Legislatíva pre vojnových veteránov


Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon ustanovuje podmienky pre priznanie postavenia vojnového veterána a vojnového veterána in memoriam, umožňuje vymenúvanie a povyšovanie vojnových veteránov do vojenských hodností a tiež ustanovuje povinnosti ministerstva obrany v oblasti starostlivosti o vojnových veteránov   
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/463/20090401

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – na vojnových veteránov sa vzťahuje
             -  § 77 Vyslanie profesionálnych vojakov na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
             -  § 154 Vojenské vyznamenania a mimoriadne ocenenia
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/281/20180501
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – na vojnových veteránov sa vzťahuje
             -  § 69 Rekreačná starostlivosť
             -  § 70 Kúpeľná starostlivosť 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/328/20160701

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
             - § 21 ods. 14 až 16 umožňuje mimoriadne vymenovanie alebo mimoriadne povýšenie do vojenskej hodnosti
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/570/20180501

Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 42/2016 o podrobnostiach o mimoriadnom vymenovaní do vojenskej hodnosti a mimoriadnom povýšení do vojenskej hodnosti vojaka v zálohe a vojaka vo výslužbe

 Otvoriť PDF dokument


Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 30. augusta 2005 o podrobnostiach na vymenúvanie a povyšovanie niektorých osôb do vojenských hodností – vzťahuje sa na účastníkov národného boja za oslobodenie a vojnových veteránov
 

 Otvoriť PDF dokument

Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-14-35/2015-OdL o stupňoch vojenských vyznamenaní a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby
 

 Otvoriť PDF dokument

Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 69/2017 o zriadení vojenského vyznamenania Pamätný kríž vojnového veterána
 

 Otvoriť PDF dokument


Vzory návrhov

Vzor návrhu na udelenie vojenského vyznamenania PDF dokument DOCX dokument
Vzor návrhu na vymenovanie / povýšenie účastníka národného boja za oslobodenie / vojnového veterána do vojenskej hodnosti PDF dokument DOCX dokument
Vzor návrhu na mimoriadne vymenovanie / povýšenie vojaka v zálohe / vojaka vo výslužbe do vojenskej hodnosti PDF dokument DOCX dokumentLegislatíva pre účastníkov národného boja za oslobodenie
 

Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb. – zákon ustanovuje podmienky vydania osvedčenia o účasti na národnom boji za oslobodenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1946/255/19640701

Zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení neskorších predpisov – umožňuje vymenúvať a povyšovať do vojenských hodností osoby, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 255/1946 Zb.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/105/20090101

Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/285/20171101


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu