MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Hľadáme nové talenty


Analytický útvar je organizačná zložka Ministerstva obrany SR, ktorá plní úlohy v oblasti strategických hodnotení, analýz aktuálnych politík ministerstva a v oblasti analytickej podpory pri tvorbe nových strategických a ďalších zásadných dokumentov v pôsobnosti ministerstva.

Náplň práce
  1. analyzovať aktuálne strategické a ďalšie zásadné dokumenty ministerstva a dosah ich implementácie na plnenie jeho priorít a ich vplyv na vnútorné fungovanie ministerstva,
  2. na základe analýzy vývoja a hodnotenia politík ministerstva a základných faktorov vplývajúcich na ich rozvoj formulovať odporúčania k tvorbe strategických dokumentov, najmä dlhodobých vízií, stratégií a základných koncepcií v oblasti pôsobnosti ministerstva,
  3. vypracúvať medzinárodné porovnania a analýzy zahraničných skúseností v rozsahu svojej pôsobnosti pre potreby vedenia ministerstva,
  4. zhromažďovať potrebné údaje na vykonávanie analytickej a hodnotiacej činnosti ministerstva,
  5. spolupracovať s analytickými útvarmi iných orgánov verejnej moci, s akademickou obcou a zahraničnými inštitúciami v rozsahu svojej pôsobnosti.

Odborné požiadavky
Čo ponúkame
Ak si myslíš, že spĺňaš predpoklady, pošli svoje CV (motivačný list dobrovoľný) na jana.sindlerova@mod.gov.sk.

Výber analytikov na obsadenie štátnozamestnaneckých miest Analytického útvaru bude realizovaný postupom podľa zákona č.55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov formou výberového konania.