Opatrenia a výnosy Ministerstva obrany Slovenskej republiky


Názov

PDF

Opatrenie Ministerstva obrany z 13. marca 2019 č. 1/2019 o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda (oznámenie č. 81/2019 Z. z.)
 

 Otvoriť PDF dokument

Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate (oznámenie č. 382/2015 Z. z.)  

 Otvoriť PDF dokument

Novely:
Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 13. decembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate (oznámenie č. 398/2018 Z. z.)  

 Otvoriť PDF dokument

Konsolidované znenie výnosu č. ÚLP-11-32/2015-OdL v znení opatrenia č. 1/2018
 

 Otvoriť PDF dokument

Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-99-36/2015-OdL o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov (oznámenie č. 419/2015 Z. z.)

 Otvoriť PDF dokument

Novely:
Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. mája 2017 č. SELP-34-8/2017-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-99-36/ 2015-OdL o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov (oznámenie č. 112/2017 Z. z.)

 Otvoriť PDF dokument

Konsolidované znenie výnosu č. ÚLP-99-36/2015-OdL v znení opatrenia č. SELP-34-8/2017-OdL
 
 Otvoriť PDF dokument
Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-31-42/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú činnosti v mimoriadne náročnom prostredí, v ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a mimoriadne náročné činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia na účely nároku na dodatkovú dovolenku (oznámenie č. 381/2015 Z. z.)
 

 Otvoriť PDF dokument

Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-14-35/2015-OdL o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby (oznámenie č. 420/2015 Z. z.)
 

 Otvoriť PDF dokument

Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-160-22/2015-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny (oznámenie č. 383/2015 Z. z.)
 

 Otvoriť PDF dokument

Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 28. mája 2014 č. ÚLP-12-14/2014-OdL o podmienkach uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície v objektoch, ktoré sú zriadené ako stavby na obranu štátu, a o minimálnom rozsahu údajov o skladovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície v týchto objektoch (oznámenie č. 145/2014 Z. z.)
 

 Otvoriť PDF dokument

Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 28. mája 2014 č. ÚLP-12-15/2014-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov a munície podliehajúcich osobitnému režimu (oznámenie č. 144/2014 Z. z.)
 

 Otvoriť PDF dokument

Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 28. mája 2014 č. ÚLP-12-13/2014-OdL o podmienkach a lehotách preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov a o náležitostiach protokolov o preskúšaní ich technického stavu (oznámenie č. 143/2014 Z. z.)
 

 Otvoriť PDF dokument

Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. januára 2011 č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

 Otvoriť PDF dokument

Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. SEOPMVL-42-4/2006-OdL o organizácii a riadení hasičských jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a o vykonávaní požiarneho dozoru vo vojenských objektoch (oznámenie č. 216/2006 Z. z.)

Otvoriť PDF dokument

 


Posledná aktualizácia: 28.03.2019, 08:20

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu