Účastníci národného boja za oslobodenie


Účastníkom národného boja za oslobodenie podľa § 1 zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie (ďalej len "zákon č. 255/1946 Zb.") je občan Slovenskej republiky [okrem písm. a)], ktorý spĺňa podmienky zákona č. 255/1946 Zb. a
 1. kto  v rokoch 1939 až 1945
  1. bol príslušníkom československej armády v zahraničí alebo v nej konal vojenskú službu za podmienok uvedených v § 2 ods. 1 č. 2 zákona č. 255/1946 Zb.,
  2. konal vojenskú službu v spojeneckej armáde,
  3. bol príslušníkom prvej československej armády na Slovensku,
  4. bol československým partizánom (§ 1 zákona č. 34/1946 Zb., ktorým sa vymedzuje pojem "československého partizána"),
  5. zúčastnil sa aspoň 3 mesiace sústavnou činnosťou zahraničného alebo domáceho hnutia smerujúceho priamo k oslobodeniu Československej republiky alebo Slovenského národného povstania aj po kratšiu dobu takým spôsobom, že táto činnosť spôsobila alebo mohla preukázateľne spôsobiť jemu alebo jeho rodine ujmu na živote, osobnej slobode alebo zdraví,
  6. zúčastnil sa povstania v máji 1945, pričom v boji padol alebo bol ťažko ranený alebo utrpel ťažkú ujmu na zdraví,
  7. bol československým politickým väzňom,
    
 2. kto bol československým dobrovoľníkom v Španielsku v rokoch 1936 až 1939.

Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 255/1946 Zb. sa rovnako ako účastníci národného boja za oslobodenie   posudzujú aj príslušníci stráže obrany štátu zriadenej vládnym nariadením z 23. októbra 1936 č. 270 Zb. o stráži obrany štátu, ktorí v roku 1938 v súvislosti s bojom proti nepriateľskej protištátnej činnosti v pohraničí utrpeli ujmu na živote, osobnej slobode alebo zdraví.

Zákon č. 255/1946 Zb. v §1 ods. 3 ustanovuje prekážky, ktoré bránia nadobudnutiu postavenia účastníka národného boja za oslobodenie, aj keď osoba spĺňa podmienky odsekov 1 a 2. Prekážkami sú napr. služba v nepriateľskej armáde, členstvo v kolaborantských organizáciách, poverenie okupantmi alebo ich pomáhačmi vedúcim miestom vo verejných službách.

 

Ako požiadať o vydanie osvedčenia o účasti na národnom boji za oslobodenie


Osvedčenie o účasti na národnom boji za oslobodenie podľa zákona č. 255/1946 Zb. vydáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje údaje potrebné pre komplexné posúdenie žiadosti.

Žiadateľom je:
- účastník národného boja za oslobodenie,
- manžel/manželka, deti, rodičia alebo súrodenci, ak účastník národného boja za oslobodenie už nežije.

Údaje o účastníkovi národného boja za oslobodenie:
- meno a  priezvisko,
- dátum a miesto narodenia, rodné meno,
- adresa trvalého pobytu, telefónne číslo prípadne mailová adresa,
- národnosť pred 15.3.1939, v čase neslobody (1939 – 1945), v deň podania žiadosti,
- štátna príslušnosť k 15.3.1939, v deň podania žiadosti,
- podrobný a konkrétny popis účasti na národnom boji za oslobodenie,
- určenie presnej doby strávenej v postavení účastníka národného boja za oslobodenie,
- zomrel – bol popravený – padol – nezvestný od – uviesť dátum a miesto.

Údaje o žiadateľovi (ak nie je účastníkom národného boja za oslobodenie):
- meno, priezvisko,
- dátum narodenia,
- adresa trvalého pobytu, telefónne číslo prípadne mailová adresa,
- vzťah k účastníkovi národného boja za oslobodenie doložený originálom alebo úradne overenou kópiou dokladu (rodný list, sobášny list).

Na podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o účasti na národnom boji za oslobodenie sa použije nižšie dostupný formulár žiadosti, ktorý obsahuje všetky požadované údaje.

Formulár žiadosti o vydanie osvedčenia podľa zákona č. 255/1946 Zb.: Otvoriť PDF dokument  Otvoriť PDF dokument  Otvoriť PDF dokument

Žiadosť o vydanie osvedčenia sa podáva na adrese:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava

 

Ako požiadať o vydanie duplikátu (fotokópie) osvedčenia o účasti na národnom boji za oslobodenie


Účastník národného boja  za oslobodenie alebo osoba blízka (manžel/manželka, deti, rodičia alebo súrodenci)  môže požiadať o vydanie duplikátu (fotokópie) osvedčenia o účasti na národnom boji za oslobodenie podľa zákona č. 255/1946 Zb.

K písomnej žiadosti je potrebné doložiť:
- potvrdenie pre evidenciu poplatku v hodnote 2,- eurá (e-kolok, možno zakúpiť na pošte),
- originál alebo overenú kópiu dokladu (rodný list, sobášny list), preukazujúceho príbuzenský pomer žiadateľa k účastníkovi národného boja za oslobodenie.

Formulár žiadosti o vydanie duplikátu (fotokópie) osvedčenia o účasti na národnom boji za oslobodenie: Otvoriť PDF dokument  Otvoriť PDF dokument  Otvoriť PDF dokument

Žiadosť o vydanie duplikátu (fotokópie) osvedčenia sa podáva na adrese:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu