Verejné informácie v rezorte


Žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov možno podať:

poštou na adresu: Ministerstvo obrany SR, Kancelária ministra obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

faxom na číslo: +421 960 312 531
e-mailom na adresu: info@mod.gov.sk 
telefonicky na číslo: +421 960 313 073
osobne: na adrese ministerstva

Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Opravné prostriedky
Proti rozhodnutiu Ministerstva obrany SR o odmietnutí poskytnúť informáciu možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti rozklad na Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Spôsob podania rozkladu: písomne alebo ústne do zápisnice.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia
 Právoplatné rozhodnutie druhostupňového orgánu o rozklade je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Sťažnosti a iné podania možno podať poštou na adresu:
Ministerstvo obrany SR, Sekcia kontroly, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Viac kontaktov na rezort MO nájdete v sekcii Kontakty.

 

 

Názov materiálu

PDF

Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky o slobodnom prístupe k informáciám

Otvoriť PDF dokument

Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky o slobodnom prístupe k informáciám - Novela

Otvoriť PDF dokument

Formulár žiadosti o sprístupnenie informácie vo formáte PDF

Otvoriť PDF dokument

Formulár žiadosti o sprístupnenie informácie vo formáte MS Word

Dokument MS Word

Formulár žiadosti o sprístupnenie informácie vo formáte MS Word 2007

Dokument MS Word 2007

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Otovoriť PDF dokument


Posledná aktualizácia: 08.09.2017, 08:02

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu