Materiály a dokumenty


Názov dokumentu

PDF

Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie v znení neskorších predpisov

Otvoriť PDF dokument

Metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2017 o národnej registrácii, vedení evidencií a alternatívnej službe

Otvoriť PDF dokument

Metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2015 o realizácii oslobodenia občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby v znení metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2016 a v znení metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2019 Otvoriť PDF dokument
  • Príloha č. 1 - Menný zoznam občanov oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby
Otvoriť RTF dokument
  • Príloha č. 2 - Počet občanov oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby
Otvoriť RTF dokument
 
  • Príloha č. 3 - Oznámenie o vzniku a o skončení služobného pomeru zamestnanca
Otvoriť RTF dokument
  • Príloha č. 4 - Oznámenie o vzniku a o zániku dôvodov oslobodenia zamestnanca
Otvoriť RTF dokument
Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcia riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania Ministerstva obrany Slovenskej republiky na plánovanie procesov súvisiacich s aktívnymi zálohami Otvoriť PDF dokument
Služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 78/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2018 o podrobnostiach zaradenia vojaka v zálohe do aktívnych záloh, o pravidelnom cvičení, o plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a o odborných požiadavkách na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený Otvoriť PDF dokument
Služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2018 o podrobnostiach zaradenia vojaka v zálohe do aktívnych záloh, o pravidelnom cvičení, o plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a o odborných požiadavkách na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený a služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2018 o osobnej identifikácii vojakov mimoriadnej služby a vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh Otvoriť PDF dokument
Metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2017 o národnej registrácii, vedení evidencií a alternatívnej službe Otvoriť PDF dokument
Vzor vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby Otvoriť PDF dokument
Otvoriť DOCX dokument
Metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2016 o postupe okresného úradu v sídle kraja pri vedení údajov na osobnej karte registrovaného občana a vojaka v zálohe Otvoriť PDF dokument
Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2016 o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách vojakov v zálohe, registrovaných občanov povolaných na výkon mimoriadnej služby a vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy v znení neskorších predpisov Otvoriť PDF dokument
Informácia o plnení úloh z Rozpracovania strategického plánu boja proti korupcii v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky za obdobie od 1. novembra 2014 do 1. novembra 2015 Otvoriť PDF dokument
Deklarácia Ministerstva obrany Slovenskej republiky o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu Otvoriť PDF dokument
Doktrína Ozbrojených síl Slovenskej republiky (C)

Otvoriť PDF dokument

Obranná stratégia SR

Otvoriť PDF dokument

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky

Otvoriť PDF dokument

Model 2015

Otvoriť PDF dokument

Model 2010

ZIP archív

Plánovanie obrany Slovenskej republiky

Otvoriť PDF dokument

Smernice pre obrannú politiku Slovenskej republiky

Otvoriť PDF dokument

Koncepcia zamerania a podpory výskumu a vývoja v oblasti obrany do roku 2010

Otvoriť PDF dokument

Komplexná metodika obranného plánovania

Otvoriť PDF dokument

Štatút Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Otvoriť PDF dokument

Metodické usmernenie k realizácii zásad bývania a ubytovania v rezorte

Otvoriť PDF dokument

Informácia o možnom odškodnení nárokov pozostalých obetí havárie lietadla AN-24
Potrebné tlačivá s vysvetlením

Otvoriť PDF dokument
Otvoriť PDF dokument

SOLVIT

Otvoriť PDF dokument

Žiadosť podľa ustanovenia § 3 odsek 1 zákona č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách

Otvoriť PDF dokument

Informačné podklady k analýze a návrhu úpravy legislatívneho rámca rozhodovacieho mechanizmu na vysielanie ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácií medzinárodného krízového manažmentu

Otvoriť PDF dokument

Pravidlá diplomatického protokolu v Slovenskej republike

Otvoriť PDF dokument

Vojenská stratégia Slovenskej republiky

Otvoriť PDF dokument

Obranná stratégia Slovenskej republiky

Otvoriť PDF dokument

Návrh Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030

Otvoriť PDF dokument


Posledná aktualizácia: 25.09.2019, 12:57

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu