Kvalifikačný systém dodávateľov


Proces NSIP | Kvalifikačný systém dodávateľov |


Podmienky na zaradenie spoločností do databázy NSIP:

Zúčastniť sa medzinárodných súťaží a podieľať sa na realizácii projektov v rámci Programu bezpečnostných investícií NATO (ďalej len „NSIP“) je možné len v prípade, že je spoločnosť zaradená do databázy NSIP. Spoločnosti, ktoré majú záujem o zaradenie do databázy NSIP, ktorú vedie Ministerstvo obrany SR (ďalej len „MO SR“) zašlú na adresu uvedenú v závere tejto stránky písomnú žiadosť, ktorá obsahuje nasledovné dokumenty:
 • žiadosť, podpísanú zodpovedným štatutárnym zástupcom spoločnosti;
 • kópiu výpisu z obchodného registra;
 • kópiu výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zoznam zodpovedných osôb spoločnosti s kontaktnými údajmi;
 • stručnú prezentáciu zamerania činností spoločnosti s ostatnými dôležitými údajmi o spoločnosti;
 • zoznam, v ktorom bude uvedený prehľad úspešne realizovaných zákaziek za obdobie ostatných troch rokov (podľa možnosti poukázať na splnenie významných požiadaviek na ochranu utajovaných skutočností podľa, v danom období, platných zákonov) s uvedením názvu zákazky, rozsah vykonaných prác (poskytnutých služieb), lokality a termínu realizácie, kontaktnej osoby investora (objednávateľa), ktorá môže tieto údaje potvrdiť;
 • čestné prehlásenie o pravdivosti údajov;
 • kópia dokladu (certifikátu) o zavedenom systéme riadenia kvality, vydaného príslušným autorizovaným, resp. akreditovaným orgánom platným pre štáty NATO a EÚ;
 • kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti NBÚ SR a NATO Facility Security Clearance Certificate (ak ich spoločnosť vlastní), ktoré dokladujú, že spoločnosť spĺňa podmienky ochrany utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004 Z .z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento dokument je dôležitý a nevyhnutný najmä v prípadoch, ak hostiteľský štát bude vyhlasovať verejnú súťaž pri zákazkách, ktoré budú vyžadovať ochranu utajovaných skutočností;
 • doklady preukazujúce splnenie osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak nie je spoločnosť zaradená do zoznamu hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie.
Ak spoločnosť splní vyššie uvedené podmienky, bude zaradená do databázy NSIP. Ak pri uverejnení medzinárodnej súťaže zaradená spoločnosť prejaví záujem zúčastniť sa a spĺňa všetky podmienky požadované pre účasť v medzinárodnej súťaži, požiada MO SR o vydanie deklarácie spôsobilosti. O jej vydanie je potrebné požiadať v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom doleuvedených kontaktov. V prípade potreby je spoločnosť vyzvaná na predloženie referencií, alebo doplnenie dokladov, ktorými potvrdí splnenie podmienok požadovaných pre zaradenie do databázy NSIP a podmienok pre účasť v súťaži. Opis priebehu medzinárodných verejných súťaží je uvedený v časti Proces NSIP.


Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné plniť:
 • schopnosť spracúvania písomnej agendy a podkladových materiálov v slovenskom a anglickom jazyku podľa potreby, resp. v jazyku podľa požiadaviek hostiteľského štátu;
 • aktualizáciu dokladov priložených k prihláške do databázy NSIP ihneď po zmene údajov v pôvodne dodaných dokladoch;
 • prednostná možnosť komunikácie elektronickou formou;
 • dodržiavať podmienky stanovené vyhlasovateľom súťaže a postupy pre medzinárodné súťaže uvedené v časti Proces NSIP;
 • v prípade potreby predložiť potvrdené referencie na vykonané práce a dodávky podobného charakteru a rozsahu ako je predmet medzinárodnej súťaže;
 • v prípade výzvy predložiť aktualizované údaje a potvrdenia potrebné pre zaradenie do databázy NSIP;
 • aj v prípade vydania deklarácie spôsobilosti, na základe predložených dokladov, nesie spoločnosť vždy plnú zodpovednosť za dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z jej konania v medzinárodnej súťaži, alebo uvedenia nepravdivých alebo nepresných údajov.
   

Zasielať žiadosti o zaradenie do databázy NSIP MO SR je možné písomne na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Úrad správy majetku štátu
Kutuzovova 8
832 47 B r a t i s l a v a


adresy pre elektronickú komunikáciu a zaslanie žiadostí o vydanie deklarácie spôsobilosti:

e-mail: martin.melisek@mod.gov.sk

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu