MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Kvalifikačný systém dodávateľov


Proces NSIP | Kvalifikačný systém dodávateľov |


Podmienky na zaradenie spoločností do databázy NSIP:

Zúčastniť sa medzinárodných súťaží a podieľať sa na realizácii projektov v rámci Programu bezpečnostných investícií NATO (ďalej len „NSIP“) je možné len v prípade, že je spoločnosť zaradená do databázy NSIP. Spoločnosti, ktoré majú záujem o zaradenie do databázy NSIP, ktorú vedie Ministerstvo obrany SR (ďalej len „MO SR“) zašlú na adresu uvedenú v závere tejto stránky písomnú žiadosť, ktorá obsahuje nasledovné dokumenty:
Ak spoločnosť splní vyššie uvedené podmienky, bude zaradená do databázy NSIP. Ak pri uverejnení medzinárodnej súťaže zaradená spoločnosť prejaví záujem zúčastniť sa a spĺňa všetky podmienky požadované pre účasť v medzinárodnej súťaži, požiada MO SR o vydanie deklarácie spôsobilosti. O jej vydanie je potrebné požiadať v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom doleuvedených kontaktov. V prípade potreby je spoločnosť vyzvaná na predloženie referencií, alebo doplnenie dokladov, ktorými potvrdí splnenie podmienok požadovaných pre zaradenie do databázy NSIP a podmienok pre účasť v súťaži. Opis priebehu medzinárodných verejných súťaží je uvedený v časti Proces NSIP.


Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné plniť:

Zasielať žiadosti o zaradenie do databázy NSIP MO SR je možné písomne na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Úrad správy majetku štátu
Kutuzovova 8
832 47 B r a t i s l a v a


adresy pre elektronickú komunikáciu a zaslanie žiadostí o vydanie deklarácie spôsobilosti:

e-mail: martin.melisek@mod.gov.sk