný rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/1993 v znení neskorších predpisov
 
 
Vestník MO SR, čiastka 16, 14. júla 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2000 o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách rezortu ministerstva obrany
   
 
 
Vestník MO SR, čiastka 17, 20. júla 2000

 

 1. Štatút Ministerstva obrany Slovenskej republiky

 
Vestník MO SR, čiastka 18, 24. júla 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2000 o organizačných zmenách Hlavného úradu logistiky, jeho podriadených základní a Zdravotníckej základne Liptovský Mikuláš
 
 
Vestník MO SR, čiastka 19, 28. júla 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 27/2000 o organizačnej štruktúre riadenia projektu realizácie štúdie o stave zabezpečenia obrany Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie
 
 
Vestník MO SR, čiastka 20, 7. augusta 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2000 o 56. výročí Slovenského národného povstania a o 8. výročí prijatia ústavy Slovenskej republiky
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2000, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 78/1999 Študijné a vedné odbory otvárané v školskom roku 2000/2001 a kurzy otvárané vo výcvikovom roku 2000
 3. Protokol medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenského vzdelávania
 
 
Vestník MO SR, čiastka 21, 25. augusta 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 30/2000 o zabezpečení ochrany štátneho tajomstva, služobného tajomstva a o zabezpečení šifrovej ochrany informácií
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2000 o priznaní čestného názvu a znaku
 3. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2000 o zrušení interných normatívnych aktov a služobných pomôcok
 4. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2000, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 95/1995 Kontrolná činnosť a vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov v znení neskorších predpisov
 
 
Vestník MO SR, čiastka 22, 20. septembra 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2000 o Dni Armády Slovenskej republiky
 
 
Vestník MO SR, čiastka 23

 

 • Vestník má charakter "TAJNÝ"
 
 
Vestník MO SR, čiastka 24, 20. septembra 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2000 o priznaní čestného názvu a znakov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2000, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/1997 Premávka vojenských motorových vozidiel a prípojných vozidiel na pozemných komunikáciách v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/1998
 3. Redakčné oznámenie
 
 
Vestník MO SR, čiastka 25, 29. septembra 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2000 o vyhlásení výberového konania
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 38/2000 o vyhlásení výberového konania
 3. Redakčné oznámenie o oprave chyby v čiastke 24 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 
 
Vestník MO SR, čiastka 26, 16. októbra 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 39/2000 o zabezpeční referenda
 
 
Vestník MO SR, čiastka 27, 30. októbra 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2000 o zabezpečení organizácie a výkonu veterinárnej starostlivosti v Armáde Slovenskej republiky
 
 
Vestník MO SR, čiastka 28, 14. novembra 2000

 

 
 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. októbra 2000 č. SELP - 4245, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57740, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby
 
 
Vestník MO SR, čiastka 29, 15. novembra 2000

 

 
 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 13. októbra 2000 č. SELP-4246, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
 
Plné znenie výnosu

Plné znenie vestníka

 
Vestník MO SR, čiastka 30, 31. októbra 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2000, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2000 o personálnej pôsobnosti služobných orgánov
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2000 o Jubileu vojakov a policajtov
 3. Redakčné oznámenie
 
 
Vestník MO SR, čiastka 31, 31. októbra 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2000 o určení služobných orgánov zodpovedných za spracovanie štrtruktúry služobnej kariéry profesionálnych vojakov podľa jednotlivých druhov vojsk a služieb
 
 
Vestník MO SR, čiastka 32

 

 • Vestník má charakter "TAJNÝ"
 
 
Vestník MO SRVestník MO SR, čiastka 33

 

 • Vestník má charakter "TAJNÝ"
 
 
Vestník MO SR, čiastka 34, 15. novembra 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2000 o poskytovaní služieb komerčnej rádioteleónnej siete v rezorte ministerstva obrany
 2. Redakčné oznámenie
 
 
Vestník MO SR, čiastka 35

 

 • Vestník má charakter "TAJNÝ"
 
 
Vestník MO SR, čiastka 36, 5. decembra 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2000 o otvorení študijných a vedných odborov na vojenských školách v školskom roku 2001/2002 a o tvorení kurzov vo výcvikovom roku 2001
 2. Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom národnej obrany Čínskej ľudovej republiky o spolupráci vo vojenskej oblasti
 3. Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Macedónskej republiky
 4. Memorandum medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom národnej obrany Poľskej republiky o rozšírení dvojstrannej spolupráce v roku 2000 a prioritách pre budúcnosť (2001 - 2003)
 5. Redakčné oznámenie
 
 
Vestník MO SR, čiastka 37, 14. decembra 2000

 

 
 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 3/2000 o spôsobe zabezpečovania potrieb Armády Slovenskej republiky na obdobie brannej pohotovosti štátu
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2000 o zvýhodnenom započítaní doby výkonu funkcií profesionálneho vojaka Armády Slovenskej republiky a Železničného vojska
 3. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 47/2000, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/1998 Smernice na prácu komisií pre posudzovanie návrhov na prepustenie v znení rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2000
 
 
Vestník MO SR, čiastka 38, 15. decembra 2000

 

 
 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 4/2000 o správe majetku štátu
 2. Oznámenie sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 1. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení vojenský predpis Hospodárenie s materiálom a materiálová pôsobnosť v Armáde Slovenskej republiky (evid. zn. Vševojsk-17-2) vydaný náčelníkom Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky
 
 
Vestník MO SR, čiastka 39, 20. decembra 2000

 

 
 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. novembra 2000 č. SELP - 4286, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 87915 z 5. mája 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 
 
Vestník MO SR, čiastka 40, 18. decembra 2000

 

 
 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2000 o určení termínov nástupu na výkon základnej služby a náhradnej služby, o určení termínov prepustenia z výkonu základnej služby a náhradnej služby a o poverení služobných orgánov na odpustenie nahradenia zameškaného času výkonu povinnej vojenskej služby
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2000 o priznananí čestného názvu
 3. Redakčné oznámenie
 
 
Vestník MO SR, čiastka 41

 

 • Vestník má charakter "TAJNÝ"
 
 
Vestník MO SR, čiastka 42, 29. decembra 2000

 

 
 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 5/2000 o slobodnom prístupe k informáciám
 2. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2000 o vonkajšej kontrole a o poslaneckom prieskume v rezorte ministerstva obrany
 3. Redakčné oznámenie
 

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu