Hľadáme nové talenty


Analytický útvar je organizačná zložka Ministerstva obrany SR, ktorá plní úlohy v oblasti strategických hodnotení, analýz aktuálnych politík ministerstva a v oblasti analytickej podpory pri tvorbe nových strategických a ďalších zásadných dokumentov v pôsobnosti ministerstva.

Náplň práce
 1. analyzovať aktuálne strategické a ďalšie zásadné dokumenty ministerstva a dosah ich implementácie na plnenie jeho priorít a ich vplyv na vnútorné fungovanie ministerstva,
 2. na základe analýzy vývoja a hodnotenia politík ministerstva a základných faktorov vplývajúcich na ich rozvoj formulovať odporúčania k tvorbe strategických dokumentov, najmä dlhodobých vízií, stratégií a základných koncepcií v oblasti pôsobnosti ministerstva,
 3. vypracúvať medzinárodné porovnania a analýzy zahraničných skúseností v rozsahu svojej pôsobnosti pre potreby vedenia ministerstva,
 4. zhromažďovať potrebné údaje na vykonávanie analytickej a hodnotiacej činnosti ministerstva,
 5. spolupracovať s analytickými útvarmi iných orgánov verejnej moci, s akademickou obcou a zahraničnými inštitúciami v rozsahu svojej pôsobnosti.

Odborné požiadavky
 • VŠ vzdelanie druhého, resp. tretieho stupňa so zameraním na ekonómiu, kvantitatívne metódy alebo príbuzné kvantitatívne odbory;
 • Záujem o verejné politiky a aktuálne témy rezortu obrany a chuť sa ďalej vzdelávať;
 • Výstižný a zrozumiteľný písomný prejav a vynikajúca schopnosť analyzovať údaje a prezentovať výsledky;
 • Znalosť ekonometrie, práce s databázami a štatistických programov výhodou;
 • Zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh;
 • Anglický jazyk na veľmi dobrej úrovni;
 • Vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami.

Čo ponúkame
 • Zaujímavú a rôznorodú analytickú prácu, ktorou môžete prispieť k zlepšeniu Slovenska;
 • Odborný a osobnostný rast s priestorom na kreativitu;
 • Platové ohodnotenie porovnateľné s ohodnotením v súkromnej sfére, podľa pracovných skúseností a výkonu;
 • Možnosť vzdelávať sa na seminároch a diskusných fórach v danej problematike doma i v zahraničí;

Ak si myslíš, že spĺňaš predpoklady, pošli svoje CV (motivačný list dobrovoľný) na jana.sindlerova@mod.gov.sk.

Výber analytikov na obsadenie štátnozamestnaneckých miest Analytického útvaru bude realizovaný postupom podľa zákona č.55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov formou výberového konania.

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu