Psychologická starostlivosť


Na základe schválenej Koncepcie psychologickej služby v rezorte obrany poskytujú vojenskí psychológovia pôsobiaci v rámci Ministerstva obrany Slovenskej republiky psychologickú starostlivosť záujemcom z radov vojnových veteránov aj po skončení služobného pomeru. Psychologická starostlivosť je určená vojnovým veteránom s  ťažkosťami, ktorých pôvod je spätý s vystavením extrémnej záťaži v rámci plnenia úloh v rámci mierových pozorovateľských misií, vojenských operácií alebo v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu.

Vyhľadať psychologickú pomoc je žiaduce, ak vojnový veterán zažil počas nasadenia traumatizujúcu udalosť, ktorá sa mu opakovane vracia v dotieravých a obťažujúcich spomienkach, je dlhodobo a trvale znechutený, podráždený alebo otupený. Medzi ďalšie typické príznaky posttraumatickej stresovej poruchy patrí:
  • vyhýbanie sa akýmkoľvek situáciám a činnostiam, ktoré pripomínajú traumatizujúcu udalosť
  • problémy s koncentráciou alebo pocit prázdna v hlave
  • beznádej, hnev, ľútosť, sebaľútosť
  • nemožnosť zažívať radosť alebo iné pozitívne emócie
  • stále napätie a ľakavosť, s tým spojená únava a poruchy spánku
V prípade, že uvedené ťažkosti pretrvávajú dlhodobejšie po traumatizujúcej udalosti (viac ako pol roka), prognóza ďalšieho vývoja nebýva spravidla priaznivá a preto sa odporúča vyhľadať pomoc odborníka.

Vojnoví veteráni sa v prípade ťažkostí môžu obrátiť na vojenských psychológov pôsobiacich v rámci Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom kontakte poskytnú Vojenskí psychológovia vojnovým veteránom psychologickú starostlivosť v rovnakom rozsahu ako profesionálnym vojakom v rámci Programu psychologickej starostlivosti o profesionálnych vojakov po návrate z operácií medzinárodného krízového manažmentu. Požiadavky vojnových veteránov na zabezpečenie psychologickej starostlivosti nad rámec vyššie uvedeného môžu zabezpečiť vojenskí psychológovia výhradne v rozsahu svojich kompetencií so súhlasom svojich nadriadených a metodického vedenia.

Psychológ Útvar Adresa Kontakt
z. Simona BABIKOVÁ Personálny úrad OS SR Demänová 393,
031 06 Liptovský Mikuláš
0960 428 082,
simona.babikova@mil.sk
por. Romana BÚGELOVÁ Prápor RCHBO Šafárikova 109,
048 01 ROŽŇAVA
0960 581 669,
romana.bugelova@mil.sk
por. Jana CEĽUCHOVÁ Personálny úrad OS SR Demänová 393,
031 06 Liptovský Mikuláš
0960 428 134,
jana.celuchova@mil.sk
por. Mária ČAPKOVIČOVÁ Prápor podpory velenia Pozemných síl Železničná 3,
911 01 Trenčín
0960 339 203,
maria.capkovicova@mil.sk
kpt. Monika ĎURĎOVIČOVÁ Sekcia ľudských zdrojov MO Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
0960 317 534,
monika.durdovicova@mil.sk
npor. Petra HADVABOVÁ Prápor ISTAR Čapajevova 38,
080 01 Prešov
0960 524 608,
petra.hadvabova@mil.sk
mjr. Oľga JANČOVÁ KOHÁRYOVÁ Generálny štáb OS SR Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
0960 312 759,
olga.koharyova@mil.sk
kpt. Radovan KRISTL Protilietadlová raketová brigáda Jelenecká ulica,
949 01 Nitra
0960 374 437,
radovan.kristl@mil.sk
z. Tatiana KUMOROVÁ Personálny úrad OS SR Demänová 393,
031 06 Liptovský Mikuláš
0960 428 141,
tatiana.kumorova@mil.sk
z. Zuzana LESŇÁKOVÁ Personálny úrad OS SR Demänová 393,
031 06 Liptovský Mikuláš
0960 428 138,
zuzana.lesnakova@mil.sk
por. Lenka MINICHOVÁ 11. mechanizovaný prápor Ulica Československej armády ,
036 01 MARTIN
0960 482 635,
lenka.minichova@mil.sk
npor. Michaela RAJNOHOVÁ Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Jilemnického 6,
036 01 Martin
0960 483 203,
michaela.rajnohova@mil.sk
npor. Andrea SABOVÁ Prápor logistiky Dukelská 3613/7,
920 01 Hlohovec
0960 396 461,
andrea.sabova@mil.sk
npor. Ivana SLYŠKOVÁ Personálny úrad OS SR Demänová 393,
031 06 Liptovský Mikuláš
0960 428 130,
ivana.slyskova@mil.sk
z. Ivan SOPOLIGA Odbor kynológie a výcviku Vojenskej polície Vlkanová,
Hronsek
0960 466 253,
ivan.sopoliga@mil.sk
npor. Zlatica STRUŇÁKOVÁ 22. mechanizovaný prápor Užhorodská 1,
071 01 Michalovce
0960 540 283,
zlatica.strunakova@mil.sk
mjr. Michaela ŠTAMMOVÁ Akadémia Ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Demänová 393,
031 06 Liptovský Mikuláš
0960 423 086,
michaela.stammova@mil.sk
por. Miroslava VARMEĎOVÁ Raketometný oddiel Šafárikova 109,
048 01 Rožňava
0960 581 319,
miroslava.varmedova@mil.sk
npor. Martin ZAJAK Prápor CSS Lesík delostrelcov 1,
080 01 Prešov
0960 522 547,
martin.zajak@mil.sk


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu