Štandardná procedúra pri príprave a realizácii medzinárodných verejných súťaží pri obstarávaní:


Proces NSIP | Kvalifikačný systém dodávateľov |


Medzinárodné verejné súťaže sa v rámci Programu bezpečnostných investícií NATO (ďalej len „NSIP“) riadia smernicou NATO č. AC/4-D/2261. Zo Slovenskej republiky sa na nich môžu zúčastniť len spoločnosti zaradené do databázy NSIP, ktorú vedie Ministerstvo obrany SR (ďalej len „MO SR“). Informácie o podmienkach pre zaradenie do databázy NSIP, sú uvedené v časti Kvalifikačný systém dodávateľov.
 
 • Oznámenie o úmysle vydať výzvu na medzinárodnú súťaž – (Notification of Intent to Invite International Competitive Biding) zverejnenie vykoná agentúra NATO alebo hostiteľský štát poverený vykonaním medzinárodnej súťaže. Následná distribúcia oznámení do všetkých členských štátov NATO sa uskutočňuje elektronicky cez stále delegácie pri NATO alebo prostredníctvom zastupiteľských úradov diplomatickou cestou. Oznámenie spravidla obsahuje súhrnný popis a približný odhad nákladov projektu, konečný termín do ktorého treba zaslať deklaráciu spôsobilosti, termín do ktorého predpokladá hostiteľský štát rozoslať súťažné podklady, dátum platnosti ponúk, druh a stupeň prípadných utajovaných informácií, ktoré treba spoločnostiam poskytnúť, aby mohli spracovať ponuku, adresu a kompletné kontaktné údaje orgánu a meno pracovníka zodpovedného za vybavovanie činností súvisiacich s medzinárodnou súťažou, referenčné číslo projektu, prípadné ďalšie požiadavky a informácie potrebné pre spracovanie ponúk.
   
 • Zaslanie oznámenia po distribúcii – ministerstvo obrany členského štátu zašle elektronicky oznámenie spoločnostiam, zaradeným do svojej databázy NSIP, ktoré majú v dokladoch predložených pri žiadosti o zaradenie do databázy NSIP v predmete svojej činnosti špecifikovaný druh prác alebo služieb, ktorý je predmetom medzinárodnej súťaže.
   
 • Prejavenie záujmu – Spoločnosti, ktoré sú zaradené do databázy NSIP a majú záujem zúčastniť sa medzinárodnej súťaže, zašlú spätne elektronicky naskenovanú podpísanú žiadosť o vydanie deklarácie spôsobilosti (Declaration of Eligibility). Deklaráciu vydáva ministerstvo obrany krajiny, v ktorej je spoločnosť registrovaná, ak spoločnosť spĺňa stanovené podmienky. Deklaráciu zašle MO SR priamo kontaktnej osobe uvedenej v oznámení o úmysle vydať výzvu na medzinárodnú súťaž. O vydanie deklarácie spôsobilosti je potrebné požiadať v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom kontaktov uvedených v časti Kvalifikačný systém dodávateľov. V prípade potreby je spoločnosť vyzvaná na predloženie referencií alebo doplnenie dokladov, ktorými potvrdí splnenie podmienok požadovaných pre zaradenie do databázy NSIP a podmienok pre účasť v súťaži.
   
 • Výzva na predloženie ponúk – (Invitation for Bid) Orgán hostiteľského štátu, alebo agentúra NATO poverená vykonaním medzinárodnej súťaže, zašle spoločnostiam, ktoré včas prejavili záujem zúčastniť sa súťaže súťažné podklady (CAHIER DES CHARGES) a vyzve spoločnosti na zaslanie svojich ponúk v termíne, ktorý stanoví.
   
 • Vyhodnotenie ponúk – Vykoná hostiteľský štát, alebo agentúra NATO tak, aby bola zaručená úplná objektívnosť a bola vylúčená akákoľvek diskriminácia niektorého uchádzača súťaže.
   
 • Uzatvorenie kontraktu: Hostiteľský štát, alebo agentúra NATO príjme ponuku, s najnižšou cenou ak spĺňa všetky podmienky súťaže. Následne so spoločnosťou uzatvorí kontrakt. V prípade, že chce kontrakt udeliť inému uchádzačovi, ktorý spĺňa podmienky, musí pred udelením kontraktu požiadať o súhlas Výbor pre investície NATO. V prípade, že uchádzač s najnižšou cenou nesplnil niektoré z ostatných kritérií a hostiteľský štát ho chce zo súťaže vylúčiť, musí ho čo najskôr písomne na túto skutočnosť upozorniť a zároveň uviesť dôvody. Zároveň obdobným spôsobom hostiteľský štát informuje príslušného diplomatického zástupcu.
   
 • Vyhlásenie výsledkov súťaže: Po uzatvorení kontraktu na základe vyhodnotenia výsledkov súťaže, hostiteľský štát čo najskôr doručí výsledky vyhodnotenia ponúk Výboru pre investície NATO, ktorý následne informuje príslušné stále delegácie pri NATO.
   
 •  Vyhlásenie novej súťaže: Ak hostiteľský štát neudelí kontrakt žiadnej z predložených ponúk, musí toto rozhodnutie zdôvodniť a prípadne upraviť podmienky v súťažných podkladoch a rozhodnutie oznámi Výboru pre investície. Výbor pre investície NATO po preskúmaní dôvodov môže hostiteľskému štátu odporučiť ďalší postup. Ak nastane takýto prípad, zvyčajne bude predošlá procedúra zopakovaná v plnom rozsahu, alebo keď to okolnosti vyžadujú sú na základe povolených výnimiek uplatnené zvláštne procedúry.

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu